DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Tokom 1948 god. kolhozi i sovhozi i šum. gospodarstva podigli su u
stepi i zoni stepskih šuma oko 200.000 ha šumskih nasada. Proizvedeno
je oko 2 milijarde sadnica, sabrano na tisuće tona sjemenja. Naučno-istraživalački
instituti Akademije nauka SSSRa proučavaju pedogenetske
uslove podizanja pojaseva, dvije grupe specijalista razmatraju pitanje pošumljavanja
grupe jezera rijeke Sarpa. Prema stvorenom popisu, u ovim
zonama imade danas 2,242.000 ha površine pod šumom! Proradile su teritorijalne
uprave u Staljingradu, Saratovu i Uralsku, kursevi, tehnikumi
počeli su radom, razmotreni su nastavni planovi i programi na agronomskim
fakultetima itd. Svesavezna Akademija poljoprivrednih nauka, po
im. L e n j i n a, razradila je uputstva o metodama sadnje.


Pošumljavanju i podizanju pojaseva pristupili su i kolhozi, sovhozi i
šumska gospodarstva i oni su u 1948 podigli oko 198.900 ha šumskih nasada.
Kao dobar primjer rješavanja zadaće i razrađivanja jedinstvenog
plana travopoljnog sistema i drugih mjera ističe se Novo-Anenski rajon
Staljingradske oblasti.


Na površini od 22.400 ha vrše se prethodna ispitivanja za pošumljavanje
pijesaka (pretežno borom i rakitom).


Ministarstvo poljoprivrede je osnovalo nove rasadnike u površini od
2885 ha, Ministarstvo sovhoza od 248 ha a Ministarstvo šumarstva u površini
od 3562 ha. Priređeno je tlo za podizanje novih rasadnika u 1949 god.
u površini od 9790 ha. Od 7.825,2 t sjemenja, sabrano je žira 6.225,3 t.


Na travopoljni plodored prešlo je 60.553 kolhoza, 763 sovhoza (ođ
postojećih 970). Pri akademijama i institutima uspostavljeni su stalni mjesečni
kursevi za agronome.


U 1948 god. su kolhozi podigli 2.812 nasipa i vodoprema itd.


Tako je, dakle, počeo da se ostvaruje ovaj historijski plan, koji treba
da kroz 15 godina promijeni lice stepskih zona. U tom pogledu značajne
su riječi akademika Viljams a — »ako stepa nadire na šumu,
ako klima postaje suša, ako je čovjek tome posve ili djelomično uzrok,
onda je nužno izmijeniti proizvođačku djelatnost čovjeka, preustrojiti gospodarstvo,
aktivno i neposredno ući u borbu protiv suše«. Te riječi odaju
stil i gledanje sovjetske nauke ,a ovaj plan i njegovo provađanje u život
osiguravaju puni uspjeh socijalističkog društva u borbi protiv prirodnih
nepogoda.


.... ........... B ...... .. ....1..... . ............
........... ......... ......... ....


lio ...... ....... a ........ ... ... ........... ....... . .......... ...........
..................... ....... . ....... . ....-....... ........ ...........:
..... ...., ........... ......... .............. . ..........(.) 20. X. 1948. r.,
..... ....... ....... ..... ..... ............. . ...... ............ ...... .
............ ............ ........... .......... ...... . ......... ..... ......


. ...... ...... ......... .............. ..13.1...>1... ...... . ........ . ....
.............. ........, ..... ..... ......1 ...... ...... .............., ...............1,
.. ........... .... ........! ........ ............. ...... noma,
............ ......1 .......... ,. .. ..


........ .............. ...... .... .......... »....., a ..... ......! ......
.....1. . .............. ... .... ........, ........, ....... . ...... ........


40