DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 72. DECEMBAR GODINA 1948


Ing Bunjevčević Zlatko — Zagreb.


NEKOLIKO VAŽNIJIH PROBLEMA ŠUMARSTVA I DRVNE


INDUSTRIJE LOKALNOG ZNAČAJA U N. R. HRVATSKOJ


Uvod:


Lokalne narodne vlasti (kotarski narodni odbori, gradski narodni
odbori) gospodare direktno sa cea 45% površine šume cjelokupnog državnog
šumskog fonda, tj. sa površinom od 644.846 ha. Osim toga, imaju
nadzor i nad svim šumama privatnog sektora u Narodnoj Republici Hrvatskoj,
koje, u cjelini uzeto, zapremaju površinu od cea 390.000 ha ili cea
19% od cjelokupne površine šumskog tla Narodne Republike Hrvatske.


Dakle, ukupno uzeto, šume lokalnog značaja znatno su veće površinom
od svih šuma republikanskog značaja, ali po drvnoj masi, prirastu,
sastojinskoj strukturi i vrijednosti, daleko zaostaju po važnosti za šumama
republikanskog značaja.


Lokalne šume većim dijelom ne dolaze u cjelovitim značajnim kompleksima,
nego se nalaze razbacane u mnogo manjih česti. Često su te
šume, na dohvatu većim naseljima, bile iskorištavane neracionalno, tako
da su stalnom nesistematskom sječom, nesistematskim bolje rečeno nikakvim
pošumljavanjem, prekomjernom pašom i t. d. izgubile mnogo na
svojoj vrijednosti, pa se danas nalaze u degradiranom obliku. Od bivših
šuma danas su ostali većim dijelom zapušteni pašnjaci, šikare,´ makije i t. d.


Od cijelog fonda šuma lokalnog značaja otpada na zašikarene, pašnjačke,
i ostale degradirane forme šuma 57% površina od državnih šuma
lokalnog značaja i 14% od privatnih šuma lokalnog značaja.


Od cjelokupne površine šume lokalnog značaja cea 10% i nije šuma,
u pravom smislu te riječi, nego golo šumsko tlo (šumsko zemljište).


Međutim, iako je stanje šuma lokanog značaja u pogledu šumom
obraslih površina, njihove suvislosti, strukture, ka/> i postojeće količine
drvnih masa nepovoljno, ipak ove šume predstavljaju važan izvor sirovina
za podmirenje lokanih potreba na drvu kao i dopunski rezervar za namirenje
potreba republikanske proizvodnje.


385
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Donosimo popis tih sortimenata.


a) Sortimenti od važnosti kao dopunska sredstva za republikansku
proizvodnju: tu spadaju raznovrsni trupci kao osnovna sirovina za tvornice
furnira, tvornice šper ploča i pilansku preradu. Željeznički pragovi
svih vrsta, ogrjevno drvo svih vrsta, drvo za kemijsku preradbu, ekstrakciju
i suhu destilaciju, radničko (jamsko drvo) svih vrsta, drvni ugalj,
telefonsko-telegrafski stubovi, drvo za tvornice celuoze i t. d.


b) Sortimenti od važnosti za lokalnu industriju i obrt: tu spadaju sve
vrsti sirovina koje su potrebne za proizvodnju i reprodukciju u lokalnoj
industriji i obrtu, kao na primjer: trupci za pilane svih vrsta, drvo za
kolare, bačvarska roba svih vrsta, ogrjevno drvo za lokalne mlinove,
pecare, sušare i t. d.


c) Sortimneti od važnosti za lokalne i investicione radove: tu spadaju
uglavnom raznovrsni sortimenti potrebni za elektrifikaciju (stubovi za
vodove visokog i niskog napona), grada potrebna za lokalne radove, visoko
i nisko gradnje, vodne građevine lokalnog značaja i t. d.


d) Sortimenti od važnosti za potrebe seljačkih radnih zadruga i inokosnih
seljačkih domaćinstava: ovdje ubrajamo uglavnom građevno drvo
za izgradnju seoskih stambenih i gospodarskih zgrada. Sitno drvo za
proizvodnju drvenog alata, držalica, vinogradskog kolja, vrtnog kolja, za
proizvode pletarstva, kućnog obrta, igračaka i t. d. U ovoj kategoriji
svakako je od najveće važnosti Ogrevno drvo za potrebe seljačkih radnih
zadruga i inokosnih domaćinstava kako za kuhanje li pripremanje hrane,
tako i za zagrijavanje prostorija, zadružne i privatne pekare, sušare, pecare
i t. d.


Nekoliko osnovnih principa lokalne privrede:


Ako želimo da razradimo osnovne principe planiranja, finansiranja,
akumulacije, cijena, evidencija i knjigovodstva u lokalnoj privredi, moramo,
prije svega, biti na čisto sa kakovim ekonomskim kategorijama
lokalne privrede imamo posla. Dragim riječima, postavlja se pitanje dali
šumarstvo, u užem smislu eksploatacija šuma, obuhvaćeno od kotarskih
i drugih državnih lokalnih organa, može spadati i spada pod opći pojam
lokane privrede.


Općenito uzeto lokana privreda ima, prije svega, lokalno značenje i
uglavnom, više ili manje, lokalizirano područje svoga neposrednog utjecaja.
Ona predstavlja izvor dopunskih sredstava, dakle izvor određen
samo na lokalni teritorij. Posmatrajući lokalnu šumsku eksploataciju sa
toga gledišta i dajući joj uglavnom samo takove zadatke, lokalna šumska
proizvodnja, u užem smislu te riječi, može da potpada pod opći pojam
lokalne privrede i u vezi sa time mora se, obzirom na organizacione forme
upravljanja, rukovođenja proizvodnjom, kao i obzirom na pitanja planiranja,
finansiranja, akumulacije, cijena, evidencije i knjigovodstva, tretirati
na poseban način.


U širem smislu uzeto, šumarstvo ne može da se ubraja u pojam lokalne
privrede, jer je ono od daleko šireg, općeg, značenja o čijem uspjehu


386
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 5     <-- 5 -->        PDF

i neuspjehu, u cjelini, zavise općenarodni interesi. Pitanje šumarske politike,
mjera oko pošumljivanja, zaštite i njega sastojnä i t, d. ne mogu
i ne smiju se tretirati uskim lokalnim mjerilom, jer o uspjehu li neuspjehu
ovih mjera, a prvenstveno opće šumarske politike, zavisi uspjeh i neuspjeh
čitave jedne vrste djelatnosti — šumarstva. U tako postavljenom pitanju
nema i nesmije biti lokalnog partikularizma.


Današnje stanje šumarstva i drvne industrije lokalnog značaja.


Obzirom na, prije spomenute, osnovne principe lokalne privrede do
sada se u šumarstvu s drvnoj industriji lokalnog značaja mnogo griješilo
na raznim sektorima rada, a osobito u planiranju proizvodnje i distribucije.


Iz lokalnih šuma i lokalne šumske proizvodnje planirala se često
distribucija osnovnim saveznim potrošačima, dok su se istovremeno lokalni
potrošači na primjer: lokalni rudnici, lokalna drvna industrija i t, d.
sa svojlim potrebama artikala proizvodne grane šumarstva upućivani na
izvore republikanskog značaja.


rvao primjer navodimo: da je od cjelokupne proizvodnje lokalnog šumarstva
planirano cea 90°/o proizvodnje za distribuciju osnovnim potrošačima,
dok je samo manji dio proizvodnje planirano za distribuciju republikanskim
potrošačima, a da o lokalnim ni ne govorimo. Sa druge
strane, lokalna privreda grane 122 (drvna industrija) imala je da dobije,
po planu distribucije, veći dio sirovina potrebnih za reprodukeju investicije
i potrošnje iz republikanske proizvodnje, na primjer lokalne pilane,
lokane tvornice pokućtva, lokalne tvornice sanduka i ambalaža, lokalne
bačvarije i t. d. imale su da dobiju osnovne sirovine iz republikanske
proizvodnje.


Sve je to imalo za .posljedicu:


a) Znatno ometanje izvršenja planova proizvodnje i distribucije lokal


nog i republikanskog značaja;


b) Bespotrebno opterećivanje našeg transportnog sistema kao i ve


liki gubitak radnih sati;


c) Uslijed slabo razvijenog aparata lokalne privrede, niskog organskog


sastava kapitala i manjkavih sredstava za proizvodnju, stavljen je u za


visnost, od izvršenja ili neizvršenja plana lokalne privrede šumarstva i


drvne industrije veoma važan sektor našeg privrednog života (saobraćaj,


savezna i republikanska proizvodnja, vanjska trgovina i t. d.).


Osim ovih, u svojoj biti organizacionih, osnovnih grešaka učinjeno je


i mnogo grešaka u operativi.


U stisci i u želji, da se pod svaku cijenu izvrši plan lokalne proizvod


nje izvjesnih artikala, (kojih u šumi prema strukturi sastojine, obrastu i


tehničkoj uporabivosti drvne mase nije bilo) mnoge šumske manipula


cije lokalnog značaja, da bi proizvele određeni broj tesanih pragova, pro


rjedile su ostatke dragocjenih hrastovih sastojina i iz trupaca sposobnih


za pilanske svrhe kvaliteta kladarki (bul kvalitete), tesali su normalne


željezničke pragove pri čemu su nanesene velike štete, s jedne sirane radi


niskog randmana tesane građe (kod tesanih pragova cea 45% su otpaci),


a s druge strane, radi niskih cijena tesanim pragovima u odnosu na


387
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 6     <-- 6 -->        PDF

skupocjenu sirovinu. Te su štete obzirom na financijski gubitak znatne,
i uplivisale su mnogo na rentabilitet lokalnih poduzeća.


Lokalna drvna industrija kao i lokalni obrt, u direktnoj ovisnosti od
izvršenja planova proizvodnje republikanskih poduzeća, šumarstva drvne
industrije i ostalih privrednih grana, po prioritetnoj listi isporuka, svrstane
često u zadnji red — nije dobivala potrebnih sirovina, poluproizvoda i pomoćnih
sredstava, stoga .. znatno podbacivala u planu proizvodnje. Ovo
podbacivanje planova proizvodnje lokane drvne industrije biti će nam
mnogo jasnije ako uzmemo u obzir, da je lokalna drvna industrija i obrt
bila veoma slabo snabdjevana sa osnovnim sirovinama. Kao primjer navodimo
da je lokalnoj drvnoj industriji isporučivano od ugovorenih kvota
samo 81°/o furnira, 3°/o panel ploča, 8°/o bukove rezane građe, 19% rezane
grade hrasta, 55°/o rezane grade ostalih tvrdih lišćara i t, d.


Međutim, i unatoč ovih nepovoljnih cifara lokalni kapaciteti drvne
industrije zahvaljujući umješnosti i organizacionim sposobnostima pojedinih
rukovodstava bili su (ipak čitavo vrijeme korišteni i proizvodili su
dnevno u jednoj smjeni, a često čak dvije pa čak i tri smjene. Ta proizvodnja
nosila je karakter »vanplanske« proizvodnje pri čemu su se
kapaciteti i sredstva upotrebljavali za lokalne potrebe, kao na primjer
proizvodnja grade potrebne za lokalne škole, zadružne domove, obnovu
naselja i t. d., ukratko, kapaciteti i sredstva korišteni su van plana za
zadatke uskog lokalnog rajona, a lokalna proizvodnja je u tom slučaju
vršila ulogu dopunskih izvora za određeni teritorij«.


Nije nam poznata veličina izvršenja ovih zadataka jer nam nedostaju
svi podaci o ovoj »vanplanskoj« proizvodnji, ali prema podacima sa kojima
raspolažemo zaključcjemo, da je ta proizvodnja bila znatna i nekoliko puta
premašivala obim planske proizvodnje.


Sve te nabrojene pojave nisu slučajevi sporadičkog značaja i ne ispoljuju
se samo na privrednom području našeg narodnog života. Te su greške
uglavnom rezultati dviju određenih tendenca koje je na V. Kongresu Komunistiške
Partije Jugoslavije drug Kardelj u svom referatu podvrgao
oštroj analizi i kritici. Suština te analize sastoji se iz slijedećih momenata:


1. U radu narodnih odbora nije bilo dovoljno veze po horizontalnoj
razmjerama, što je dovađalo često do tendencija samo vertikalnog poveziliniji,
t. j . povezivanja unutar pojedinih grana državne uprave u lokalnim
vanja, t. j . povezivanja po liniji resora. Na taj način otvorena su bila vrata
uvađanju birokratskih formi rukovođenja, tendencije birokratskog centralizma,
što je dovađalo često do upravo apsurdnih momenata. O tome
imamo, nažalost i previše, primjera.
Takve tendence vode vraćanju buržoaskim formama vlasti, u pretvaranju
narodnih odbora u obične reprezentativne organe bez stvarne uloge
u privrednoj problematici zemlje.


2. U radu narodnih odbora dolazilo je često do pojava pretjeranog
lokalnog partikularizma i oštećivanja opće narodnih interesa u »korist«
nekih posebnih »lokalnih interesa« — što je dolazilo do izraza u nehatnom
odnosu prema postavljenim planskim zadacima dobivenih od viših državnih
rukovodstava.
388
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Takve tendence vode u obratnom pravcu od demokratskog centralizma
čime se narušava jedinstvo državne vlasti i princip demokratskog centralizma
i što, u skrajnjoj liniji, konzekventno dovodi do razbijanja državne
uprave u razdrobljenu mrežu nepovezanih organizacija, a u planskoj privredi
do razdrobljene mreže nepovezanih privrednih organizama, do stihije
u privredi.


Drug Kardelj u vezi sa ovim problemima rekao je: »Jasno je da se
treba energično suprotstaviti i jednom i drugom skretanju. Princip duple
odgovornosti pojedinih rukovodećih organa uprave kod narodnih odbora,


t. j. odgovornost pred izvršnim narodnim odborom i prema višem rukovodstvu
odgovarajuće grane državne uprave, na primjer, prema ministarstvu,
treba da se bezuslovno sprovodi tako da bude obezbedeno kako
brzo i neposredno rukovođenje viših organa državne uprave, tako i neposredno
organizaciono rukovođenje i kontrola narodnog odbora«.*
Prijedlozi:


Na temelju svega izloženoga nužno se mora postaviti pitanje, što je
potrebno učiniti da se stanje lokalne privrede (grane šumarstva i drvne
industrije) postavi na zdravije temelje.


U tu svrhu potrebno je:


Promjeniti dosadanji način rukovođenja lokalnom proizvodnjom i


Poboljšati dosadanju metodologiju planiranja lokalne privrede (drvna
industrija i šumarstvo).


U vezi sa razvitkom organizacionih forma rukovođenja šumarstvom i
drvnom industrijom saveznog i republikanskog značaja, trebalo bi istovremeno
i paralelno razvijati organizacione forme za rukovođenje šumarstvom
lokalnog značaja. ".


Ovdje je potrebno, prije svega, riješiti pitanje detaljnog razgraničenja
između šuma lokalnog značaja, šuma republikanskog značaja i poljoprivrede
(provesti arondaciju šumskih posjeda) pri čemu temeljito pretresti
sva pitanja u vezi šuma zaštitnog karaktera.


Dosadanje planiranje proizvodnje i distribucije šumarstva" i drvne
industrije lokalnog značaja bilo je krnje. Planiranjem nije obuhvaćeno
niti 50°/o obima svih sječa na pr. sječe u privatnim šumama, sječe u državnim
šumama lokalnog značaja za potrebe snabdijevanja širokog kruga
potrošača, što će nam pokazati slijedeći indeksi pokazatelji.


Ako za obim planskih sječa (sječe po republikanskom planu 1948
god.) ti šumama lokalnog značaja, izaberemo indeks 100, onda obim
»vanplanskih« sječa iz šuma lokalnog značaja iznosi indeks kako slijedi:
za ogrjev domaćinstvima 743, za gradu domaćinstvima 180, za građu zadružnih
domova 110, za potrebe lokalnih rudnika 14, za pomoć republikanskim
poduzećima za iskorištavanje šuma 450 i neregistriranih sječa
cea. 300.


Da u buduće izbjegnemo ovakovim propustima u planiranju proizvodnje
i distribucije drvnih sortimenata iz lokalnih šuma, morati ćemo
imati u vidu sve potrošače, kako to prikazuju slijedeće sheme:


* Edvard Kardelj: KPJ u borbi za novu Jugoslaviju za narodnu vlast sa socijalizam
—- izdanje »Borba«, strana 40.
389
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 8     <-- 8 -->        PDF

1. Podmirenje zadataka republikanskog plana proizvodnje kao dopuna
i to uglavnom iz viškova proizvodnje lokalnog sektora.
2. Podmirenje lokalnih potreba. Glavni zadatak lokalne proizvodnje
pri čemu treba voditi računa o trima sektorima i to:
a) Državni sektor privrede.
Planiranje za proizvodnju i reprodukciju: trupci za lokalne pilane,


rezama, grada za lokalnu industriju i obrt, jamsko drvo za lokalne rudnike,
kolarska grada za kolarsku lokalnu industriju, ogrjevno drvo za lokalne
mlinove, ciglane, krečane, vršalice, državna poljoprivredna dobra, drvni
ugalj za lokalnu potrošnju, mlinovi, lokalni obrt i t. d.


Planiranje za potrebe investicija: tesana grada za lokalne investicije,
elektrovodnii stupovi za lokalne mreže, piloti za lokalne mostove, nisko i
visoko gradnju i t. d.


Planiranje za lokalnu potrošnju: ogrjevno drvo za lokalna nadleštva


i ustanove.
b) Zadružni sektor.
Potrebno je planirati za proizvodnju i reprodukciju, investicione radove


i lokalnu
potrošnju (detalji kao gore).
c) Privatni sektor.
Potrebno je planirati materijale za proizvodnju i reprodukciju, investicione
radove i lokalnu potrošnju (detalji kao gore) i to samo u onom slučaju
ukoliko je privatnim proizvađačima postavljen proizvodni zadatak od
strane Planske komisije.
Ogrjevno drvo za seoska domaćinstva u pravilu izdavati će se na panju


t. j . u stojećem stanju iz prorednog i ostalog sitnog materijala koje će
korisniai sami posjeći, izraditi i izvesti iz šume do mjesta potrošnje.
Kako je´iz navedenog vidljivo prilikom planiranja lokalne privrede potrebno
je našu pažnju usredotočiti na veliki broj elemenata plana pri čemu
se medu najvažnijim momentima planiranja postavljaju zahtjevi za solidnom
razradom slijedećih veličina:


Kapaciteti — koji u šumarstvu imadu specijalno značenje i sasma su


izuzetnog karaktera.
Normativi za trebovanje svih materijala potrebnih u proizvodnji.
Normativi za planiranje radne snage.
Osnovni pokazatelj u šumskoj proizvodnji — površina šuma, drvna


masa, prirast drvne mase, kvalitet sastojine i t. d.


Kako se iz navedenog može zaključiti pred lokalnim organima planiranja
stoje teški i kompleksni zadaci koji se moraju osobito- pomnjivo izbalansirati
imajući u vidu, u svakom konkretnom slučaju, kompleksnost
lokalne problematike.


U tu svrhu treba, u što skorije vrijeme, pojačati i razviti organe planiranja
pri narodnim odborima, a pri razradi planova tražiti učešće masovnih
organizacija, jer će jedino na taj način planovi postati sredstvo mobilizacije
lokalne inicijative i osigurati puno učešće naroda u izgradnji socijalizma.


Balans proizvodnje i potrošnje u lokalnoj privredi za pojedine slučajeve
biti će različit, a obzirom na sadanje stanje lokalnih šuma balans će
imati jedan od dvaju osnovnih vidova i to:


390
ŠUMARSKI LIST 12/1948 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Prvi slučaj — proizvodnja (kapacitet proizvodnje) veći je od potreba.
U tom slučaju viškove će lako konsumirati republikanska proizvodnja
ili će viškova ići u rezerve.
Nažalost, obzirom na današnju situaciju u pogledu kapaciteta lokalnih
šuma, taj će slučaj biti vrlo rijedak.


Drugi slučaj — proizvodnja u lokalnim šumama nije u stanju davati
trajno sav potrebni materijal za namirenje lokalnih potreba na drvu. Ovaj
je slučaj češći i postaje skoro pravilo.


U ovom slučaju, morati će se u tim, drvom deficitnim, zonama postavljati
zahtjevi da se lokalne potrebe, jednim dijelom zadovolje iz republikanskih
izvora. Prilaženje ovom rješenju ne smije biti ni statičko ni
shematski.


U ovakovim i sličnim slučajevima potrebno je pronaći nove, revolucionarne,
puteve, da se po mogućnosti sve lokalne potrebe na drvu namire
iz lokalnih izvora, tražeći nove vrste sirovina, energije i t. d. Na primjer:
pekare, mlinovi, ciglane i t. d. kao lokalni potrošači velikih količina ogrjevnog
drva i drvenog uglja moraju se preorijentirati na nove izvore energije.
S druge strane treba svim sredstvima povisivati produktivnost i kapacitet
naših šuma.


LITERATURA


Edvard Kardelj: »K. P. J. u borbi za novu Jugoslaviju, za narodnu vlast i socijalizam
« — referat održan na V. Kongresu K. P. J. — izdanje »Borba« — 1948.
Edvard Kardelj: »Zadaci naše lokalne privrede i komunalnog gospodarstva« —
Beograd, izdanje »Kultura« 1948.
Boris Kidrič: »O ekonomiji lokalne privrede« — Beograd — izdanje »Kultura:
»48.
Ing. Zvonko Potočić: »Planiranje šumarske vrste djelatnosti« (u rukopisu).


......... .....1. ....... ........... . ..............1...1...
......1........ ........ ........ . .. .. ........


. ..... ...... ..... ........ ......... ........ ....... ....... ...............,
....... ......... ........ .. ........1. ........ . ............ ............ .
. ............. .............. . .......... ..................... .......... . .....
. ................ ........ ..... ...... ......... ..........., Koropbie ..... 6.1
.............. .......... ........... ............ . ..... .......... . .... ............
..... .... . ..... ......., .. ... nop .. ............. ........, .. .,
..... .... ... ............. ....., .............. ........... ......., .........
........ ........ . .. ..


SOME PROBLEMS OF GREATER IMPORTANCE IN THE FORESTRY AND
WOODINDUSTRY OF LOCAL IMPORTANCE IN PEOPLE´S REPUBLIC
OF CROATIA


In this article the author lays out some fundamental problems of the local
economy with specifical observations to some omissions in the planing of the
production and distribution of the products of the forestry and woodindustry.
In connection with this material he gives some suggestions for bettering the
methodology of the planing with the intention that the plan of the production
comprises all, to this time not comprised volum of cutting i. e. the cutting for
the cooperative huoses, reconstructions the providing for housekeepings with
firewood etc.


391