DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 64     <-- 64 -->        PDFREVISTA PADURILOR


List je organ društva šumarskih inženjera. Izlazi dvomjesečno. Donosimo
popis članaka izašlih u brojevima 1 do 4 godine 1948.


Broj l (januar—februar) ... Za rumunjsku narodnu republiku A. V. Radulescu
, O udaljenosti reznica kanadske topole u rasadnicima; E. Jan goci,
Iskorišćavanje šuma i drvna industrija u 1947; M. Radulescu , Melioracija
šumskog zemljišta; V. Cot ta, Lovačka puška rumunjskog šumara;


C. A. V. Popes c u, Puška šumara; O. W i 11 n i g, Lovačka puška rumunjskog
šumarskog inženjera.
Broj 2 (mart—april) — E. Baroneea , Dva slučaja fena u istočnim
Karpatima; A. C. Po p es c u. Grafička metoda za horizontalnu redukciju
indirektno mjerenih veličina topografskih radova; I. V 1 a d, Utjecaj sušne periode
1945/46 na šumsku vegetaciju u Baragan-stepi; V. M a g d a s, Opažanja
u vezi sa štetama od uragana u dolini Bistrice; T. Co im as, Šumarska istraživanja
u Sahed-u; O. Wit t ni g, Medvjed u Transilvaniji u XIX i XX stoljeću;


F. B ö m e h es, Šumarska lovačka puška; T. B a 1 a n i c a, Bibliografski prinosi
za šumarsku meteorologiju.
Broj 3 (maj—juni) — Poziv inženjerima i tehničarima; Gh. I. Con s tan ti
n es c u, Optički premjer horizontalnih i nagnutih rastojanja; C. C. Geor gescu
, Suvremene zadaće rumunjskog šumarstva; G. T. Toma , Utjecaj povreda
na prirast i prinos šuma; I. Lupe , Neka pitanja šumskog sjemenarstva;


V. Ma g das, Važni momenti kod prirodnog pomlađivanja jele; I. Moldo v
a n Čišćenje sjecišta; M. Ghelmeziu , Prodaja otpadaka kod izrade u šumi
i drvne idustrije; O. Witting , Medvjed u Transilvaniji u XIX i XX stoljeću:
H. Fa Ih Lovačke puške šum. inženjera; C. Ivanovi ci, Odgovor na anketu
o pitanju
lova.
Broj 4 (juli—august) — E. V i n t i 1 a, Fizikalna i mehanička ispitivanja
johovog furnira lijepljenog sa Tego-fiknom; N. Rucareonu , Pavadina metoda
u uređivanju šuma i tranzitorna ophodnja; N. Ghelmezin , Unovčenje
otpadaka kod izradbe u šumi i drvne industrije; M. Ene , Velike štete od gusjenica
Tortrix viriana; C. Mu ti c a, O dobivanju smole (Prijedlozi); I. M.
Pavalescu , Razmatranja o racionalnom sortiranju drveta; O. Witting ,
Medvjed u Transilvaniji u XIX i XX stoljeću.


R. Benić
62


ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 65     <-- 65 -->        PDF

(DpuXlnejne oi-jesli


STRUČNJACI BEZ ŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA — ČLANOVI DRUŠTVA


INŽENJERA I TEHNIČARA


Mnoge stručne sekcije DIT-a počele su u svoje redove da primaju stručnjake
bez formalnih školskih kvalifikacija, koji na osnovi svojeg dosadašnjeg
rada i znanja, te izgleda za daljnji razvoj dl napredak, zaslužuju da budu članovi
Društva inženjera i tehničara.


Tako je sekcija tekstila DIT HR Hrvatske primila 18 novih članova-stručnjaka
tekstilne strukek, koji ne posjeduju školskih kvalifikacija, ali zato bogato
praktično znanje i iskustvo.


I terenske šumarske sekcije i podružnice diljem FNRJ treba da porade
.. iznalaženju i izdizanju ovih stručnjaka bez školskih kvalifikacija, koji u
šumarstvu i drvnoj industriji s uspjehom svladavaju postavljene zadatke.


s


Pozor!


»Džepni šumarski priručnik-kalendar« nalazi se u
štampi.
Izlazak priručnika-kalendara objavit ćemo u »Šumarskom
listu«.


Šumarska sekcija Dit-a Hrvatske


63
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ISPRAVCI — ERRATA


U članku Dr. Ivo Harvat, O nekim svojstvima šperovanog drveta. Šumarski Liet
br. 12, 1948, str, 392—413 potkrale su se krivnjom slagara slijedeće greške:


strana: redak: namjesto: treba da stoji:
392 33 piljen jm piljenjem
394 28 jedne jednake
395 15 szgrađen izgrađen
395 32 tps tsp
398 29 čperovanog šperovanog
398 29 vlakanca vlakanaca
399 26
20 Sv
Sv
20
«V,
S-,
+ «u
+1
-t-
SP//
20sv eV/
Su
2(1 sv
+ «..
+ 1


399 36 vlakanac vlakanaca
399
400
39
16 *v„
*sk„ k .
Vk — Vp
«.-> 2
8 «-»
(ltsP//—
i t. d. gv
i2P_"_JL
Vk-Vp
vk
100
— Vp,
28 t. d.
402
403
403
404
404
405
407
36
15
36
12
19
tabela 8
4 stupac
tabela 11
5 redak
Mang
šperavanoga
ditalacija
-varaju
Rezona« ja
Volumna težina
u kg/cm3
Volumna tewina
....
šperovanoga
đilatacija
varanju
Rezonancija
Volumna težina
u g/cm3
Volumna težina
407
407
tabela 11
2 redak
tabela 11
13 i 14 redak
1X0,11
zbroj čvrstoća navolumna tewina
vlak
10X0,11
zbroj čvrstoća navolumna težina
vlak
41.
411
413
2
40
4
3. os simetrije srednjega
sloja treba se poklapati
sa centralnom
osi
debljine
...... ocHOBHBie .......
........... ....... .......
. ........... .....
..........
2. furnirski listovi na jednakoj
udaljenosti od
centralne osi simedebljina
Krämer-a, .......... cpa......
....... ......
. ........., . ..... .....
....... ...Mole
se čitaoci da ove greške isprave.
Uredništv o


Tisak »Tipografija« — grafičko^nakladni zavod — Zagreb


64