DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Sto grana više pušta korijenje i iz nje izbijaju samostalni individui, to
se ona više osamostaljuje, a veza sa matičnim deblom sve više popušta. Prestala
je funkcija komunikacije sa stablom, i grana počinje obamirati, dok
onaj dio, koji veže nove individue, ostaje dulje živ. To ide tako daleko, da
se taj truli dio grane može bez muke iščupati iz tla, sa njega lako otpada preostatak
kore, a drvo mu već trune. To pokazuje da je veza između novih izbojaka
i matičnog stabla već dulje vremena prekinuta i da oni sada rastu samostalno,
iako vrlo polagano i u teškoj borbi za održanje. Iz smanjene vitalnosti
kod mnogih primjeraka može se zaključivati, da njihov dalji razvoj nije
uvijek dugog vijeka. Pored velike zasjene uzrok je propadanja i u pomanjkanju
dovoljne hrane.


Interesantno je na ovom mjestu spomenuti analognu pojavu, koju je opisao
Sorin (8), a koja je zapažena na sibirskoj jeli (Abies sibirica), u šumama
smreke i jele u Molotovskoj oblasti uz rijeku Kamu u SSSR-u. Tu je takovo
vegetativno razmnožavanje zapaženo u daleko većoj mjeri i sa većim vitali-´
tetom nego što smo ga mi mogli zapaziti u uslovima subalpinskog karaktera
klime i položaja našeg Picetuma. Spomenutu analognu pojavu na običnoj jeli
kod nas nismo mogli zapaziti, ali je nađena na jednom primjerku klekovine
(Pinus mughus), u visini od 1500 m na Risnjaku. Navedenu pojavu na klekovini
bora treba detaljnije opisati, jer u literaturi (Dengler 1930) postojd tvrđenje,
da bor ne pokazuje tu sposobnost, ni na svojoj polarnoj, kao ni alpinskoj
granici. Uslijed nepotpunih opažanja nije potvrđena mogućnost obilnijeg
nastupanja zakorjenjivanja smrekovih grana u nižim, vlažnijim dijelovima
smrekovih sastojina.


Takav tok vegetativnog razmnožavanja smreke možda drugdje pokazuje
veći vitalitet, ali i u ovom stupnju ta pojava zaslužuje pažnju, jer svjedoči


o teškim uslovima rasta i pomlađivanja naših autohtonih smrekovih šuma
Gorskog Kotara, gdje nakon uklanjanja starih stabala dobiveni prostor, uz
normalni pomladak, zapuinjaju ovaki mlađi individui, što u ovim visinama na
kršu ima za pomlađivanje poseban značaj.
Bez sumnje je da tumačenje ove pojave spada u red onih objašnjenja
ekologije šumskog drveća, koja u sličnim pojavama vide reakciju organizma
na otežane uslove života, kad se javljaju d slučajevi vegetativnog razmnožavanja
biljaka itd. Tada i to svojstvo pomaže vrsti da se održi na životu.
Jednostavnim oštećivanjem po životinjama ne možemo taj fenomen objasniti,
jer se tu ne radi o nekoj patogenoj pojavi te vrste, niti o dekapitaciji stabla.
Prije je tu na mjestu pitanje — koji podražaj djeluje na adventivne pupove
grane da otpočnu stvaranjem korijenja, odn. izbojka. Da li je to posljedica
dugog kontakta žive grane sa zemljom, kalusa sa vlažnom sredinom, nakon
čega se kroz nekoliko godina obrazuje korijen i stabljika, da li kod toga presudno
utječu vlaga, toplina ili ležanje snijega — pitanja su, koja rješava
fiziologija u širem opsegu ekoloških problema. Jedno je sigurno, da u subalpinskom
prelaznom području postoje uslovi, koji tu pojavu izazivlju, a koja
je pojava od izvjesnog praktičnog interesa za šumarstvo, budući da pomaže
održanju šuma u tim visinama.


LITERATURA:


1. Arboretum et fruticetum britanicum, London 1838. Vol. IV.
2. Schuebeier F. C: Die Pflanzenwelt Norwegens, Christiania 1873—75.
325