DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 63     <-- 63 -->        PDF

(Jž^uncMlka


Recueil d´instruction administratives sur les amenagements de forets.


Ovu »Zbirku instrukcija za uređivanje šuma izdala je visoka šumarska
škola u Nancyu 1945 godine. Publikacija ima 46 strana, a obuhvaća:


1. Instrukciju za uređivanje šuma od 1883 godine u pogledu određivanja
etata u prebornim šumama;
2. Praktični primjer za sastav i reviziju uređajnog elaborata. (Instrukcija
od 1890 godine);
3. Uređivanje visokih šuma oplodne sječe (Melardova metoda ili metoda
plavog odjeljka; instrukcija od 1894 godine);
4. Uređivanje visokih šuma i različite podatke u vezi sa uređajnim radovima
(instrukcija od 1924 godine).
Vade-Mecum du Forestier. Imprimerie Jacques et Demontrand. Besancon.
1946 godine. Strana 277.


To je praktični šumarski priručnik, koji sadrži praktične podatke iz matematike,
geometrije, fizike, kemije, meteorologije, dendormetrije, uređivanja
šuma, tehnologije drveta, iskorišćavanja šuma, uzgajanja šuma i zakonodavstva.
Osim općenito poznatih tabela za kubiciranje, tablica faktora kamata
i renta i drugih tabela nalazimo u tom priručniku specijalne dvoulazne i jednoulazne
drvnogromadne tabele (Alganove u kubicima i Biolleyeve u sylvama).


Ph Guinier, A. Oudin, L. Schaeffer: Technique forestiere. La Maison
Rustique, 26, Rue Jacob. Paris (6e). Paris, 1947 godine. Strana 376.


Ova knjiga ima osam dijelova: 1. Stablo i šuma (stablo i njegov život, životni
uslovi stabla i šume, vrste drveća i šuma); 2. Drvo (tehnička svojstva drveta,
greške drveta); 3. Gospodarenje (visoke šume, niske šume, prelazne forme);


4. Zaštita šuma (zaštita od gliva, životinja i čovjeka), 5. Melioracija, pošumljivanje
i podizanje šuma; 6. Uređivanje šuma (pojmovi iz dendrometrije, pojmovi
iz šumske ekonomike i pojmovi iz uređivanja šuma), 7. Iskorišćavanje šuma;
sječa šuma,uporaba šuma, nuzgredni užici; 8. Praktična strana uprave šuma.
Knjiga je ilustrirana vrlo instruktivnim fotografijama. Na kraju knjige nalazi
se kratki pregled stručnih termina.
Pierre Chaude et Etienne Decesse: Bareme du cubage des bois en grume.


La Maison Rustique, 26, Rue Jacob, Paris (6e). Paris 1947 god´ne. Strana 276.


R. M. Normand: Tarif de cubage des bois en grume. La Maison Rustique,
26. Rue Jacob, Paris (6e) Paris 1948 godine. Strana 143.
Ove dvije knjižice sadrže tabele za kubiciranje oblovine prema savremenim
francuskim normama (AFNOR) B 53.015 od 1947 godine. Prema tim
normama ukinuti su dosadanji različiti načini kubiciranja oblovine (»Cubage
au quart«, »cubage au cinquieme deduit«, »cubage au siexieme deduift«) i zavedeno
je jedinstveno određivanje drvne mase oblovine po formuli V = -j— CSH


u kojoj je H duljina trupca u metrima, C je opseg u sredini trupca, j - je


konstantna 0.079578, a V je drvna masa trupca.
Tabele u prvoj knjizi sadrže mase (na tri decimale) trupaca sa srednjim opsegom
od 0,05—3,00 m i duljinom od 1—20 m.
Tabele u drugoj knjizi sadrže drvne mase (na tri decimale) trupaca sa srednjim
opsegom od: 0,50— 3,99 m i duljinom od 1—10 m.


**~ DušanKlepac


61