DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 51     <-- 51 -->        PDF

ODSTRANJIVANJE NEKIH NEISPRAVNOSTI KOD RADA SA PRENOSNIM


»UNRRA«-PILANAMA


Glavni stroj ovih pilana je kružna pila, koja u radu zamjenjuje jarmaču.
Kružna pila montirana je na prenosnom drvenom postolju.


Kod rada najčešće se dešava zagrijavanje pile i u ovom prikazu iznijet
ćemo nekoliko kratkih savjeta, kako treba postupati u slučaju zagrijavanja pile.


Kada nastupi zagrijavanje pile naši radnici ili zaustave stroj i čekaju da
se ohladi ili ga polijevaju vodom. Ni jedan ni drugi način nije ispravan.


Zagrijavanje može da bude uzrokom težih kvarova. Toplina može preko
osovine da se prenese na ležište u kojima leži osovina, te da izazove njihovo
palenje. Dolazi! i do trganja pogonskog remenja, prekomjernog opterećivanja
stroja i drugih nevolja.


Zato ga treba temeljito istražiti i tek prema rezultatima ispitivanja donijeti
zaključak šta treba da se radi.
Polijevanje zagrijane pile vodom dovodi do vitoperenja pile, a ako se
desi i grijanje ležišta, polijevanje vodom ne može ništa pomoći.


Da se izbjegne grijanje pile treba u prvom redu posvetiti pažnju montiranju
pile. Stroj treba biti dobro učvršćen i postavljen što stabilnije. Prije
samoga početka rada, treba pustiti da stroj radi neko vrijeme neopterećen (u
praznom hodu). Kod ovoga se kontrolira da li se ležaji griju. Ako se odmah
pojavi grijanje ležaja, znači da stroj nije dobro postavljen i treba odmah
ispitati pogrješku.


Ako kod ispitivanja nema grijanja ležišta, onda u većim slučajevima buduće
zagrijavanje dolazi od nepravilno grada sa pilom.
Nepravilnosti radi kojih dolazi do zagrijavanja većinom su slijedeće:


1. Naglo puštanje trupca. Naglim zaletom trupca na pilu dolazi do udarca.
Kod sudara može popadati pogonsko remenje ili se potrgati, a može se i cijela
pila pomaknuti iz pravilnog položaja. Poslilje sudara poremeti se paralelnost
pile sa kolosjekom, a to dovodi do pritiskanja trupca na zadnju stranu pile i
do zagrijavanja. U ovom slučajii mora se odmah dovesti pilu u paralelan položaj
sa kolosjekom, jer će se samo na taj način izbjeći zagrijavanje.
Svi drugi poslovi su nekorisni i suvišni.


2. Nepravilno postavljen koolosjek pred kružnom pilom.
Već smo naprijed rekli da kolos jek na kojem se pomiču kolica sa trupcem
mora biti paralelan sa ravninom pile.
Osim ovoga kolosjek mora biti u pravcu, jer ako se kolosjek vijuga, kolica
sa trupcem će pritiskati pilu čas s jedne čas s druge strane, pila će se zagrijati
i iskriviti, a i sam rez biti će nepravilan i vijugav.


Da se izbjegne pritiskivanje propiljenog dijela trupca na pilu, dobro je
zadnji kraj kolosjeka povući malo u stranu (za 10—15 mm).


3. Ostale nepravilnosti, koje utiču na rad pile.
Budući da se kotač, koji rastavlja otpiljenu dasku od preostalog dijela
trupca, nalazi sa donje strane, potrebno je, da se spriječi trenje, sa gornje
strane zabiti drveni klin. Pomicanje zadnjeg kraja kolosjeka za 10—15 mim
prema vanjskoj strani i upotreba drvenog klina za proširivanje propiljka, naročito
je nužno kod piljenja borovine. Naime, kod piljenja borovine, smola se
lijepi na pilu i mjestimično se stvaraju i velike kvrge, koje izazivaju trenje i
vijugavo kretanje pile.


U slučaju nagomilavanja smole, treba stroj zaustaviti i pilu očistiti od
smole.


I nedovoljno pričvršćen trupac na kolicima može dovesti do zagrijavanja
pile. Trupac treba na kolica pažljivo smjestiti i dobro pritegnuti spravom za
stezanje.


49