DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Br. 2 — Februar 1948.


Treba se boriti za kvalitetno izvršenje plana.


Članak o mjerama za izvršenje plana po kvalitetu. Potrebno je povećati
izvoz tehničkog drveta iz šume.


Treba potpuno iskoristiti sva vlastita proizvodna sredstva za izvršenje


plana.


Specijalnom odlukom Savjeta ministra SSSR od augusta 1947 god. ukazano
je na potrebu da se u roku od 3 godine iskorišćavanje šuma, iz grane privrede u kojoj je prevladavao manuelan rad, pretvori u mehaniziranu granu narodne
privrede SSSR. Kod toga valja koristiti sva vlastita proizvodna sredstva. Šumske
indusrije dobit će u tom roku desetak tisuća elektromotornih pila, 16
tisuća specijalnih traktora za vuču po konstrukcijama sovjetskih inženjera,
tisuće dizalica, veliki broj motornih lokomotiva, traktora, kamiona, parnih
lokomotiva, vagona i t. đ. .


N. G. Šerbašin, O važnom pitanju.
Članak o organizaciji rada kod obaranja i izrade sa elektromotornim pilama.
Autor traži da se posveti potrebna pažnja metodu rada N. N. Krivcova,
koji u jednoj smjeni pravilnom organizacijom rada proizvodi 60,3 m3 drveta.


L. O. Megavorjan, Problemi šumarstva Uzbekistana.
Autor u članku raspravlja o sadašnjem stanju šumarstva Uzbekistana, o
svojstvima najvažnijih vrsta drveta (bijele akacije, pajasenovine, brestovine,
glogovine, ivo vine, turkenstanske topolovine, crne piramidalne topolovine).
Autor je mišljenja da je u tom pitanju potreban nov tempo i veći rad. Snabdjevanje
Uzbekistana drvetom može se rješiti, a vrijedne tvrde vrste drveta
mogle bi se izvoziti.
Inž. A. A. Belinskij, O pitanju centralizovanog snabdjevanja šuma sa elektroenergijom.


O organizaciji rada kod obaranja i izrade sa elektromotornim pilama i
snabdjevanju sječitna sa elektroenergijom. Prema eksperimentalno utvrđenim
podacima V. E. Pečenkina i V. A. Terehina potrebno je elektroenergije u kilo


wattsatima po 1 m3 drveta za
obaranje drvetaiznošenje sa dizalicamaizrada na Sortimentesortiranje na šumskim stovarišrimautovar sortimenata´ osvjetljenje šum, stovarišta i sječina
0,05
1,15
0,15
0,20
0,40
0,05
Ukupno 2,00
Inž. N. Šadrin, Tipizacija šumskih stovarišta i baza.


Nakon prikaza tehnološkog procesa izrade drveta, rada na stovaristu, tipizaciji
stovarišta autor zaključuje da svako stovariste treba: (1) površinu od 0,5.
do 5 ha, (2) pruge za utovar trupaca u dužini od 0,25 do 1,5 km, (3) energetsku
bazu od 100 do 400 KS, (4) pruge za transport trupaca po stovaristu u dužini
od 1,5 do 5 km, (5) mehanizama od 5 đo 25, (6) radnika i službenika od 31 do 171.


Inž. V. J. Vekšegonov i inž. K A. Pavlov, Elektromotorne pile sa povišenomfrekvencijom električne struje i njihova proizvodno-tehnička karakteristika.


Opis i tehničke karakteristike elektromotornih pila tipa Vakopp, Harlamov
i Likinskoga zavoda.


53