DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Cartwright-Firdlay, Decay of timber and its prevention, London 1946.


Ova je knjiga izašla u izdanju Forest Products Laboratory, Princes Risbourgh.


U uvedu knjige autori razlazu ekonomske gubitke uslijed truleži. Oni navode
da u USA godišnje propadne drveta uslijed truleži u vrijednosti od 400
mil. dolara. U Engleskoj ovi se gubici cijene na 1 mil. funti godišnje. Istraživanjem
truleži drveta bave se u Brit. Imperiji osim zavoda u Princes Risborough
još i ovi instituti: u Kanadi Forest Products Laboratory, Ottawa, Forest
Products Laboratory, Vancouver; u Australiji! Forest Products Laboratory,
Melbourne; u Indiji Forest Research Institute, Dehra-Dun i u Južnoj Africi
Timber Research Laboratory.


Autori ističu istraživački rad na području zaštite drveta u skandinavskim
zemljama i Sovjetskom Savezu.
Knjiga je podjeljena u 14 glava: (1) Uzroci propadanja drveta, (2) Tehnika
rada, (3) Fiziologija gljiva-razarača drveta, (4) Upliv truleži na svojstva drveta,


(5) Osnovne truleži na dubećim stablima — I dio četinjače, (6) Osnovne truleži
na dubećim stablima — II. dio listače, (7) Truleži na oborenom drvetu i drvetu
upotrebljenomi na otvorenom, (8) Truleži drveta u zgradama i građevinama,
(9) Zaštita drveta od truleži na stovarištima i za vrijeme transporta brodovima,
(10) Propadanje drveta u zgradama, rudnicima, vozilima, avionima, brodovima
i čamcima, propadanje pragova, stupova, ograda i drveta upotrebljavanoga
u hortikulturne svrhe, (11) Deterioracija kompozitnog drveta i drvnih
proizvoda (šperovano drvo, lamelirano drvo, drvenjača, ploče vlakatnice), (12)
Prirodna trajnost drveta, (13) Kemijsko konzerviranje drveta, (14) Modrenje
i ostale promjene boje drveta.
Autori su uz sadržaj dali 12 tabela za diagnozu truleži. Tako su za drvo
u dubećem stanju dane tabele za diagnozu gljiva-razarača četinjača, jasena,
bukve, brijesta, hrasta i vrbe. Za drvo u oborenom i prerađenom stanju tabela
za diagnozu gljiva-razarača četinjača, listača i za drvo ugrađeno u zgradama.
Osim toga dana je tabela za diagnozu raznih promjena boje drveta. Autori su
za svaku gljivu dali podatke o rasprostranjen ju, sporoforama, karakteru truleži,
mikroskopskim karakteristikama truleži, kulturi gljive, fiziologiji gljive i
ekonomskoj važnosti. Knjiga je bogato ilustrovana. Ilustracije na 49 priloga
prikazuju najvažnije gljive i truleži drveta. To su reprodukcije odličnih originalnih
fotografija.


I. H o r v a t
R. F. S. Hearmon, The Elasticity of Wood and Plywood, London 1948.
Ovaj se rad sastoji iz tri´ dijela. Prvi dio je rasprava o konstantama elasticiteta
drveta, drugi dio je rasprava o elasticitetu šperovanoga drveta, a treći
dio o svojstvima šperovanih ploča i cilindara.


U uvodu autor daje kraći pregled razvoja teorije elasticiteta drveta. U
daljnjim poglavljima autor izlaže metode mjerenja konstanata elasticiteta: modul
elasticiteta kod savijanja, modul elasticiteta kod pritiska i modul smika;
upliv raznih faktora (temperature, vlage i t. d.) na konstante elasticiteta; matematsku
teoriju o elasticitetu drveta; upliv smjera vlakanaca; distribuciju
naprezanja.


U drugom dijelu autor izlaže konstante elasticiteta šperovanoga drveta.
relaciju između normalnog i tangencijalnog naprezanja.
U trećem dijelu prikazana je teorija elasticiteta šperploča, izvijanje šperploča,
upliv raznih faktora na elasticitet šperploča.


I. Ho r v a t
60