DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ŠKOLE UZAJAMNE OBUKE KAO SREDSTVO DIZANJA PRODUKTIVNOSTI


RADA


Istraživanje rada i njegova naučna organizacija usko su vezana sa povećanjem
produktivnosti rada. Pa i zadaća naučnih istraživanja rada i njegove
pravilne organizacije, sastoji se u tome, da se pronađu najbolje i najracionalnije
metode rada, koje uz sniženje upotrebe radne snage, osiguravaju povećanje
produkcije u jedinici vremena, odnosno koje podižu efekat rada.


Istraživanje rada) odnosno racionalizacija rada, ima prema tome dvojaku
zadaću:


1. Da pronađe najbolje metode rada i njegovu organizacionu formu, koja
osigurava najveću produktivnost.
2. Da pronađe i ispita najbolje radno oruđe, koje osigurava veću produktivnost
rada pod inače jednakim radnim uslovima.
Budući da je vrijeme jedini pokazatelj, koji se kod ovih ispitivanja može
mjeriti i koji je zajednički za sve načine rada, svodi se učinak rada na taj
zajednički pokazatelj. Uspoređivanjem rezultata rada na razne načine i sa
raznim oruđem, odnosno njegova efekta (bilo učinka u jedinici vremena, bilo
potroška vremena po pojedinoj radnoj fazi, odnosno po jedinici produkta)
izvode se zaključci o svrsishodnosti, bilo načina rada i njegove organizacije,
bilo oruđa sa kojim se radi.


Na tome temelju osnovane su u SSSR-u škole za uzajamno obučavanje, u
kojima se na temelju iskustava stahanovaca i snimanjem njihovog načina
rada dolazi do racionalnih metoda rada, koje osiguravaju povećanje produktivnosti.


Da bi se iz rezultata ispitivanja mogao iskonstruirati najbolji i najracionalniji
način rada, treba radno vrijeme za izradbu produkta rastaviti na pojedine
faze, odnosno pojedine radne operacije. Upoređivanjem vremena pojedinih
operacija dolazi se do načina izvođenja te operacije, koji osigurava
najveću produktivnost.


Prema članku A. B. .......-.: ...... ..... ......... ........, objavljenom
u časopisu »...... .............« br. 4/48., Ministarstvo šumske
industrije SSSR-a, organiziralo je u toku 1947. god. 730 škola uzajamnog obučavanja
sa 3.115 radnika na raznim radovima u šumskoj produkciji.


Jedna ovakova škole u kojoj su sudjelovali stahanovci-drvosječe F. T.
Senjkin, koji je ispunjavao normu sa 289%, A. S. Senjkin koji je postizao
288% norme, F. G. Loginov, koji je postizavao 250% norme i I. I. Fedunov,
koji je postizavao 205% norme, dala je vrlo dobre rezultate u povećanju produktivnosti
i pronalaženju nove bolje metode rada. Sam tok rada u školi tekao
je ovako.


Pošto su spomenuti radnici upoznati sa zadacima škole, vršena su ispitivanja
pod rukovodstvom rukovodioca sječine Mušnikove, koja je provodila
hronometražu rada učenika pod jednakim radnim uslovima.


Rezultati potroška vremena na iste operacije prikazani su u tablici 1.
Iz tablice se vidi da su kod pojedinih radnih operacija najbolje rezultate
postigli razni radnici. Znači da su njihove metode rada u tim operacijama bile
najbolje.


334