DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 64     <-- 64 -->        PDF

L7z sttifuene ikfifriäe&nosti


Domaća stručna štampa


KNJIŽNICA INSTITUTA ZA ŠUMARSKA ISTRAŽIVANJA
MIN. ŠUMARSTVA NR HRVATSKE


U ovoj godini izašle su dosada dvije publikacije Instituta za šumarska
istraživanja Ministarstva šumarstva NRH.


1. Kao prvi svezak izašla je rasprava:
Dr. ing. Zlatko Vajda: Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih
posavskih i donjopodravskih nizinskih šuma, Zagreb, 1948. — Izdanje Nakladnog
zavođiai Hrvatske (154 str.).


U ovoj dokumentiranoj raspravi bavi se autor problemom sušenja hra


stovih nizinskim šuma i dovodi ga u vezu sa klimatskim promjenama. Sadržaj


ove rasprave donijeli smo u »Šumarskom listu« br. 5—6 19/48. god.


Rasprava, koja je ujedno´ po Fakultetskom vijeću Poljiopravredno-šurniarskog


fakulteta, sveučilišta u Zagrebu, prihvaćena kao häbilitacioni rad autora


obuhvaćat:


Uvod; Objekt istraživanja; Metoda rada; Da li se početkom ovoga stoljeća
u području hrastoviih posavskih i donjopodravskih šuma promijenila
klima?; Utjecaj klimatskih kolebanja na ekološke prilike i rast hrastovih nizinskih
šuma, kao i na život njihovih glavnih biljnih i životinjskih štetnih
organizama; Posljedice promjene klimatskih faktora po posavske i donjopodravske
hrastove nizinske šume; Sinteza i Zaključak.


Na kraju knjige tabelarno su prikazane promjene temperature, oborina
i odstupanja oborina od mjesečnih i godišnjih srednjaka 14 meteoroloških stanica
za vrijeme od 1872.—1945. godine, na kojima se osnivaju autorovi zaključci.


Knjiga se može nabaviti u knjižarama ili kod Nakladnog zavoda Hrvatske
uz cijenu od Din 129.—


2. Kao drugi svezak knjižnice Instituta izašla je knjiga:
Ing. Josip Šafar: Preborna šuma i preborno gospodarenje — Zagreb, 1948.
— Izdanje Nakladnog zavoda Hrvatske (100 stranica).
U predgovoru kaže autor, da je rad zapravo informativni prikaz dosadašnjih
iskustava prakse i istraživanja o problemu preborne šume L prebornog
gospodarenja, a cilj mu je da se na osnovu proširenog poznavanja biti
i sastava preborne šume i tehnike naprednog gospodarenja povuku zaključci
za interesantniji rad prakse, za otvaranje aktuelnih problema istraživanja.


Sadržaj knjige obuhvaća:
Uvod; Razvoj ideje prebora; Što je preborna šuma?; Ekološki faktorirazvoj preborne šume; Sastav i značajke preborne šume (Mladi naraštaj; Smjesa
stabala; Važniji taksatorski elementi; Potrajnost; Normalnost; Cilj gospodarenja;
Prihodna sposobnost; Zaštita i estetska uloga; Pretvorba šuma u
preborni oblik); Tehnika gospodarenja (Način prebornog gospodarenja; Tehnika
uzgajanja i njegovanja drvne zalihe i uređivanje) i Zaključak.
Knjiga se može nabaviti u svim knjižarama uz cijenu od Din 63.— ili
neposredno kod Nakladnog zavoda Hrvatske u Zagrebu.


; . Oo^´^A ^ O^oU i/iu 0L4JL t-L-t ´bt-A-v-vo-v