DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 60     <-- 60 -->        PDF

razraditi na svim: poljima privredne delatnosti. Pomoći im da svoje praktičko
znanje obogate teorijom. Svaki inženjer treba da učestvuje u uzdizanju novih
kadrova. Pre svega u proizvodnji, tehnički stručnjaci treba da osposobljavaju
svoje i da na njih nesebično prenose svoje teoretsko znanje i svoje praktično
iskustvo.


4) Aktivno učestvovati u tehničkoj propagandi koju će partiske i sindikalne
organizaicije organizovati za sve radnike. Povećati broj inženjera i tehničara
predavača na stručnim kursevima i poboljšati kvalitet nastave. Popuniti
nastavnički kadar na nižim, srednjim i visokim tehničkim školama i poboljšati
kvalitet nastave. Omogućiti najboljim stručnjacima iz privrede da pojačaju
nastavni kadar na velikim tehničkim školama i nastojati kod narodnih vlasti
da se ovo što pre provede ru delo.


Pitanju rada slušalaca tehničkih velikih škola i njihovom učenju posvetiti
posebnu pažnju i dobro proučiti njihov status, vodeći računa o potrebama
što bržeg dobijanja tehničkog kadra, s jedne strane i podizanja stručnog kvaliteta,
s druge strane.


5) Poseban zadatak inženjera i tehničara pretstavlja pomoć koju oni treba
da ukazu svojim učešćem u radu organizacija »Narodna tehnika« ,koja radi na
omasovljenju u popularizaciji tehnike, na ostvarenju parole »Tehnika — narodu
«. U društvima i podružnicama DIT-a treba predvideti posebna zaduženja
za saradnju sa organizacijama »Narodna tehnika«, koja treba da postane stalna
i sistematska.


6) Inženjeri i tehničari treba da se bore za čišćenje nauke od ideoloških
ostataka kapitalizma postavljajući je na jedino ispravne i naučne temelje dijalektičkog
materijalizma. Neumorno raditi na svom ličnom uzdizanju, kako u
prirodnim naukania tako i u društvenim. Svaki inženjer i tehničar treba da
usvoji nauku marksizma-lenjinizma koja je jedina pravilni putokaz našeg društvenog
razvitka i naše socijalističke izgradnje.


Istrajno i uporno raditi na upoznavanju i savlađivanju napredne nauke i
tehnike i usvajanja iskustava i dostignuća drugih naroda u oblasti nauke i
tehnike i njihovoj stvaralačkoj primeni u našim uslovima i prilikama. Boriti
se za ideološku čistoću naše nauke naročito na tehničkim velikim školama.


7) Najveću pažnju posvetiti sistematskom prikupljanju i prevođenju najbolje
strane tehničke literature, na prvom mestu literature Sovjetskog Saveza.
Propagirati nauku i tehniku iznošenjem naših tehničkih problema, iskustava
uspeha i nedostataka, kako bi oni postali svojina svih tehničkih stručnjaka
naše zemlje. Naročito se starati da naši niži i srednji kadrovi što pre dođu da
svoje tehničke knjige.


8) u. naučnom radu treba imati u vidu i dalju perspektivu razvitka naše
zemlje i neograničavati se današnjim mogućnostima. Treba imati u vidu da se
ostvarenjem Petogodišnjeg plana već menja i da će se promeniti struktura naše
privrede, te da će se na dnevni red sve više postavljati korišćenje novih sirovina,
iznalaženje novih proizvodnih mogućnosti, novih postupaka i novih
proizvoda.


9) Stim snagama raditi na istraživanju, iznalaženju i korišćenju prirodnih
bogastava naše zemlje i dalje razvijati proizvodne snage nai foazi tih bogatstava.
Inženjeri i tehničari treba najtešnje da sarađuju sa upravama i borcima za
unapređenje proizvodnje, naučnim institutima i privrednim ministarstvima,
jer će im to olakšati savlađivanje naučnih i tehničkih problema na kojima rade.


10) Sistematski proučavati organizaciju rada u preduzećima, rudnicima
i na gradilištima i poboljšavati je putem radnih konferencija i proizvodnih
savetovamja sa radnim kolektivima, kako bi u punoj meri bili iskorišćeni svi
raspoloživi kapaciteti, tehnika i postavljene realne tehničke norme rada.


11) Sistematski povećavati produktivnost rada kao najvažniju polugu za
izgradnju socijalizma. Pri tome težište baciti na mehanizaciju onih radova koji


443
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 61     <-- 61 -->        PDF

gutaju mnogo radne snage naročito u poljoprivredi, građevinarstvu, šumarstvu,
rudarstvu, proizvodnji građevinskog materijala i drvne industrije. Sprovoditi
strogu štednju sirovina, materijala goriva i energije i ustanoviti realne tehničke
normative utroška; koristiti otpatke.


12) Sniženje pune cene koštanja postizati u procesu proizvodnje. Shvatiti
ovaj zadatak kao> odgovornost tehničkih stručnjaka, rukovodilaca, proizvodnje
i kao stalni zadatak u socijalističkoj izgradnji.


13) Povesti odlučnu borbu za poboljšanje kvaliteta proizvodnje u svim
provređnim granama. Raditi na tome da inženjeri i tehničari i radnici pitanje
kvaliteta shvate kao pitanje svoje odgovornosti kao stvar svoje časti i ponosa.


14) Inženjeri i tehničari treba da budu uvereni u veUke mogućnosti planskog
rada da se svuda i na svakom mestu bore za proširenje i učvršćenje planiranja
i za plansku disciplinu, za bolju evidenciju i korištenje podataka operativne
evidencije u rukovođenju.


Sarađivati sa odgovornim organima u razrađivanju organizaciono-tehničkih
planova koji treba da sadrže: plan osvajanja novih proizvoda i konstrukcija,
plan uvođenja nove tehnologije proizvodnje, plan organizacije proizvodnih
procesa, plan naučnoistraživačkih radova i t. d.


15) Podići nivo projektovanja u svim. strukama, suzbijati i iznositi na
kritiku pojave neracionalnog i nebrižljivog projektovanja. Boriti se da projekti
budu smeli i u skladu sa tehnološkim, procesima, da počivaju na naprednoj
tehničkoj nauci, da omoguće racionalno korištenje napora koje radnička klasa
i svi trudbenici zemlje ulažu u izgradnju socijalizma.


16) Naročito je važno u sadašnjoj etapi izvršavanja Petogodišnjeg plana,
da se sve snage naših tehničkih stručnjaka koncentrišu na velike zadatke u
vezi sa socijalističkim preobražavanjem poljoprivrede. Društva treba da razrade
programe za predavanja i diskusije po svim naučnim i tehničkim pitanjima
iz te oblasti i da u vezi o tim utvrde i prošire rad sekcija agronoma, hidrotehničara,
mašinista i drugih.


17) Drugi Kongres inženjera i tehničara poziva privredna rukovodstva da
praksu raspisivanja konkursa koje je do sada bilo uobičajeno samo u oblasti
urbanizma i arhitekture i dala dobre rezultate, prošire na sve grane privrede
i sve struke inženjersko tehničkog reda: za nove konstrukcije u mašinstvu, za
nove tehnološke procese, za nova rešerija u oblasti građenja, agrotehnike,
šumarstva, elektrotehnike, geodezije brodarstva, metalurgije i t. d. To može
silno ubrzati naš1 tehnički progres i mobilisati stotine novih novatora, racionaiizatora
i pronalazača.


18) U cilju pojačanja na idejnc-političkom uzdizanju inženjera i tehničara
u društvima i sekcijama organizovati predavanja i seminare po aktuelnim
privrednim i političkim problemima.


19) Sprovesti u život odluke Kongresa o povezivanju sekcija jedne struke
u celoj zemlji. Po potrebi organizovati savetovanja i konferencije, po naročitoj
potrebi i kongrese pojedinih struka iz ćele zemlje


20) Sprovesti u život ranije odluke o primanju u članstvo DIT-a zaslužnih
radnika, udarnika, «novatora i racionalizatora.


21) U društvima i stručnim sekcijama razvijati kritiku i samokritiku na
konkretnim greškama i slabostima. Naučiti inženjere i tehničare da pojačaju
budnost prema pojedincima koji svesno ili nesvesno sabotiraju izvršenje Petogodišnjeg
plana. Nalaže se društvima da sve takve slučajeve nemilosrdno rash
krinkavaju na opštim skupovima članova.


22) Da bi uispesi koji se postižu bili još veći, ukloniti nedostatke i slabosti
u radu inženjera i tehničara naročito sledeće:
a) nedovoljn politčko aktiviranje i neshvatanje problema naše izgradnje,
tehnokratsko prilaženje zadacima, što se naročito ogleda u planiranju;


444
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 62     <-- 62 -->        PDF

b) ostatke birokratizma u radu;


c) nedovoljno pouzdanje izvesnih inženjera i tehničara u naše sopstvene
snage i neverovanje u postojanje uslova za ostvarenje planske privrede i. socijalističke
izgradnje.


d) nedovoljna briga pojedinih inženjera i tehničara za svoje stručno
uzdizanje;
e) nedovoljno učešće inženjera i tehničara u uzdizanju novih stručnih
kadrova.


Drugi Kongres inženjera i tehničara Jugoslavije sa zadovoljstvom konstatuje
da narodna država pruža svoj tehničkoj linteligenciji široke mogućnosti
za stvaralački- rad i da se rad inženjera i «tehničara ceni i nagrađuje prema
njegovoj važnosti i prema zalaganju tehničkih stručnjaka. Kongres predlaže da
se u izvesnim strukama i na izvesnim, poslovima isprave greške koje su učinjene
i zadužuje Savez društava inženjera i tehničara Jugoslavije da izradi i
podnese konkretne predloge. U cilju uspešnog daljeg razvijanja inicijative
tehničkih stručnjaka, Kongres zadužuje DITJ da radi na popularizaciji, pravilnom
nagrađivanju i isticanju u društvu onih inženjera, tehničara i radnika
koji postižu naročite rezultate na naučnom, tehničkom i privrednom polju.


II Kongres konstatuje nepokolebljivu volju i spremnost inženjera i tehničara
da ispravljajući svoje sopstvene slabosti i greške, savlađujući probleme i
teškoće, da u čvrstom jedinstvu sa radničkom klasom i svim trudbenicima naše
zemlje nastave veliko delo izgradnje socijalizma u našoj zemlji, izgradnju
boljeg i srećnog života za sve naše narode.


Inženjeri i tehničari svesni su da se njihov rad odvija pod rukovodstvom
slavne Komunističke partije Jugoslavije, njenog Centralnog komiteta i druga
Tita i to im daje snagu, uverenost i oduševljenje da savladaju sve teškoće do
pobede.


Inženjeri i tehničari razići će se sa ovog Kongresa da razviju još veću
bitku za pobedonosno izvršenje plana 1948 godine i da se pripreme za 1949
god. i naredne godine naše socijalističke izgradnje.


ZAKLJUČCI INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSKE STRUKE NA
DRUGOM KONGRESU SAVEZA DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA
JUGOSLAVIJE


Rad II kongresa Saveza društava inženjera i tehni


čara Jugoslavije bio je vrlo plodan. Osim općih zaklju


čaka i rezolucije II. kongresa, koju donosimo na drugom


mjestu u ovom broju Šumarskog lista i pojedine struke


na užim stručnim savjetovanjima donijele su svoje za


ključke.


Na ovom mjestu donosimo Zaključke inženjera


i tehničara šumarske struke, da se sa njima upoznaju


svi drugovi, kako bi ih na taj način mogli privoditi


u djelo.—


Uredništvo


Da se osigura što uspješnije izvršenje zadataka Petogodišnjeg plana
postavljenog pred šumarstvo i drvnu industriju FNRJ, inženjeri i tehničari
šumarske struke uložiće sve svoje napore i stručno* znanje i snažno pomoći
socijalističku izgradnju svoje domovine. Svesni da je šumarima poverena
časna i odgovorna zadaća u izgradnji bolje budućnosti našeg naroda, u razvijanju
prizvodnih snaga zemlje inženjeri i tehničari šumarske struke daju


445