DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 4     <-- 4 -->        PDF

flosti. Ostvarivanje plana šumarstva i drvne industrije mnogo ovisi o
.... samima. Dobrom organizacijom rada, mehanizacijom i iskorišćavanjem
svih mogućnosti šumarski inženjeri i tehničari te svi stručnjaci šumarstva
i drvne industrije će pridonijeti ispunjavanju planova u 1949.


A sada da ukratko analiziramo rad našeg lista u 1948 god. Da li je
Jist štogod doprinio općim naporima šumarstva za izvršenje plana? Da
. je list izvršio svoj plan, koji smo postavili na početku 1949 god.?


Treba odmah otvoreno priznati da postavljene zadatke u 1948 god.
ftismo u potpunosti izvršili.


U prvom redu nismo izvršili plan po zamišljenoj tematici pojedinih
brojeva lista. U prošloj godini sadržaj i tematika lista nosili su obilježje
epontanosti i aktuelna tematika slabo je obrađivana.


U drugom redu list je donosio malo prikaza iz naše prakse. Istina u
listu su se pojavile neke nove rubrike (Iz naše prakse, Kroz naše članke)
ali one nisu redovito izlazile u svim brojevima i rijetko su donosile više
prikaza.


No postavlja se i opet pitanje čemu je to tako. Iako smo postavili
zadatak da se saradnja u listu proširi ipak nam je mnogo manjkala dopisna
služba sa terena. Za rubriku »Iz naše prakse« ta je služba mogla dati
mnogo više i dragocijenijih prikaza.


Objektivnih razloga za ovakovo stanje u 1948 nije bilo, jer pomanjkanje
suradnje u listu je razlog, koji se dobrom voljom sviju stručnjaka
da lako otstraniti.


No dali smo imali nekih uspjeha u listu 1948 god.?
I tu treba otvoreno reći da je u odnosu na 1947 god. bilo uspjeha.
Tematika iako nas nije potpuno zadovoljila ipak je bila aktuelnija, pojavile
su se nove rubrike u listu a i broj saradnika lista porastao je za cea 50°/»
Iako u manjoj mjeri pojavila se 1948 god. u listu i suradnja drugova
tehničara šumarske i drvarske struke.


Kakovu će zadaću imati naš list u 1949 god.?


Šumarski list, kao glasilo inženjera i tehničara šumarske struke cijele
FNR Jugoslavije pomoći će izvršenju planskih zadataka na taj način, da
njegovi prikazi i članci budu aktuelni, da obrađuju teme i nova dostignuća
nauke i prakse kod nas i u inozemstvu, da upoznaje stručnjake sa tim
dostignućima, i da naši stručnjaci u njemu izmenjuju svoja stručna iskustva
i postignuća.


Ovo se može dostići samo zajedničkom suradnjom svih inženjera i


tehničara šumarske i drvarske struke.


Danas se kod nas izgrađuju nove metode rada, na našim šumskim
radilištima one se provode u praksu, uvodi se mehanizacija. Registrator
svega toga treba da bude naš list.


Pojedine naše Republike, pojedina poduzeća, pojedini stručnjaci postigli
su zavidna iskustva u novim metodama rada, sa novom organizacioni
rada i rada sa novim strojevima.


Eto o tome treba pisati. Postignuta iskustva treba da se prenose, da
se sa njima upoznaju svi naši stručnjaci, kako bi ih mogli primijeniti na
sfvojim područjima.


2