DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 63     <-- 63 -->        PDF

svoju obavezu da će zajedno sa radnim kolektivima dati zemlji dovoljno sirovina
potrebnih za industrijski preobražaj nove i napredne Jugoslavije.


U skladu sa razvojem i unapređenjem šumarstva, u rešavanju problema
kojima se šumarstvo i drvna industrija tesno dotiču života naroda i rada
ostalih privrednih i tehničkih grana zemlje, inženjeri i tehničari šumarske
struke smatraju:


1 — da je za osposobljavanje tehničke inteligencije za što bolje izvršenje
njenih konkretnih zadataka neophodno posvetiti najveću pažnju njenom stručnom
uzdizanju i specijalizaciji s jedne strane i idejno-političkom marskističkolenjinisičkom
izgrađivanju s druge strane.


2 — Radi uspostavljanja tesnog kontakta između tehničke stručne inteligencije
i šumskih radnika odnosno povezivanje znanja stručnjaka sa radnim
elanom radnika — šumarska tehnička inteligencija mora da se aktivnije uključi
u organizacioni i kulturno-prosvetni rad sindikalni organizacija šumskih
radnika.


3 — Da bi se šumarstvo uzdiglo na viši tehnički nivo — voditi stalnu
upornu borbu protiv uskog rutinarstva i stečenih pogrešnih shvatanja prošlosti
stalnim sistematskim osvetljavanjem nove šumarske prakse naučnim i
tehničkim dostignućima ostvarenih u zemljama sa naprednim šumarstvom,
naročito naučnim i tehničkim dostignućima u SSSR-u.


U istom cilju organizirati putem stručne i opšte štampe, savetovanjima
i t. d. živu izmenu novih iskustava i stalnu vezu i saradnju šumarskog školstva
i instituta sa operativom.


4 —., Regulisati i organizirati plansko snabdevanje naroda šumskim proizvodima koristeći se savetima za šumarstvo kao organima za uspešnu saradnju
naroda sa strukom, čijoj organizaciji i radu posvetiti posebnu pažnju.


5 — Problem radne snage u šumarstvu, čiju masovnost uslovljava i nameće
upotreba primitivnog šumskog alata i oruđa, rešavati na bazi mehanizacije
i bolje organizacije procesa šumske proizvodnje s jedne strane i privlačenja
u šumsku privredu i osposobljavanja kadrova stalnih šumskih radnika
s druge strane.


6 — Odlučnim korakom preći na uvođenje mehanizacije u šumskoj proizvodnji,
prvenstveno u onim fazama rada koje apsorbuju najviše radne snage,
produktivno slabo iskorišćene. Time će se neposredno postići znatni uspesi u
nastojanju za sniženjem pune cene koštanja i izvršiti odlučni uticaj na povišenje
proizvodnosti rada.


Uvođenjem mehanizacije u šumskoj proizvodnji, prvenstveno u tehnički
najzaostalijim fazama rada, ostvariti ravnomernost tehničkog razvitka između
pojedinih faza rada u šumskoj proizvodnji kao i te grane u celini prema ostalim
vrstama privredne delatnosti. Pri tome prvenstveno koristiti postojeća sretstva
u punoj meri i-organizacijom rada, novatorstvom i usavršavanjem tražiti nove
puteve. U tom cilju odmah pristupiti stvaranju kadra kvalifikovanih radnika,
uvođenjem odgovarajuće organizacije radilišta, kao i pravilnim razmeštanjem
tehničkih sretstava.


7 — Šumske radnike i šumarsku tehničku inteligenciju koji rade na
rešavanju vrlo važnih i odgovornih zadataka a pod izuzetno teškim terenskim
uslovima, bolje materijalno obezbediti, a primere izvanrednih zalaganja, većih
uspeha, udarništva i novatorstva pohvaljivati, odnosno nagrađivati.


8 — Problem pošumljavanja i uzgoja šuma tretirati ne samo sa uskostručnog
gledišta, već i njegovu problematiku rešavati u sklopu socijalno-ekonomskih
problema i stvarnih narodnih potreba.


9 — u saradnji sa poljoprivrednim i drugim privrednim granama izvršiti
izdvajanje zemljišta za pošumljivanje radi određivanja terena koje obavezno
treba privesti šumskoj kulturi.


AJf,
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 64     <-- 64 -->        PDF

10 — Uz povećanje obima pošumljivanja, grupišući radove na veće površine,
voditi posebnu brigu da to povećanje ne ide na uštrb kvaliteta samih
radova.


11 — Radi osiguranja potrebnih količina šumskog semena za setvu u
rasadnicima i za pošumljavanje semenom, organizirati semensku službu u
celoj državi na način kako bi se zadovoljilo potrebe u raznovrsnom šumskom
semenu svih narodnih republika.


12 — Pojačati radove na regeneraciji šikara i melioraciji zapuštenih šuma,
imajući u vidu značaj tih šumsko-uzgojnih mera s jedne strane i stvarne potrebe
na ispaši s druge strane.


13 — Smirenju bujičnih tokova koji narodnoj privredi nose velike štete,
posvetiti mnogo veću pažnju nego do sada. Težište radova na sređenju bujica
preneti na šumsko-kulturne radove.


14 — Ubrzati radove na proglašavanju zaštitnih šuma, naročito u područjima
hidrogradnji, velikih komunikacija, privrednih objekata, industrijskih
postrojenja i t. d.


15 — Radi zadovoljenja potreba radnika i industrije suve destilacije
drveta, podizati specijalno za te svrhe posebne šume od brzo rastućih vrsta
drveća i sa kratkom ophodnjom.


16 — Opasnost od gubara, kao najveće štetočine šuma i voćnjaka, shvatiti
kao primarni problem zaštite šumarstva i poljoprivrede i uložiti sve narodne
snage na njegovom uništenju.


Zaštitu šuma od podkornjaka sprovodi ti prvenstveno preventivnim merama.


17 — Posebnu brigu pokloniti što´ intezivnijem i racionalnijem korišćenju
sporednih šumskih proizvoda, naročito smole, taninskih sirovina — kora,
šiška, rujevo lišće — i lekovitog bilja, ne samo za podmirenje lokalnih potreba
već i za potrebe raznih grana industrije.


18 — Proučiti metodologiju planiranja u lovstvu i lov, kao važnu granu
narodne privrede, uključiti u opšti državni plan.


19 — Seču šuma usmeriti prvenstveno na površine zrelih šuma. U tome
cilju otvoriti komplekse svim potrebnim objektima, a naročito novim komunikacijama
na bazi perspektivnog plana koji obavezno nameće blagovremeno
i potpuno izvođenje svih ovakvih investicionih radova.


20 — Vodeći računa o raznolikosti šumskog alata koji se danas primenjuje
u proizvodnji, izbaciti iz upotrebe tehnički zaostao alat koji negativno
deluje na proizvodnost rada, kvalitet proizvoda i suvišan otpadak. Radi toga
pristupiti pronalaženju novih pogodnijih tipova alata koji će najbolje odgovoriti
vrsti rada i svrsi i izvršiti njihovu standardizaciju u produkciji i primeni.


21 — Voditi upornu borbu za uvođenje postojećih radnih normi na svim
radnim mestima. Nonne naučno* pratiti, razrađivati i usavršavati i na taj
način stvoriti preduslov za prelaz od kolektivnih a akordnih normi po glavniim
fazama rada na osnovne norme po pojedinim radnim mestima.


Uporedo s tim smelo uvoditi sistem brigadnog rada u šumarstvu i tako
obezbediti povećanje proizvodnosti rada i sniženje troškova proizvodnje.


22 — U cilju iskorišćavanja maksimalnog kapaciteta, sinkronizacije radnog
učinka pojedinih mašina, poboljšanja kvaliteta produkata i većeg procenta
iskorišćenja i povećanja produktivnosti rada pogona — pristupiti modernizaciji
i mehanizaciji pilana kojima je u perspektivnom planu određena stalnost.


Dosadašnje propuste u vezi sa dislokacijom odnosno´ koncentracijom pilana
i osnivanjem drvnih kombinata u buduće sistematski izbegavati.
23 — U postojećoj industriji za hemijsku preradu drveta i onoj koja će
se još podići, bezuslovno osigurati stalnu alimentaciju. Uz sadašnju ograni


* 447


ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 65     <-- 65 -->        PDF

čenu sirovinsku bazu potpuno isključiti upotrebu odgovarajućih sirovina za
druge svrhe. Upotreba hrastovog i kestenovog drveta kao gorivog ubuduće ne
može naći opravdanja.


24 — U cilju racionalnog korišćenja postojećeg fonda naših šuma, dosledno
uvoditi strogu štednju drveta. Taj zadatak se postavlja u oštroj meri
kako pred privredne grane koje koriste drvo kao sirovnu ili prerađevinu tako
i pred samu struku. Inženjeri i tehničari šumarstva biće prvi nosioci uporne
akcije za smanjenje otpadaka drveta i njihovo što potpunije iskorišćenje od
seča do finalnog produkta.


25 — S obzirom na znatan procenat privatnih šuma u našoj zemlji i
ulogu zadruga posvetiti pažnju unapređenju i uključivanju privatnog šumskog
poseda u šumsko-privredni državni plan i pružiti mu najveću moguću struonotehničku
pomoć.


26 — Probleme po kojima se šumarstvo dodiruje ili poklapa sa drugim
granama privrede (pošumljivanje, uređivanje bujica, otvaranje šuma, štednja
drveta i t. d.) rešavati kompleksno i u sarađnji sa tim privrednim granama.


27 — Planove i programe nastave stručnih šumarskih škola osnovati na
najnovijim postignućima šumarske nauke i tehnike i prilagoditi ih potrebama
šumarske prakse, tako da ove škole daju šumarstvu i drvnoj industriji najbolje
kadrove specijaliste.


28 — Šumarskoj propagandi i narodnom šumarskom školovanju, kao
važnom faktoru za unapređenje šumarstva posvetiti najveću pažnju.


KNJIŽNICA ŠUMARSKE SEKCIJE DITH-a


Tokom 1948 god. knjižnica šumarske sekcije DITH-a primala je znatan broj stručnih
domaćih i stranih časopisa. Također je povećan i broj knjiga. Nabavljana su stručna djela
izašla tokom zadnjih godina kod nas, a nabavkom antikvarnih djela nastoji se kompletirati /
knjižnicu vrijednom stručnom literaturom.


U -toku su nastojanja da se broj stručnih časopisa, zamjenom za Š. L., znatno poveća,
da se zamjenom, odnosno pretplatom proširi na sve stručne sovjetske i druge strane časopise,
kao i edicije naučnih zavoda i instituta.


Napominje se međutim da se knjižnicom ne služi veći broj članova sekcije. Koristimo
ovu priliku da na to skrenemo pažnju, očekujući sugestije kao i event, primjedbe u vezi
sa nabavkom literature, odnosno časopisa itd.


Prilaže se popis strucnix knjiga, koje je knjižnica tokom 1948 god. primila kao i
popis domaćih i stranih časopisa:


DJELA NA NAŠEM JEZIKU:


1. Br. 1803: Ing. P. Jušić: Šumarsko zgradarstvo (skripta)
2. Br. 1811: Milosavljević Marko: Klimatologija, Beograd 1948
3 Br. 1813: Jakovljević Stevan: Opšta botanika, Beograd 1948
4. Br. 1814: Ščerbinski N. S.: Sezonske pojave u prirodi, Beograd 1947
5. Br, 1831: Timirjazev K. A.: Život biljke, Sarajevo 1947
6.
Br. 1832: Ugrenović Dr. Ing. A.: Kemijsko iskorištavanje i konzerviranje drveta, Zagreb
1947
7. Br. 1833: Španović Ing. T.: Bagren, Zagreb 1947
8. Br. 1840: Vajda Dr, Ing. Z.: Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih posavskih
i donjodravskih nizinskih šuma, Zagreb 1948
°. Br. 1841: Plavšić Dr. M.: O određivanju šumske takse, Zagreb 1947


10. Br! 1842: *** : Glasnik biološke sekcije, Zagreb, 1947
11.
Br. 1843: Todorović B. D.: Šumarstvo. Podizanje, gazdovanje, nega i upotreba šuma,
Beograd 1940
12. Br. 1845: Drakulić J.: Iskorišćavanje šuma, Knjiga I., Beograd, 1948
448
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 66     <-- 66 -->        PDF

13. Br. 1846: Neidhardt Dr. Ing. N.: Osnovi geodezije, Dio I. i II., Zagreb, 1946—47


14. Br. 1849: Vrtar Boris: Istraživanje plazmatskih spojnica kod višeg bilja, Zagreb 1942


15. Br. 1850: Mirković Ing. D.: Dendrometrija, Beograd 1948


16.
Br. 1851: Petračić Dr. A.: Biološki odnošaji mješovitih sastojina crne johe i hrasta
lužnjaka, Zagreb 1948


17. Br. 1852: Plavšić Dr. M.: O bilansiranju i rentabilitetu šumskog gospodarstva, Zagreb


13. Br. 1853: Beltram Ing. V.: Kalcifikacija zemljišta, Beograd 1948


19. Br. 1854: Čokl Ing. M.: Kako pogozdujemo, Ljubljana 1948


20. Br. 1855: Ugrenović Dr. Ing. A.: Upotreba drveta i sporednih produkata šuma, Zgb 1943


21. Br. 1863: Čemjavski P.: Kroz naše šume, Sarajevo 1948


22. Br. 1864:
***: Šumarski priručnik, I. i II., Zagreb 1946


23. Br. 1865: Martinovski S.: Kubični sadržaj klada, Zagreb 1948
21 Br. 1868: Živojinović Dr. S.: Šumarska entomologija, Beograd 1948


25. Br. 1869: Petrović Dr. Ing. D.: Rad u šumskim rasadnicima, Beograd 1948
26 Br. 1870: Šafar Ing. J.: Prehorna šuma i preborno gospodarenje, Zagreb 1948


27. Br. 1871: Flögl Ing. S.: Građevna mehanika, Zagreb 1947


29. Br. 1872:Aleksopulo A.: Osnovi učenja o evoluciji, Beograd 1945


29.
Br. 1873: Franković Dr. Ing. A.: Gibanje podzemno i kapilarno usisane vode i podzemno
vlaženje tla, Zagreb 1949


30. Br. 1874: Heeb. Kölmel, Rončević: Građenje cesta, Zagreb 1948


31. Br. 1875: Dražić Ing. M.: Niža geodezija, I. deo, Beograd 1948


32.
Br. 1877: Čubranović, Neidhardt, Janković, Macarol: Geodetski priručnik, I, dio,
Zagreb 1948


33. Br. 1877: Korčagin A. I.: K. A. Timirjazev, život i rad, Beograd 1948


34. Br. 1878: Obručev V. A.: Porijeklo gora i kontinenata, Zagreb 1948


35. Br. 1879: Balić Ing. M.: Poljoprivreda krša i planinskih krajeva, Zagreb 1948


36. Br. 1890: Vujević Dr. Pavle: Meteorologija, Beograd 1948


DJELA NA RUSKOM JEZIKU:


1. Br. 1804: A. B. .........: ..... ...., ...... 1946
2. Br. 1805: ***: .............. .........-...................... ............,
...... 1946


3. Br. 1806: .. .. .......: ............ ........ ........ ...., ...... 1946


4. Br. 1808: .. .. .........: ...... ...... . ........... ....... ...., ...... 1947


5.
Br. 1807: A. A. .......: ............... ....... ... .......... ....... .......
...... .........., ...... 1946


6. Br. 1869: A. .. ........: ...... ......1, ...... 1947


7. Br. 1810: .. .. . .. ., ........: ...... .......... . ..........., ...... 1947


8. Br. 1815: 3. .. .........: .....-........... ............, ...... 1946


9.
Br. 1816: A. A. ..........: ........... no ......... ............ ..........,
...... 1946


10.
Br. 1817: .. .. .......: .......... ....... ...... .. .............. ........
.......... ...... 1947


11. Br. 1818: .. .. .........: ...... ... ......-........., ...... 1946
1?,. Br. 1819: .. A. .......: ............. ........ . ..«... . .... .. ..........,
...... 1946


13. Br. 1820:
.. .. ........: ............ ....... ......, ..*... 1946


14. Br. 1821: .. .. ........: ....... ........ ........... .. ..........1, .. 1947


15.
Br. 1822: A .. .........: ...... ............ ....... ...... ..............1.......
......., ...... 1944


16. Br. 1823: .. .. .......-......: ......1. .....1. .........! ....... ....., .. 1946


17. Br. 1824: .. .. ...........: (^.......... no ......, ...... 1946


18.
Br. 1825: .. .. ........: .. A. ......... u ............ ............. . ............,
...... 1946


19. Br. 1826: A. .. ..........: ..... . ero ........., ...... 1945


20. Br. 1827: .. .. .........: ....... .. .......... ......, ...... 1947
21 Br. 1828: .. .. .......: ............... . ............. ......., ...... 1946


22. Br. 1829: .. A. ......: .... . ..... . ..... ..... .......... ....., ...... 1946


23.
Br. 1830: .. .. .........: .......1. ............... ........ no ....... . .....
.. ........... ......... . ............, ...... 1946


5
449
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 67     <-- 67 -->        PDF

24. Br. 1834:
***: B. B. ........ . ........., ...... 1946
25.
Br. 1835: .. 3 ........: .. A. ......... . ............ ............. . ............,
...... 1946
26. Br. 1836: .. .. ......: .......... ......... ...., ...... 1947
27 Br. A. .. .......: ..........., ...... 1947
23. Br. ***:
......... no ....... .....1 . .............. ...., ...... 1946
28. Br. 1838:
***: .........1 po ....... ..... . .............. ...., ...... 1946
28. Br. 1844:
***: ...... no ....... ...... ........, ...... 1947
29. Br. 1844:
***: ...... no ....... ...... ........, ...... 1947
30. Br. 1856: .. ......: ............. pecypcBi ....... .........., ......... 1947
31. Br. 1857: .. ., .......: ...... .......... ........, ......... 1947
32. Br. 1858: .. .. .......: .... .. ........ ......, ...... 1945
33.
Br, 1859: .. .. ....: .... ................ ............ .............. BI .......,
......... 1946
34. Br. 1860: .. .. ....: .......... ... .......... ............., ...... 1946
35.
Br. 1861: .. ., ........., .. ., ......: ......... . ........ ...... .. .......
........, ...... 1946
36. Br. 1862:
.. .. .......: .......... ...... ....... ....., .........
37. Br. 1867: .. .. ..1.....: ............, ...... 1946
DJELA NA ENGLESKOM JEZIKU:


1. Br. 1912: Simons E. S.: Saws and sawing machinery, London 1946
2. Br. 1866: Blake E.: Enemies of timber: Dry rot and the Death-Watch batle, London
POPIS DJELA NA NJEMAČKOM JEZIKU:
;


1. Br. 1796: Biisgen Dr. M.: Bau und Leben unserer Walbäume, Jena 1897
2. Br. 1797: Möller Dr. A.: Der Dauerwaldgedanke, Berlin 1922
3. Br. 1799: Niisslin Dr. O.: Leitfaden der Forstinsektenkunde, Berlin 1913
4. Br. 1799: Mayr H.: Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage, Berlin 1909
5. Br. 1800: Rubel E.: Geobotanische Untersuchungesmethoden, Berlin 1922
6.
Br. 1801: Wagner C.: Die Grundlagen der raumlichen Ordnung im Walde, Tübingen
1914
7. Br. 1802: Wagner C.: Der Blendersaumschlag und sein System, Tübingen 1915
POPIS ČASOPISA PRIMLJENIH TOKOM GODINE 1949


Na domaćim jezicima:


1. »Priroda«,
popularni ilustrovani časopis Hrv. prirodoslovnog društva Zagreb
2. »Stočarstvo*. list za unapređenje stočarstva, Zagreb
3.
»Geodetski listi:, glasilo geodetskih sekcija Saveza društava inženjera i tehničara FNRJ,
Zagreb
4. »Gospodarski list«, organ Ministarstva poljoprivrede NR Hrvatske, Zagreb
5. »Lovački
vijesnik«, organ Saveza lovačkih društava NR Hrvatske, Zagreb
6. »Mali stočar«, popularni poljoprivredni časopis za peradarstvo i sitno stočarstvo, Zagreb
7. »Tehnika«,
organ Saveza društava inženjera i tehničara FNRJ, Beograd
9. »Arhitektura«, sekcija arhitekata Saveza inženjera i tehničara, Zagreb
9 »Naše građevinarstvo«, službeni organ Ministarstva građevina FNRJ, Beograd
10. Veterinarski glasnik«, časopis za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede FNRJ, Beograd
II »Ekonomist«, organ društva ekonomista Srbije, Beograd
12. »Poljoprivreda«, organ Ministarstva poljoprivrede, Beograd
13.
»Narodni šumar«, list za stručno usavršavanje pomoćnog stručnog osoblja i propagandu,
Sarajevo
15. »Rudarstvo«, stručno popularni mesečni časopis Min. rudarstva, Beograd
14. »Industrijski bilten«, organ Min. teške industrije i lahke industrije FNRJ, Beograd
!6, »Narodni
pravnik«, Saveza službenika državno administrativnih i pravosudnih ustanova
Jugoslavije, Beograd


17. »Težak«,
časopis za poljoprivredu i šumarstvo, Beograd
18. ^Tehnika
narodu«, list narodne tehnike, Beograd
450
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 68     <-- 68 -->        PDF

19. >Službeni list« FNRJ, Beograd
20. »Poljoprivrednik«, stručni list za poljoprivredu, Novi Sad
21. »Gozdarski vestnik«, Ljubljana
22. »Eelektrotehnički vesnik«, Ljubljana
23. >A Fold Nepe« (na mađarskom jeziku), Novi Sad
Na češkom jeziku:


23. >Lesnicka Prace«, Pisek
24. »Československi les«, Praha
25. »Vestnik Československe Akademije Zemedelske«, Praha
Na slovačkom jeziku:


26. »Polana«, časopis lesneho hospodarstva a drevarskeho priemyslu, Bratislava
Na ruskom jeziku:
27. »..>......> ...« Prag
Na bugarskom jeziku:
28. >Gorsko stopanstvo«, Sofia
Na njemačkom jeziku; .


29 »Allgemeine Forst und Holzwirtschajtliche Zeitung«, Wien
Na engleskom jeziku:


30. >Fao« information service, Bulletin — Washington
ISPRAVCI


U 5—6 broju Šumarskog lista desile su se slijedeće štamparske greške:
Na strani 181 formula IV/ stoji
IO5.tn
"^ " Kn.Snip


a treba


IO5.tn
Tvr = &—L
Kr. Sn. p
Na strani 185 ispravno naslov saopćenja treba da glasi »Upliv kvrga na
čvrstoću savijanja borovine«, a ne na »čistoću savijanja«, kako je otštampano.
U broju 7 na strani 246 izostao je jedan redak iz naslova koji treba da
glasi »Pravilnik o proglašavanju zaštitnih šuma, njihovom evidentiranju i
upravljanju«.
Molimo naše čitaoce da ove grješke isprave.


Uredništvo


451
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 69     <-- 69 -->        PDF

STRUČNA DJELA IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA


Pisac


Baranac -S.:
čoki M.:
čokl M.:
Flögl S.:
Gračanin M.:
Hufnagel-Veseli:
Kauders A.:
Markić M.:
Neiđhardt N.:
Neiđhardt N.:
Setinski:
šafar J.:
šafar i.:
španović T.:
šušteršić M.:


šušteršić M.:


Šušteršić M.:


Trifunovlć D.:


Ugrenović A.:


Ugrenović A.:
Ugrenović A.:


Ugrenović A.:


Uprava Š. L.:
Uprava š. Ik.-
Vajda Z.:


Naslov knjige


Naše Šumarstvo i lovstvo — Bgd, 193». g.
Smolarski priručnik — Ljubljana 1947. g.


Kako pogozdujemo


Građevna mehanika — Zagreb 1947. g.
Pedologija I. i II. dio —Zagreb 1949. g.
Praktično uređivanje šuma — Zgb, 1926.
Šumarska bibliografija — Zagreb, 1947.
Krajiške imovne općine — Zagreb, 1937.
Osnovi geodezije — Zagreb, 1946.
Geodezija II. — Zagreb, 1947. 4.


Vodno graditeljstvo I. dio — skripta


šumarski priručnik II. dio, Zagreb, 1948.


Preborna šuma 1 preborno gospodarenje


Bagrem — Zagreb, 1947.


Tablice za določanje lesne zaloge sestojev
po okularni cenitvi debelinskih razredov
s raspravom Okularna cenitev
sestojev po debelinskih razredih —
Ljubljana 1947.


Tablice za enömerne sestoje In deblovnice
s raspravom Sistem debelinskih razredov
— Ljubljana, 1947.


Tablice za prebiralni gozd s raspravom
Prebiralni gozd — Ljubljana, 1947,


Uređenje šuma kod Petrovaradinske I. o.


— Beograd, 1946.
Kemijsko
iskorištavanje i konz. drveta
Zagreb, 1947.


Pola stoljeća šumarstva — Zagreb, 1926.
šum. politička osnov. zakona o šumama


— Ljubljana, 1923.
Upotreba drveta 1 sporednih produkata
šuma
Pojedini brojevi šumarskog lista
šumarski list — pojedina godišta do 1945.
Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje


hrastovih nizinskih šuma


Nabavlja se kod Cijen
Din
šum. sekc., Zgb, Vukotinovićeva 2 26.—
Min. poij. 1 šum. NRS, Ljubljana 15.—
Min. za gozd. NRS, Ljubljana 14.—
Polj. nakl. zav., Zgb, Zrinjevac 12 266.—
*i 175.—
šum. sekc, Zgb, Vukotinovićeva 2 25.—
šum. sekc, Zgb, Vukotinovićeva 2 66.—
it 15.—
Polj. nakl. zav., Zgb, Zrinjevac 12 126.—
Polj. nakl. zav., Zgb, Zrinjevac 12 116.—
NSO-e, šumar, fakulteta, Zagreb 266.—
Polj. nakl. zav., Zgb, Zrinjevac 12 63.—
Nakladnog zav. Hrv. Zgb, Ilica 36 U.—
Polj. nakl. zav., Zgb, Zrinjevac 12 45—
pisca, Ljubljana, Mariborska 17/a 166.—
.. 45.—
»
»» 166.—
pisca, Min. šumar. FNRJ, Beograd 26.—
Nakladnog zav. Hrv. Zgb, Ilica 36 96
šum. sekc, Zgb, Vukotinovićeva 2 286.—
„ 26—
Nakladnog zav. Hrv. Zgb, Hica 36 153.—
šum. sekc, Zgb, Vukotinovićeva 2 15.—
» 166.—
Nakladnog zav. Hrv. Zgb, Ilica 36 126.—


UPZOORENJE! Pozivaju se izdavači i pisci šumarskih stručnih djela sa područja FNRJ-e, da
stave upravi Šumarske sekcije DITH-e, Zagreb, Vukotinovićeva ul,. 2 popis sv
publikacija, cijenu i naslov, gdje se one mogu nabaviti.