DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1949 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Ovaj je postupak ekonomičan ako se dnevno preradi 10 do 15 tona.
drvnih otpadaka u suhom stanju.


D a r b o v e n-o v postupak sastoji se u tome da na čisto i sitno
usitnjeno drvo (piljevi´ina) sa najviše 30% vlage u smjesi sa tetrahlorugljikom
i benzinom djeluje solna kiselina u plinovitom stanju.


C. Warth je namjesto smjese benzina i tetrahlorugljika upotrebio dekalin
(dekahidromaf talin).
Mitterb i lie r-o v postupak sastojci se u tome da na usitnjena
drvo (do najviše 5 mm veličine zrna) bez obzira na postotak vlage djeluje
kod temperatura 15 do 20°C sedmerostruka količina sumporne kiseline od
1,53° Be.


Prerada drvnih otpadaka po Hoch-Bohuneku ekonomična je u tvornicama
sa dnevnom produkcijom od 10 do 15 tona suhe drvne tvari ili 24
do 35 pm drveta. ,


3. Upotreba drvnog šećera.
Drvni šećer dobiven hidrolizom je smjesa monosaharida. Drvni šećer
dobiven Bergius-ovim postupkom sastoji se iz: 61,9% glukoze, 24,7% manoze,
4.0% galaktoze, 1,4% fruktoze i 8,0°/o ksiloze.


Drvni šećer dobiven po Bergius-ovom postupku može se nakon neutralizacije
upotrebiti kao stočna hrana. On se dodaje drugim krmivima
(ječmu, krumpiru i t. d.). Drvni šećer naročito onaj dobiven po Schollerovom
postupku upotrebljava se za proizvodnju alkohola. Iz sirovog šećera
dobivenog Bergius-ovim načinom može se kristalizacijom dobiti čisti kristalizirani
šećer (glukoza). Od 100 kg suhe drvne tvari dobiva se cea 20
kg kristaliziranog šećera. Ovaj se kristalizirani šećer može po Vorfeiter-u
upotrebiti za pripremanje cijeloga niza živežnih namirnica (voća, marmelade,
čokolade, pecivo).


Za proizvodnju alkohola upotrebljava se (1) drvni šećer dobiven hidrolizom
drveta i (2) sulfitni otpadni lug koji sadrži oko 2 do 3 % drvnog
šećera.


Drvni šećer dobiven hidrolizom drveita prevede se u alkohol tako da
se 4% otopina drvnog šećera neutralizuje i uz dodatak- male količine dušičnih
tvari (sladnih klica) protjeruje kroz filtarske preše. U posebnim
kacama šećer se dodavanjem kvasca (Torula sp) kroz vrijeme od 24 sata
vrijenja prevodi u alkohol i ugljičnu kiselinu.


Sulfitni otpadni lug sadrži 2 do 3 % šećera. Od toga su 2/3 heksozani
a 1/3 pentozami (kod smrekovine), Heksozani mogu biti fermentacijom prevedeni
u alkohol, pentozani mogu biti transformirani u furfurol, a heksozani
i pentozani zajedno vrlo su dobra sirovina za pro´zvodnju Torula
kvasca. Za proizvodnju alkohola upotrebljava se u glavnom sulfitni otpadni
lug od prerade smrekovime (zbog većeg sadržaja heksozana), dok se sulfitni
otpadni lug od prerade bukovine upotrebljava za proizvodnju kvasca.


Sulfitni lug se neutralizira vapnom. Neutralizacija se obavlja u drvenim
. betonskim kacama. Nakon toga se sulfitni lug ohladi do temperature
vrijenja i tada vrijenjem prevodi u alkohol. Iz jednog kubičnog metra
sulfitnog luga dobiva se 10 do 14 litara čilstog alkohola (Henglein). Po jed


350