DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1949 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Od god. 1931—41 podignuto je u 42.000 kolhoza stepske zone evrop.
dijela SSSRa 452.000 ha poljozaštitnih pojaseva, 170.000 ha šumskih nasada,
214.700 ha pošumljenih pijesaka (Handbekov). Pomoć u izvođenju
radova dala je 2421 MTS. Podignuto je 1.920 kolhoznih rasadnika sa površinom
od 3.619 ha, 364 drž. rasadnika sa 41.712 ha itd. Najbolja postignuća
imala je Ukrajina sa 259.000 ha pojaseva. Tako je do prije rata
bilo već kolhoza, čija su sva polja štitili vjetrobrani pojasi. Oko gradova
podizani su t. zv. zeleni pojasi, što je poznato iz dnevne štampe.


Za vrijeme rata radovi su privremeno obustavljeni a uslijed razaranja
okupatora, naročito u Ukrajini, u dobrom stanju ostao je tek manji dio
površine pojaseva.


Treba međutim istaknuti i drugi dio osnovnih mjera u borbi za stabilan
prirod:


Naučavanja Dokučajeva, Viljamsa i drugih dokazala su
prednost travopoljnog sistema u poljoprivredi, koji intenzivira poljoprivredu
uvođenjem pravilnih plodoreda, sijanjem trave na ugarima, pravilnim
sistemom obradbe tla, čišćenjem strništa, dobrim sistemom nagnojavanja,
većom pažnjom na sorte, podizanjem poljozaštitnih pojaseva itd.
Te mjere se provode danas na poljima stanica i naprednih kolhoza i sovhoza
i one karakteriziraju današnju socijalističku poljoprivredu SSSR-a.
Ukratko se može ovako ormulirati: Očuvanje postojećih šuma, sistematsko
podizanje novih šuma i poljozaštitnih pojaseva, uvođenje travopoljnog
sistema.


U pjatiijetki 1946—50 predviđene su znatne plohe novih pojaseva,
zatim popravljanja starih, oštećenih i zanemarenih za vrijeme rata.


Pitanja praktičnog rješavanja


U praktičnom uvođenju navedenih mjera trebalo je prethodno mnogo
toga riješiti. Tu su se javljala pitanja: u kojoj množini valja podizati pojase,
kako da budu široki, kakvog sastava, na koji način da se pomlađuju
itd.


U pitanju množin e mišljenje stručnjaka Poljoprivrednog instituta
černozemske oblasti glasi, da bi na svakih 100 ha obradive zemlje trebalo
podignuti 4—6 ha poljozaštitnih pojaseva. Za cijeli SSSR bi kao minimum
trebalo uzgojiti oko 5 mil. ha pojaseva.


Najnoviji 15-godišnji plan predviđa podizanje 117.900 ha državnih i
4,172.500 ha kolhoznih i sovhoznih poljozaštitnih pojasa, što zajedno iznosi
4,290.400 ha. Ubrojimo li i ostale planirane površine (pošumljavanje pijesaka,
padina, vododerina itd.), to onda zajedno sa prednjim iznosi 6,148.900
hektara.


Dugo je bilo sporno pitanje širin a pojaseva. Polazeći od Doku čajeva,
Viljamsa i dr., isticalo se da tek širi pojasi mogu dati
pravi efekt zaštite usjevima. Oni su se naime zalagali za pojaseve, koji bi
svojom površinom iznosili i do 10°/o obradive površine (ne uzimajući u
obzir šumske masive i kulture na padinama, jarugama i si.). Njihovi pojasi
nikada nisu bili uži od 20 m. Posve uski pojasi (ispod 20 m) ne dolaze za
stepu nikako u obzir, iako su neki (Raskin, G 1 a d j š e v s k i, K a r u


31