DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Kada je već piljenje počelo i pila zašla u drvo, ne smije se vršiti naknadno
pritezanje, jer to mijenja ležište drveta i dovodi do trenja i zagrijavanja.


Ako je pak naprava za pritezanje potpuno popustila, treba trupac povratiti
natrag, pa tek onda iznova pritegnuti. Kod ponovno pritegnutog trpca ne
preporučuje se piljenje već urezanim propilom, nego novim rezom. Ukoliko
to nije moguće onda treba trupac propiljenim dijelom voditi što laganije.


Ovdje smo donijeli samo neke praktične upute za rad sa kružnom pilom
prenosnih pilana, sa ciljem da na taj način poslužimo našoj praksi.


M.
Reberšak


Domaća stručna štampa


GODIŠNJAK POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOG FAKULTETA,
BEOGRAD 1948


Zadnjih dana mjeseca prosinca 1948 g. izašao je iz štampe 1. broj Godišnjaka.
Godišnjak je zbornik naučnih radova profesora i asistenata Poljopri»
Tredno-šumarskog fakulteta u Beogradu. Prema uvodnoj riječi redakcionog
odbora Godišnjak imade zadatak: (1) da članovi fakulteta, profesori i asistenti,
mogu objavljivati rezultate svoga naučnoga rada u svom fakultetskom glasilu;


(2) da omogući javnosti, naročito stručnoj i naučnoj, uvid u to što se na fakultetu
radi na naučnom polju. U »Godišnjaku« objavljivat će se isključivo originalni
radovi.
U 1. broju »Godišnjaka« objavljene su slijedeće rasprave:
Dr. D. Todorović: Osnovne poljoprivredne osobine Skopske Kotline.
Dr. P. Cernjavski1: Kopaonik i njegove šume.
Dr. D. Zloković: Pedološka karakteristika Ulcinjskog i Barskog polja sa


gledišta
njihovog iskorišćavanja u planskoj privredi.
Dr. S. Zivojinović: Gradacija potkornjaka u četinjarskitm šumama Srbije
1945-47 godine.
Dr. J. Belić: Prilog poznavanja eksterijera cigaja ovce.


M. Milosavljević: Temperaturni i kišni odnosil u N. R. Srbiji.
Inž. D. Simeunović: Prilog proučavanju i utvrđivanju definicije pojma
šume.
Dr. I. Rikovski: Ispitivanje domaćeg povrća u pogledu sadržaja vitamina
»C«.
Inž. M. Knežević: Gubitak toplote kod parenja drveta i izračunavanje potrebne
količine pare.
Dr. N. Ružičić: Vršalica J. V. 660.
Inž. D. Mirković: Neki specijalni slučajevi računanja srednjih vrednosti po


formuli proširene aritmetske sredine.
Inž. D. Stanković: Prilog proučavanja odnosa oplođavanja kod jabukakrušaka.


D. Karapandžić: Prilog primeni tangencijalnih transformacija na integraciju
običnih diferencijalnih jednačina.
Inž. B. Jovanović: Prilog poznavanju dendoflore šumskih asocijacija Majdanpečke
Domene.
Dr. B. Stević: Primena metode Rossi-Cholodny-a u direktnom ispitivanju
mikroorganizama u siru.


50