DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Inž. K. Vasić: Gradacija štetnih sovica u srezu rrišavskom u godinama
1946 i 1947.


Inž. D. Stanković: Izazivanje partenokarpije i sprečavanje otpadanja zametnutih
plodova jabuka, krušaka i šljiva pritmenom hormonalnih stimulusa.


Đ. Karapandić: Dvostruke transformacije i njihova primena na integraciju
običnih diferencijalnih jednačina.


»Godišnjak« uređuje redakcioni odbor. Članovi redakcionog odbora jesu:
Dr. Dobroslav Todorović, profesor univerziteta, Dr. Jovan Belić, docent univerziteta,
Dr. Svestislav Živojinović, docent univerziteta, Inž. Toma. Bunuševac,
predavač univerziteta i Đorđe Karapandžić, predavač univerziteta.


I. H o r v a t
.... ..... C. .........., .... u .......... ......, ...... MUHU........
......... .... ....... 1948, .... 22.


... ....... ...... je ... ..... ...... ...... ........ ...........
....... je .......... .......... .......... .. ........ ......... ..
je ... . XVIII . XIX ...... ......, ..... ........ .. ........ .......,
.... .. ......... ...., .... .... ...... ..... a . «... ... ........
........ .... ..... ......


.... .... XIX ....... ......... .............. ......... .....


........ .. ..... .......


...... .... 18% ........ ...... ......... ...., a .. ...... ......


.... ...... ..... 32 ... .... .. . . ...... .... .... . ....... ..... ..


...... ............


....... .. .... ........ ..... ..... .. ...... ............ ..


....... HP ......, a ...... joj ...... .... 4.—.


.. . . . . .


Strana stručna štampa


. . S <.


...... .....1.........


Donosimo pregled članaka časopisa »...... ...........«.1>« od broja 1
do 6, god. 1948.


Broj 1 — januar 1948.


Kolhoznici, radnici, specijalisti i namještenici šumske industrije obećali
su velikom Staljinu da će do roka izvršiti sezonski plan eksploatacije šuma.


Trudbenici sa sviju strana sovjetske domovine (Komi ASSR, Arhangelsk,
Jaroslavsk, Latvijska SSR, Marijska ASSR, Leningrad, Kirov, Tatarska ASSR,
Gorki, Kalinin, Burjat-MongoLska ASSR, Letonska SSR, Altajski kraj, Tomsk
i t. d.) uputili su pismena obećanja velikom Staljinu da će do roka izvršiti plan
eksploatacije šuma i prihvaćaju u tim pismima poziv na takmičenje pojedinih
kolektiva trudbenika šumske industrije.


K. E. Lebedev — Svesavezna izložba pronalazaka i racionalizacije u šumskoj
industriji SSSR.
51
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Program izložbe organizirane u okviru Ministarstva šumske industrije SSSR
od 1. II. do 1. IV. 1948. Popis premija trudbenicima šumske industrije koji će
sudjelovati na izložbi.


V. M. Šelehov, Rezerve produktivnosti rada — treba mobilizirati za pravovremeno
izvršenje petogodišnjeg plana.
Članak o mjerama za povišenje proizvodnosti rada: pravilno iskorišćenje
radnog dana, povišenje discipline u radu i bolja organizacija rada. Potrebno
je bolje iskoristiti transportna sredstva, posvetiti više brige racionalizatorima,
novatorima i stahanovcima u šumskoj industriji.


I .E. Voronov, Treba se boriti za kvalitetno izvršenje plana.
Potrebno je racionalno iskoristiti drvo. Postotak tehničkog drveta kod izrade
trupaca mora biti što je moguće viši. Tehničko drva treba izraditi tako
da se dobije što više vrijednijih sortimenata. Racionalno iskorišćavanje ovisi o
znanju šumskih radnika. Potrebno je stoga svakodnevno i sistematski povisivati
znanje šumskih radnika, upoznavati ih sa racionalnijn iskorišćavanjem
drveta, sa propisima standarta i tehničkih uslova za izradu drveta.


Ing. G. M. Parfenov, Elektrocnergija za mehanizaciju eksploatacije šuma.


Mehanizacija radova u eksploataciji šuma u SSSR znatno je napredovala.
Danas se za obaranje upotrebljavaju tisuće elektromotornih pila. Za pogon ovih
pila potrebne su elektrostanice. Autor u cilju uštede benzina i autoulja predlaže
da se izvedu elektrostanice sa parnim pogonom. Za gorivo se tada mogu upotrebiti
otpaci od izrade drveta.


B. Epifamov, Motorni vlakovi na uskotračnim željeznicama.
UZ UZ
Tehnički opis motornih lokomotiva tipa M -— i M —Inž.
S. P. Persidskij i inž. G. V. Krilov, Napredni mehanizirani lesopunkt


Sibira.


Opis rada Nečunajevskog mehlesopunkta koji se nalazi u sastavu trusta
Novsibles-a. Područje mehlesopunkta nalazi se u borovim šumama na srednjem
Obu. Masa zrelog drveta iznosi 5,8 mil. ms. Podaci o iskorišćavanju šuma, iznošenju
drveta, radu na šumskim stovarištima, utovaru drveta i izvozu drveta.


S. V. Genel, Smanjenje higroskopnosti drveta pomoću aromatskih amina.
Rezultati istraživanja napajanja drveta sa aromatskim aminima. Upotrebljeni
su alfa-naftilamin, beta*-naftilamin i difenilamin. Istraživanje je vršeno
na bukovini i brezovini.


Najbolje rezultate dobilo se je impregniranjem drveta sa beta-naftilaminom.
Volumna težina drveta povećala se za 60—70% i iznosila je 1.1 g/cms,
upijanje vlage kod 75% rel. vlage zraka iznosila je 5°/o (namjesto 14°/o kod neimpregniranog
drveta), kod 92% rel. vlage zraka iznosila je 13°/o (namjesto
22,5%), a upiijanje vode iznosilo je 32% (namjesto 150%). Volumno bubrenje
smanjilo se je za 7 do 10 puta, a linearno bubrenje za 3 do 5 puta. Mehanička
svojstva povisila su se za 25 do 90%. Koeficijenat kvalitete impregniranog
drveta ostao je najednak sa koeficijentom kvalitete neirnpregniranog drveta.
Impregnirano drvo sigurno je od napadaja gljiva.


Impregniranje drveta sa otopinom beta-naftilaminom dobro je sredstvo za
sniženje higroskopnosti drveta.


Istraživanje se nastavlja. Zadatak je da se utvrdi način impregniranja
ostalih vrsta drveta i ispitivanje ostalih mehaničkih i tehnoloških svojstava
drveta,


Inž. T. P. Krokos, Iskorišćavanje borovine u proizvodnji šibica.
Komparativna istraživanja o upotrebi jasikovine, smrekovine, jelovine i
borovine u proizvodnji šibica.


52
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Br. 2 — Februar 1948.


Treba se boriti za kvalitetno izvršenje plana.


Članak o mjerama za izvršenje plana po kvalitetu. Potrebno je povećati
izvoz tehničkog drveta iz šume.


Treba potpuno iskoristiti sva vlastita proizvodna sredstva za izvršenje


plana.


Specijalnom odlukom Savjeta ministra SSSR od augusta 1947 god. ukazano
je na potrebu da se u roku od 3 godine iskorišćavanje šuma, iz grane privrede u kojoj je prevladavao manuelan rad, pretvori u mehaniziranu granu narodne
privrede SSSR. Kod toga valja koristiti sva vlastita proizvodna sredstva. Šumske
indusrije dobit će u tom roku desetak tisuća elektromotornih pila, 16
tisuća specijalnih traktora za vuču po konstrukcijama sovjetskih inženjera,
tisuće dizalica, veliki broj motornih lokomotiva, traktora, kamiona, parnih
lokomotiva, vagona i t. đ. .


N. G. Šerbašin, O važnom pitanju.
Članak o organizaciji rada kod obaranja i izrade sa elektromotornim pilama.
Autor traži da se posveti potrebna pažnja metodu rada N. N. Krivcova,
koji u jednoj smjeni pravilnom organizacijom rada proizvodi 60,3 m3 drveta.


L. O. Megavorjan, Problemi šumarstva Uzbekistana.
Autor u članku raspravlja o sadašnjem stanju šumarstva Uzbekistana, o
svojstvima najvažnijih vrsta drveta (bijele akacije, pajasenovine, brestovine,
glogovine, ivo vine, turkenstanske topolovine, crne piramidalne topolovine).
Autor je mišljenja da je u tom pitanju potreban nov tempo i veći rad. Snabdjevanje
Uzbekistana drvetom može se rješiti, a vrijedne tvrde vrste drveta
mogle bi se izvoziti.
Inž. A. A. Belinskij, O pitanju centralizovanog snabdjevanja šuma sa elektroenergijom.


O organizaciji rada kod obaranja i izrade sa elektromotornim pilama i
snabdjevanju sječitna sa elektroenergijom. Prema eksperimentalno utvrđenim
podacima V. E. Pečenkina i V. A. Terehina potrebno je elektroenergije u kilo


wattsatima po 1 m3 drveta za
obaranje drvetaiznošenje sa dizalicamaizrada na Sortimentesortiranje na šumskim stovarišrimautovar sortimenata´ osvjetljenje šum, stovarišta i sječina
0,05
1,15
0,15
0,20
0,40
0,05
Ukupno 2,00
Inž. N. Šadrin, Tipizacija šumskih stovarišta i baza.


Nakon prikaza tehnološkog procesa izrade drveta, rada na stovaristu, tipizaciji
stovarišta autor zaključuje da svako stovariste treba: (1) površinu od 0,5.
do 5 ha, (2) pruge za utovar trupaca u dužini od 0,25 do 1,5 km, (3) energetsku
bazu od 100 do 400 KS, (4) pruge za transport trupaca po stovaristu u dužini
od 1,5 do 5 km, (5) mehanizama od 5 đo 25, (6) radnika i službenika od 31 do 171.


Inž. V. J. Vekšegonov i inž. K A. Pavlov, Elektromotorne pile sa povišenomfrekvencijom električne struje i njihova proizvodno-tehnička karakteristika.


Opis i tehničke karakteristike elektromotornih pila tipa Vakopp, Harlamov
i Likinskoga zavoda.


53
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Broj 3 — Mart 1948.


K. .. Pan tin, . splavarenju.
Organizacija splavarenja i mjere za osiguranje navigacije splavova.
Inž. N. Černoubov, Mjere za poboljšanje planiranja poduzeća na iskorišćavanje
šuma.


O metodici razrade tehpromfinplana pojedinih poduzeća za iskorišćavanje


šuma.


Inž. L, A. Pliner, Elektrifikacija šuma metodom rada po vrpci.


Članak o kvantitetnorn sastavu brigada, podjeli rada i organizaciji rada po
sistemu vrpce u iskorišćavanju šuma. Podaci o gubicima radnog vremena kod
pojedinih faza rada na obaranju i izradi drveta.


Inž. M. M. Piskunov i A. N. Sulimov, Elektrifikacija sječina sa visokovoltnom
mrežom


O električnoj mreži za snabdjevanje sječina. Linija vilsoke napetosti, transformatori,
linija niske napetosti.


G. A. Viljke, Rad zubaca čistača kod poprečnih pila.
Na osnovu istraživanja autor dolazi! do ovih zaključaka: (1) kod lančanih
pila sa širinom propiljka od 7 do 8 mm potrebno sniženje zubaca čistača leži
u dovoljno velikim granicama; (2) kod dvoručnih pila zubci čistači ne rade sa
potpunim iskorišćenjem; točnost sniženja zubaca mora biti u granicama * 0,2
mm, (3) kod lučnih pila ova točnost mora biti veoma visoko do * 0,01 mm Sto
se praktički ne može dostići.


A. I. Bičkov, U domovini djukovskog pokreta.
O sistemu rada brigade Jefrosine Djukove, koja je nagrađena visokom
državnom nagradom za organizaciju brigadnog rada kod iskorišćaćvanja šuma.
Inž. A. I. Popov, Uzdužni plivajući transporter za podizanje potopljenihtrupaca (ronaca) za vrijeme splavarenja.


Članak s tehničkim opisom rađa i podacima proizvodnosti i efektivnost rada
sa transporterom.


I. I. Visockij, Intenzivni metod smolarenja bora.
Potrebe na smoH t. j . na kolofoniju i terpentinskom ulju sve su veće. Istovremeno
sirovinska baza za smolarenje iz godine u godinu sve je manja. Autor
radi toga preporuča svoj metod intezivnog smolarenja svih sastojina bora određenih
za sječu u roku od 1 do 3 godine prije sječe. Intenzivno smolarenje potrebno
je izvršiti najprije u rajonima intenzivne eksploatacije šuma.


Br. 4 — April 1948.


Najvažnija zadaća u iskorišćavanju šuma.


SKP(b), vlada i lično drug Staljin pružaju šumskoj industriji veliku pomoć.
Tokom 1947 šumska industrija dobila je mnogo novih kamiona, traktora, lokomotiva,
elektrostanica, elektropila i t. d. Da bi se osigurao daljnji razvoj šumske
industrije, potrebno je u 1948 god. izgraditi mehanizovana poduzeća za
eksploataciju šuma. To je osnovni zadatak trudbenika eksploatacije šuma.


M. M. Korunov, Nedostatak priznanja prioriteta ruske tehničke misli u
šumarsko-tehničkoj literaturi.
Analizom novije šumarsko-tehničke literature autor dolazi do zaključke
da mnogi pisci ne vode dovoljno računa o radovima ruskih naučnih radnika
i stručnjaka. Oni često pripisuju neke izume strancima i ako za te izume pri^
pada prioritet ruskim trudbenicima. Oni se služe sa materijalom inostranih
stručnjaka, a ne koriste se hogatim materijalom ruskih stručnjaka. U ovome
autor vidi klanjanje kapitalističkoj kulturi. Protiv toga treba se stalno boriti
razvijajući kod svih trudbenika osjećaj ponosa za sovjetsku nauku i tehniku


Inž. A. I. Sakovskij, Treba zaštititi i izvesti izrađeno drvo.


54
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Autor piše o potrebi pravovremenog izvoza izrađenog drveta u šumi do
željezničke stanice i splavnih rijeka. Pravovremeni izvoz drveta znači zaštitu
drveta od propadanja.


L. V. Roos, Traktor KT-12 za, iznošenje drveta.
Tehnički opis specijalnog traktora za iznošenje drveta. Traktor je na pogon
sa genplinom (generatorskim plinom).
Doc. S. F. Orlov i asist. A. I. Nosov, O pitanju upotrebe parnih transportnihmašina u šumskoj industriji.


Rezultati istraživanja traktora na parni pogon. Istraživanja su obuhvatil*
parni kotao, parni stroj, potrošnju pare i goriva.


A. V. Antonov, Prva škola uzajamne obuke. Vidi Š. L. br. 9/10, str. 334.
G. N. Petrov, Utvrđivanje duljine malih rijeka.
O metodama utvrđivanja duljine rijeka po kartama, mjerenjem duljine,
niveliranjem rijeke i po metodi akad. Sokolskoga.


N. G. Serbašin, Borba za kvalitet — osnovni zadatak.
Autor donosi prikaz mjera za kvalitetnu produkciju šibica.
Br. 5 — Maj 1948.


V. A. Popov, Bilans i najbliže perspektive.
Autor iznosi bilans dosadašnjeg rada u šumskoj industriji. Najbliži zadaci
u 1948 god. jesu: ispunjenje plana po proizvodnji i radu te sniženje troškova
proizvodnje u iskorišćavanju šuma za 6,2°/o a u industriji! drveta za 0,7°/o.


P. P. Paciora, Elektropile domaćeg porijekla.
Pregled raznih konstrukcija elektromotornih pila od 1932 do danas. U prikazu
su obuhvaćene slijedeće elektropile: PEP-1, 1932; PEP-3, 1936 g.; »Boljševik
«, 1936 g.; PEP-4 sa istim tehničkim parametrima kao PEP-3 ali sa elektropilom
PEP-4 može se raditi pod vodom; PEP-5, 1939 g.; PEP-6 1941 g.; pila
PEP-6 sa lancem mehaničara Harlamova nosi od 1943 naziv pila Harlamova;
CNIIME-4, jednoručna pila iz 1939 g., VAKOPP, 1945 g.; ova se pila Vakopp
serijski proizvodi u nekoliko tvornica. Pila Vakopp povisila je produktivnost
rada u prosjeku za 2,5 do 3 puta, pojedini radnici povisili su produktivnost rada
sa pilama Vakopp 5 do 6 puta. ^


U stadiju istraživanja nalaze se slijedeće konstrukcije elektropila: CNIIME
konstrukcija V. V. Kuosman-a, jednoručna pila, CNIIME konstrukcija A. I.
Konovalova; ALTI N. F. Harlamova; MLTI konstrukcija doc. A. P. Sulimova,
LTA konstrukcija docenta A. E. Grube i konstruktora A. G. Lapteva i to a) tip
»Rapid«; b) tip »Lučok«; c) tip »Sektor«; ULTI konstrukcija doc. V. E. Pečenkina;
CNIIME konstrukcija Konovalova sa dva elektromotora.


Osim ovih pila konstruirane su i pile sa velikim brojem okretaja. To je u
prvom redu pila PEP-2 iz 1936 g., sa 14000 okretaja u min. elektr struje 240
per/sek.; CNIIME konstruirao niz elektropila sa motorima od 0,5, 1,5 i 3 kW i
sa 3000, 6000, 9000, 1200 okretaja/min. Što je veći broj okretaja to je manja
težina pile. Pila konstrukcije N. E. Harlamova.


U najnovije vrijeme istražuje se pila CNIIME tipa Vakopp-3; Elektropila
konstrukcije Latvijskog zavoda; MLTI konstrukcija Paciora-Konovalov.
Prikaz najvažnijih tehničkih parametara elektromotornih lančanih pila
tabela na str. 56.


Ing. T. I. Kiščenko, Naprava za utovar trupara na saonice.


Opis naprave za utovar trupaca na saonice. Za utovar su potrebna 3 radnika.
Dnevni učinak 60 m8.
Ing. I. S. Popov, Savjetovanja stahanovaca u iskorišćavanju šuma.
Savjetovanja stahanovaca u cilju povišenja produktivnosti rada.
Inž .D. V. Kuznecov i inž. D. I. Kožanov, Novi transporter za pretovar


kratkih trupaca. . \ \ ! . jVjr


55
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Red.
broj


1


2
3
4
5
6
7
8
9


10

12


1´3
1(4
.115


16
17
18


19
20
21
3223


24
25
26


27
28
29
30


Tip
elektromotorne pile


PEP-1, ALTI,
dvoručna
PEP-3, ALTI,


Oneški zavod
Boljševik-Konotopski
zavod


PEP-5, ALTI,
dvoručna
PEP-6, ALTI,


lučna
CNIIME-4,


jednoruena
VAKOPP
VAKOPP Finska
VAKOPP Finska
VAKOPP Tallinski


zavod
VAKOPP Tambovski


zavod
VAKOPP
VAKOPP Likinski


zavod
VAKOPP Likinski


zavod
VAKOPP-2
CNIIME, Kuosman,


jednoručna
CNIIME, KonovalotVi
ALTI, Harlamov
Sulimova-1 MLTI
Grube-Laptev, LTA,


»Rapid«
Grube-Laptev, LTA,
»Lučok«
Grube-Laptev, LTA,
»Ciki«
Grube-Laptev, LTA,


»Sektor«
Pečenkin, ULTI
Konovalov, CNIIME
PEP-2, ALTI,


dvoručna


VAKOPP-3, CNIIME


Konstrukcija


Lifcinskoga zavoda
Paciora-Konovalov,
MLTI
Harlamova-2, ALTI


o


2,2


2.
1,8
2,2
1,8
0,9
1,6
1,6
1,3


1,2


1,6
1,3
1,6
1,3


1,5
1,3
1,2


1,0
1,0
1,0
0,8
0,5
0,8


1,3


1,2
3,0
2,0
1,8
1,6


U


´S .
3.. a.


B .


80
60
48
60
50
50
50
50
50


50


50
50
50
50


50
50
50


50
45
50
50
50
50


50


50
55
75


50
50
50


p -5


> —^ 05


M g ft
u Z


fa


50
50
50
50
50
50
50
50
50


50


´ 50
50
50
50


50
50
50


50
50
50
50
50
50


50


50
240
200


175
200
200


.


2 A a


3000


3000


3000


3000


3000


^000
3000
3000
3000


3O00


3000
3000


3000


3000


3000


3000
3OO0
3000
3000


3000


3000


30O0


3000
3000
3000


14000
6000


1O5O0


60O0
12000


*


si
c on


S AS
L3


40,6


38,6


35,5


29,7


17,5


13,0
19,6
19,9
21,5 .


211,1


20,4
18,3


24,5


20,3
19,6


18,2
15,9
13,8
111,0


14,0


14,0


10,0


12,0


11,5


15,9


25,2


14,0


9,0


8,0
8,0


«iE


.. D u


. . Ö


. . ?
. U J(


rt r-, ej


rt rt . 5


C C>N


27,5
36,7
37,5
36,7
36,0
18,0
32,0
32,0
26,0


24,0


32,0
26,0
32,0
26,0


30,0
26,0
24,0


20,0
22,2
20,0
16,0
10,0
16,0


26,0


24,0
54,5
26,7


36,0
32,0
24,0


Primjedba


eksperiment.
serijska proiz.
,,


eksperiment.
,,
,,


serijska proiz.

,,

.,
,,
,,


,,
,,


eksperiment.
,,
,,
,,


,,
,.,,
,,
projekt


eksperiment.
projekt
eksperiment.


Konstrukcija transportera, utovar kratkih trupaca sa obale na brod, isto


var kratkih trupaca sa broda na obalu, utovar kratkih trupaca sa površine
vode na brod i proizvodnost transportera.


56