DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 64     <-- 64 -->        PDFREVISTA PADURILOR


List je organ društva šumarskih inženjera. Izlazi dvomjesečno. Donosimo
popis članaka izašlih u brojevima 1 do 4 godine 1948.


Broj l (januar—februar) ... Za rumunjsku narodnu republiku A. V. Radulescu
, O udaljenosti reznica kanadske topole u rasadnicima; E. Jan goci,
Iskorišćavanje šuma i drvna industrija u 1947; M. Radulescu , Melioracija
šumskog zemljišta; V. Cot ta, Lovačka puška rumunjskog šumara;


C. A. V. Popes c u, Puška šumara; O. W i 11 n i g, Lovačka puška rumunjskog
šumarskog inženjera.
Broj 2 (mart—april) — E. Baroneea , Dva slučaja fena u istočnim
Karpatima; A. C. Po p es c u. Grafička metoda za horizontalnu redukciju
indirektno mjerenih veličina topografskih radova; I. V 1 a d, Utjecaj sušne periode
1945/46 na šumsku vegetaciju u Baragan-stepi; V. M a g d a s, Opažanja
u vezi sa štetama od uragana u dolini Bistrice; T. Co im as, Šumarska istraživanja
u Sahed-u; O. Wit t ni g, Medvjed u Transilvaniji u XIX i XX stoljeću;


F. B ö m e h es, Šumarska lovačka puška; T. B a 1 a n i c a, Bibliografski prinosi
za šumarsku meteorologiju.
Broj 3 (maj—juni) — Poziv inženjerima i tehničarima; Gh. I. Con s tan ti
n es c u, Optički premjer horizontalnih i nagnutih rastojanja; C. C. Geor gescu
, Suvremene zadaće rumunjskog šumarstva; G. T. Toma , Utjecaj povreda
na prirast i prinos šuma; I. Lupe , Neka pitanja šumskog sjemenarstva;


V. Ma g das, Važni momenti kod prirodnog pomlađivanja jele; I. Moldo v
a n Čišćenje sjecišta; M. Ghelmeziu , Prodaja otpadaka kod izrade u šumi
i drvne idustrije; O. Witting , Medvjed u Transilvaniji u XIX i XX stoljeću:
H. Fa Ih Lovačke puške šum. inženjera; C. Ivanovi ci, Odgovor na anketu
o pitanju
lova.
Broj 4 (juli—august) — E. V i n t i 1 a, Fizikalna i mehanička ispitivanja
johovog furnira lijepljenog sa Tego-fiknom; N. Rucareonu , Pavadina metoda
u uređivanju šuma i tranzitorna ophodnja; N. Ghelmezin , Unovčenje
otpadaka kod izradbe u šumi i drvne industrije; M. Ene , Velike štete od gusjenica
Tortrix viriana; C. Mu ti c a, O dobivanju smole (Prijedlozi); I. M.
Pavalescu , Razmatranja o racionalnom sortiranju drveta; O. Witting ,
Medvjed u Transilvaniji u XIX i XX stoljeću.


R. Benić
62