DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 59     <-- 59 -->        PDF

E. M. Nekrasov, Mehanizacija izrade malih pomoćnih splavi.
M. O. Tovstoles, Sto radi CNIIMOD?
Direktor Centralnog naučnog istraživačkoga instituta za mehaničku obradu
drveta Ministarstva šumske industrije SSSR tov. Tovstoles izvještava da Institut
radi na najaktuelnijim naučno-tehničkim pitanjima iz oblasti pilanarstva,
obrade drveta, proizvodnje pokućstva, sušenja drveta, konzerviranja drveta i
iz oblasti fizičko-mehaničkog istraživanja drveta.


Broj 6 — Juni 1948.


Izvršimo pravovremeno plan iskorišćavanja šuma u 1948 g.


Članak o postignutim rezultatima pojedinih poduzeća na sječi i izradi šuma
predviđenog po plana za 1948 g.
Inž. V. G. Doštal, Primjena karelijske autodizalice na iznošenju i utovaru
drveta.


Opis rada sa Karelo-finskom autodizalicom na iznošenju i utovaru drveta.


I. S. Hejfec i V. I. Karavajev, Autoceste sa prenosnim gornjim strojem.
Prenosni gornji stroj izrađen je iz drveta i počiva na pragovima. Ovaj način
izgradnje ceste smanjuje dužinu izvoza drveta pomoću konja na najpotrebniji
minimum (na 100 do 250 m).


Doc .P. P. Paciora i inž. Z. B. Ginzbur, Dobivanje električne struje visoke
frekvencije za elektromotorne pile.


Članak o načinu dobivanja električne struje visoke frekvencije za elektromotorne
pile.
Boe. I. M. Volkov, Račun gubitaka vode kod regulacije rijeka za splavarenje.


S. Mališev, Splavarenje furnirskih trupaca bez potapanja.
Članak o načinu splavarenja vrijednih furnirskih trupaca bez potapanja.
P. I. Lapin, pile blanjalice.
Opis cirkularnih pila i pila jarmača za dobivanje glatkog reza.
Inž. M. Lesni, Naš pokus borbe za kvalitet šibica.
O iskustvu latvijskih tvornica šibica u proizvodnji kvalitetnih šibica.
G. M. Samknulo, Privredni račun (hozraščot) poduzeća i radionica (cehova),
I. Horvat
A. B. ........., ..... ...., .............., ......—......... 1946,
strana 516, slika i crteža 320.
Splavaranje i plavljenje imaju u SSSR-u naročitu važnost za iskorišćavanje
šuma. Zbog toga se ovim saobraćajnim sredstvima posvećuje velika
pažnja i pitanja plavljenja i splavarenja mnogo se obrađuju u stručnoj literaturi.
Iako su naše terenske prilike posve drugačije nego prilike u SSSR-u i
iskustva splavarenja ne mogu se primijeniti kod nas ipak pitanje plavljenja
drveta je i za nas vrlo interesantno te iskustva SSSR-a o plavljenju mogu
mnogo pomoći i našem izvršenju plana transporta.


Knjiga obuhvaća slijedeća poglavlja: 1. vrste i načini splavarenja; 2. alat
i pribor za splavarenje, 3. pripremnu radovi splavarenja; 4. priprema riječnog
korita za splavarenje; 5. Drvene gradnje sa splavarenje; 6. Naprave za zadržavanje
drveta; 7. Plavljenje; 8. Skupno plavljenje (pod ovim se razumijeva
skupljanje plavljenog drveta tako da je ograđeno sa lancem trupaca a među
njima se nalazi nevezano drvo); 9. Zimsko usplavljivanje drveta; 10. Male
splavi; 11. Splavišta; 12. Brodovi za splavarenje; 13. Organizacija spuštanja
splavi; 14. Splavarenje većih splavi sa vučom; 15. Splavarenje specijalnih vrsta


57