DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 48     <-- 48 -->        PDF

......... ....., ....... ... . .... ....... .... .. ........ ..........
.... ... ..... . ....... ........... ..... ...... .. ....... ... ...........;
a ...... .. ..... .. .... . ......... ....... .. ...... ..
....... . .... .. .........


Peffe .. ......... .... ........... u . .......... ....... — ...
.. .... . .... ......... .. ....., .. .... .. ........ ........... ...
........ . .... .. ..... ............... .... ma ...... .......... ....
......., .. .... . ....... ... ....... ........, ... . no ....... ...
. ....... ...... ....... ......... .... . ..... je . .... .. ......
... . .... .. ....... ......... ........ . .... ..... . ..........
........., ... ...... . ........, a ....... ..... . ..... ..... ...... ..
....... ...... je ...>. . ........ ........; ... ..... ..... .. ...........
.. ....... ......... .. ...!., a .. ........ . .... ..... ........., ...


... 1 ...... ......... ........ .....
.... .. .........-........


........ ........ ...., . ... .. ........ .. ........., ....... .. ...,
.... ..... ...... ...... .. ........ ....... ... .. ....... .. .....
. ... .. ...... . ..... ..... ....., a ... .. ..... — .. je ..... ..
.......


.......... .... . .......... ........ ..... — .. ......... . ..........
...... joui .... .. ....... .......... ....... (.....) . ...........
...... ....... je ...... ...... .. ..... ....., ..... ..
....>. ............., a ...... ......... .... je .. ........... ..... .......
....... .. ...... ....., .. ...... .. ..... ........ ..... . .........
.. ..... ....., ...... .. ..... ........ ..........; ... je ......
. .. .... .... .. .. ........ ........ (OMOT) ........ ........... ......
(....., ......) .. .......... ..... Ga ......... ..... . ..... .....
.. .... . ........ . .... ..... ........ ..... ....... .. ........ .......
...... ... ..... ..... ........ ....... .. .. ..... .... .... ........
... ....., ... ...... ..... ............ ....... ... .... ......


431
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 49     <-- 49 -->        PDF

.... .... ......, ... .. .... .. .. .....; a ... .. ..... ..... ........»...... ..« ,.... .. .... ......
... ...... ...... .. ..........., .«. .... ... . ....... ......
... . ....... ....... ... .. je ..... .......... .... ........., ....
je ....... ..... .... . ........ .. .. ....... ..... . ..... .. no ..........
...... ... ....... .... ...... ..... ...> ... .........., ...
.... ...... . ..... ....... ..... je ...... .. ..... ........ .. ....
je ......... .... .. ...... To je .... ....-.... ..... je ...... ..
....... .......-..... .. ...., a ... je ..... . ..... ........ ......
...... ..... .. ..... ..... .... . .. ....., .... ..... . ........ .........
......... ......... ........, ... .. je, .. ......, ....... . .....
.......... ......... ...... use ..... .. ...... ...... ... . ...... ..........
«........., .... ...... ... ...... ....., .... . ....... ....


... 2 ......... .......... .... .....
.... .. .........-........


...... ....... .. ...... ....., ... .... .. .......... ..... ... .....


— ...... ....... ...... . ....... .. ..... (..... .. čamo .........
.... .... .. ........ ...... .. ...... ..... ....... .. .... ...... .
.... ... .. ... .... ...... ..... .. .....
......... .... ..> ....... sa ...... ........... ...... . ...........
.......... — .......... .... ........... .. . .. ...... ...........
...... .. ..... . ....... ..... ... ... .. .... ..... (........,
......, ......, ......) ......... .. ..... no ..... ......, .. .. ....
.... ..... ...... .. ..... . .......... ....... ...... .. . .. .....
...... . ........., ... ...... .... .... ....... ...... .. .. je .... ............
........ ...... ...... .. ..... ... ...., . ... ......... . ....
...... ......., .... ...... ..... .. ...... To je . ......... ......
..... . ..... ... . .... ......... .... .... ...... . ..... ........ ..
......., ... ... .. ... . ....... ...... ... ...... . ... .........


432
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 50     <-- 50 -->        PDF

I


...... je ...... ........... ...... ........ ... ..... ....... ........
.. OTOKOM ... .. ............ ...., .......... ..... . ........
........, ...... . ........ ..... .... ... .. . .......... ...... ......
.... . .........., .... .. .... ........ no ... . ......., .... ... ....
.... ........, ... .. .. ...... ....... ....... .. ......... ...!..;,´...
...., .. .......... ..... ..... ... ... ......, a .. ......... .....
......, ......... .. ..... ....... ... je ... ......... ...... ..
..... ...... ..... (... .... . ....... .......... ...... ....., a ......
je ....... ....) .. ... ....... ......, ..... .......... .... . .....
. ...... ......, ... ... ...... . ..... ..... .. .... . ..... ....-......,
....... .... ..... ........... .... .. ....... ......., .. .. ......
...... ......, ....... ......... .... .. ..... ....... . ..... .... ......
.. ......, ........., ........ ......, a ........ .. ......... ..


-.....
.. .


(´.. 3 ....... .. ........ .. .......... ....


......... ....., ...... .... .... ...... .... .. .. . .>.. ..... ....
....... ....-... ...... ... ........, a .... ... .... ...... ...... ..
.. . ..... .... ....... ..... ..... ......, ....., ..... ... .......> .
...... ...... ......... .. ... . ....., ......., ...., . ... Ca ........


* ..... ..... .. ........ . ..... ...., . ......... .... . ......
.......
........ ...... .. ..... .. ..... .... ...... ........... ......
»........ .. ..... ......., .... ... TVOM ...... .... ........... .....,
na ´.. ....... ».......« ....... .......1.. ...... . ...... ....., ..
....... ..... ...... .. ......, a ....... .. .......... . ...... . ...
.......


PaiHiije, ... .. ......... .... .... .. ........., .... .. ........
........ .. ........ . ...... .... .. ........ ........ To .. ...... ...
.... ... .. .. ...... ...... .. ........ ... ... ........... . ......
..... je ...., ... .. ....... ....-........ ..... .... . . ....... . .


433
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 51     <-- 51 -->        PDF

..... ....... .... (.... je no ....... ....... .... .... . ...... . ....).
A ... .. ..... «.... . .. .... .. ... .. .... ..... ....; ... .. . ......
.... .. .... ........., ... ...... ....... ... ..... ....... .. He
.... ........ .. ... ... .. .......... ... ... je .... ...... .......
.... .... — .. ...... ... .. ......, ...... .. je .. ....... ...... ....
... .. je .... ......... ... .. .... ..... ....... .. .. ......


... .. .... ..... .. ........ ......., ......., .... .... ..... no
...., ... ... .. ......... .. .......... ....... ......, ..... .... .........


... ...... .......... .... ... . ..... ....... .......´... ...., ....
........ .. ..... ......, .. ... .. ..... .. .. .... ....... ..... ....
..... ... .. .. .. .... ......... . ........ ... .. ...... ....... .....,
........ je .. ........ .. ....., na ....... ...... ......... .. .......
........ . ........ ... .. .... ....... ........ ... .. ..........
......, .. ....... .. ...., .... ..... ...-... ...... .... ..... ............
... .. ...... .... ..... ....... . ..... ..... . ..... .......
... ..... .......... .. ...... . ...... ...... .. ....... ........ .
....... ..... ......... .. ... ........ . ............ ........ ....


.... .....; na ... .... .. .. .... . ... ........... Ha ... ..... ......


.. ........ .. ..... ............ .......... .... .. ..... ........


.. .........-........


UTOVAR DRVETA KONJIMA


(Iz prakse SSSR^a)


Utovar drveta konjima na traktorske saonice (zimi) ili na traktorske i kamionske
prikolice (leti) ima široku primenu.


Brigada se sastoji od tri radnika sa jednim konjem. Tovareći ovim načinom,


ovakva brigada može u toku jedne smene da utovari na traktorske saonice


80 do 100 m3 drveta. Primenom ovog načina utovara rad je postao znatno lakši.


Za utovar drveta ovim načinom neophodan je sledeći pribor:


a) Dve oble potpuno okorane lege dužine 5 do 6 m., a debljine 10 do 12 sm.
U čela debljih krajeva zabije se po gvozdeni klin sa alkom preseka 10 do 18
mm. (si. 1.)


b) Dva tanka savitljiva žičana užeta preseka 8 do 12 mm, ili dva čvršća
kudeljna užeta, dužine 20 do 25 m. Na jednom kraju užeta učvršćuje se gvozdena
kuka, a na drugom kraju gvozdena alka.


434