DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Kurir dalje preporuča, da se to suzbijanje smrekovog pisara provede sa
DDT-preparatom u kombinaoiji sa starom metodom lovnih stabala na stojećem
i ležećem materijalu.


Kontaktni otrovi su živčani otrovi, njihovo je djelovanje specifično, t. j .
oni uništavaju samo štetne insekte, dok su za zdravlje čovjeka, divljači, ptica
i riba bezopasni.


Kako je ova Kurirova kritika objavljena prije nego što je Schimitschek
opširno prikazao naprijed opisani postupak, trebati će ju donekle ispraviti i
ublažiti, ali nikako ne smijemo preko nje preći. Svakako se arsenova metoda
kod nas nebi smjela upotrebiti kod suzbijanja potkornjaka na velikim površinama
bez prethodnog ispitivanja i ocjene svih okolnosti, koje bi pri tom
poslu mogle štetno djelovati. Za zaštitu naših — u posljednje vrijeme od
potkornjaka jako ugroženih četinjastih šuma — od odlučne je važnosti, da
se što prije ustanovi efikasna i sigurna metoda suzbijanja tih štetnika. Treba
pronaći metodu, kod koje neće trebati sa lovnih stabala skidati koru i paliti ju
i kod čije će izvedbe biti zaposleno što manje radnika — a da se ipak čitav
posao oko suzbijanja obavi što brže i sigurnije.


Držim da je najracionalnija kombinacija obaran ja lovnih i prskan ja tih
stabala s takovim, po štetnike otrovnim sredstvom, koje sigurno prodire kroz
koru sve do lika, a da ne izlaže druge organizme opasnosti od trovanja, kao
što je to slučaj sa arsenovim otrovima. Moguće bi najpogodnija bila mješavina
tekućeg dodirnog otrova sa kakovim želučanim otrovom, koji je u manjoj
koncentraciji po više organizme neškodljiv. Ili bi bio dovoljan i sam kontaktni
otrov, sastava DDT-preparata, koji ima u stanovitoj mjeri i svojstva
želučanih otrova. Ta bi sredstva ujedno morala posjedovati i svojstvo da se
lako i što dublje upijaju u koru i liko, da je njihova djelatnost što trajnija,
te da su što jeftinija. Ukoliko bi došlo do upotrebe takovih sredstava u svrhu
obrane i spašavanja pojedinih napadnutih stojećih stabala, to ona nebi smjela
biti štetna po život i rast kambijalnih stanica, što sve treba prethodno utvrditi.


Zaštita naših, od potkornjaka ugroženih šuma, traži, da do takovog
sredstva što prije dođemo, pa će trebati i naš rad u tom pravcu usmjeriti.


Dr. Z. Vajda


JEDAN SPECIJALNI NAČIN PRIRODNOG POMLAĐIVANJA SMREKE


U literaturi se je već dugo poznata pojava zakorjenjivanja smrekovih
grana. Tako se već 1838. u djelu Arboretum et fruticetum britanicum (1)
navodi slučaj izbijanja i po 30 mladih egzemplara (Engleska). Slične navode
srećemo kod Schuebelera (2) za Norvešku. Koncem prošlog vijeka Conwentz (3)
je zapazio tu pojavu u smrekovim šumama na Harzu, Krkonošama, na otoku
Oeselu, u sjev. Rusiji i Finskoj. Za francusku Juru navodi Moreillon (4) obilno
pomlađivanje smreke tim putem, a Kirchner-Loew-Schreter (5) opisuje tu
zanimivu pojavu iz područja Njemačke (Senkerfichte). Mayr (6) ističe, da kod
svih Mstača i četinjača postoji mogućnost zakorjenjivanja grana ako dulje
vremena leže u vlažnom tlu. Čest je slučaj odjeljivanja novih individua od
matičnog stabla. .... ističe, da je ta pojava na smreki, u gornjim regijama
rasprostranjen ja, češća nego što se to misli. Dengler (7) navodi takav način
pomlađivanja, ističući napose smreku, u visini alpinske granice drveća u vidu
grupa sa jednim jačim i višim stablom u sredini, oko kojega je nikao pomladak


322
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 45     <-- 45 -->        PDF

iz ležećih grana matičnog stabla. Autor je, osim na Harzu, Karpatima i Tatri
cvaj fenomen zapazio i kod nas u Bosni. On naglašuje da to često znade biti
jedina forma pomlađivanja na visinskoj granici drveća.


U spomenutoj literaturi ujedno se daju i razna objašnjenja te pojave.
Tako Moreillon misli da uzrok leži u oštećivanju bazalnih dijelova stabla po
životinjama. Kako je ta pojava zapažena u gornjim regijama prirodnog rasprostranjenja
smreke, to su neki autori (Kirchner i dr.) skloni mišljenju da
uzroke ove pojave treba tražiti u pritisku snijega na stablo, u nadoknađivanju
gubitka vrha matičnog stabla, u oštećivanju i t. d. Odgovor na to pitanje ostaje
nepotpun, otkako se je zapazilo da na močvarnim, vlažnim tlima ta pojava
dolazi i na zdravim i neoštećenim stablima. Mayr vidi uzrok uozljeđivanju
ili oboljenju, kada dolazi do zastoja vode i rezervne hrane u granama, što uz
povećano svjetlo i toplinu izaziva prekrivanje rane. Pri tome nastaju novi
pupovi, iz kojih izraste izbo jak.


Unutar širokog pojasa bukovih šuma u Gorskom Kotaru, na lokalno uvjetovanim
terenima, razvijena je smreka, dosežući na Risnjaku svoju alpinsku
granicu drveća kod kojih 1400 m nadm. visine. Najsuvislije sastojine smreke
U tom području nalaze se na izloženim grebenima i vrtačama, gdje smreka
znade zauzimati: znatne površine.


U tim šumama zapazili smo pojavu vegetativnog pomlađivanja smreke
zakorjenjivanjem donjih grana, koje su svojim jednim dijelom dospjele u tlo.
To je u upadljivom opsegu zapaženo u vrtačama, u nadm. visini od oko 1200
m, u planinskom masivu Risnjaka. Fitocenoza smreke (sa nešto jele) tu je
od prirode razbijenog sklopa (veća potreba na svjetlu i toplini, slabije tlo).
Tlo je plitko, sa znatnim blokovima vapnenca, vrlo plitkog humusnog sloja.
Stabla su dosezala visinu od 25 m, sa promjerom do 40 cm. Mlađa stabla nešto
savijena pri dnu od snijega. Obilniji pridolazak nekih elemenata u nižim slojevima
ukazivao je na suše tlo nego što je tlo hladnog i vlažnijeg Picetuma u
dubljim vrtačama, odn. u nižim dijelovima vrtača. Prema snimci Prof. Dr. I.
Horvata (koji nas je upozorio na taj fenomen), ti elementi bili su: Juniperus
nana, Rosa pendulina, Calamagrostis var., Adenostyles glabra, Cyrsium erysithales,
Valeriana tripteris, Cyclamen europaeum, Digitalis ambigua i dr.


Smreka, kao vrsta koja podnosi dosta zasjene, ima gustu krošnju, čije
donje grane često dosižu tlo. To se vidi napose na mlađim stablima, čije su
grane bliže zemlji. Na starim stablima donje su se grane uglavnom već osušile
i vide se tek njihovi ostaci, ali se i tu zapaža tendencija spuštanja i viših
grana prema dolje, i nije teško naći da se i sa visine od 1.5 m spušta grana na
zemlju, okomito, kao prelomljena i puže dalje po tlu. Na takvim mjestima
(osim tamo gdje to sprječavaju blokovi kamenja) dolazi do mogućnosti, da taj
dro grane dođe pod zemlju, jer se na njega naslaže sloj iglica, humusa i mahovina.
Nakon nekoliko godina grana pušta korijenje i tako počinje prva faza
vegetativnog razmnožavanja smreke.


Iz dužine zakorjenjene grane, kao i po njenoj starosti, može se zaključiti
da raste u dužinu (monopodijalno), kao i da je ona, zakorjenjujući se, dobivala
nove impulse za rast. U kom pravcu se taj razvoj odvija, vidi se na starim
primjercima smreka, gdje je iz takovih grana izlazilo po 2 i 3 izbojka, koji
su se razvili u prava stabalca. Mjesta na grani u tlu, odakle su izrasla nova
stabalca, često su znatno odebljala, dok je ostali dio grane ostao normalnih
dimenzija.


323
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 46     <-- 46 -->        PDF

U vrtačama masiva Risnjaka našlo se živih grana, koje su većirn dijelom


ležale u tlu i razvile korijenje, a njihovi zeleni vrhovi virili su napolje i na


padno se osovljavali. Na drugom jednom stablu, čija je jedna niska grana


(15 cm) u mladosti došla u tlo, vidi se kako je u dužini od 2 m bila u zemlji,


a onda je .. kraju izrasla u stabalce 80 cm visoko, promjera 6 cm. Našlo se


je čak i slučajeva, da su grane bile potpuno u tlu cijelom svojom dužinom,


tako da se na prvi pogled činilo da se radi o korjenju, a ne o grani, koja je


vrlo rano došla pod zemlju. Da to nije korijen, dokazuje anatomija te grane


kao i poseban izgled i način razvijanja korjena mladog individua. Nađen je


.slučaj provlačenja jedne grane ispod korjena stabla, u dužini od 70 cm, kada


se je na pomolu iz tla naglo i nepravilno razgranala, itd.


Zanimivo je, da su ove opisane pojave u većini slučajeva zapažene nizbrdo


od stabla, uglavnom na svjetlijim ekspozicijama, što dopušta zaključak o izvje


snoj ulozi svjetla i topline kod toga.


Kako se iz crteža razabire, iz iste zakorjenjene grane izraslo je nekoliko
mladih individua.


Budući da je razmak između pojedinih mladih egzemplara dosta malen
(do 20 cm), a pored toga se oni stariji i razvijeniji nalaze bliže matičnom
stablu, to je redovna pojava, da matično stablo takav pomladak potiskuje, te
se to odrazuje na njegovu rastu i vitalnosti. Uz matično stablo grane su potpuno
zakržljale, vrh stabalaca je prigušen, a izmjerena starost dosezala je i do
100 godina. Redovna je pojava, da se takova zastarčena stabalca zaguše i propadaju,
ne dosežući većeg promjera od 5 cm i visine od 3—4 m. Mlađi primjerci
su u povoljnijem položaju, jer se nalaze podalje od stabla-matice i mogu
se bolje razvijati.


324
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Sto grana više pušta korijenje i iz nje izbijaju samostalni individui, to
se ona više osamostaljuje, a veza sa matičnim deblom sve više popušta. Prestala
je funkcija komunikacije sa stablom, i grana počinje obamirati, dok
onaj dio, koji veže nove individue, ostaje dulje živ. To ide tako daleko, da
se taj truli dio grane može bez muke iščupati iz tla, sa njega lako otpada preostatak
kore, a drvo mu već trune. To pokazuje da je veza između novih izbojaka
i matičnog stabla već dulje vremena prekinuta i da oni sada rastu samostalno,
iako vrlo polagano i u teškoj borbi za održanje. Iz smanjene vitalnosti
kod mnogih primjeraka može se zaključivati, da njihov dalji razvoj nije
uvijek dugog vijeka. Pored velike zasjene uzrok je propadanja i u pomanjkanju
dovoljne hrane.


Interesantno je na ovom mjestu spomenuti analognu pojavu, koju je opisao
Sorin (8), a koja je zapažena na sibirskoj jeli (Abies sibirica), u šumama
smreke i jele u Molotovskoj oblasti uz rijeku Kamu u SSSR-u. Tu je takovo
vegetativno razmnožavanje zapaženo u daleko većoj mjeri i sa većim vitali-´
tetom nego što smo ga mi mogli zapaziti u uslovima subalpinskog karaktera
klime i položaja našeg Picetuma. Spomenutu analognu pojavu na običnoj jeli
kod nas nismo mogli zapaziti, ali je nađena na jednom primjerku klekovine
(Pinus mughus), u visini od 1500 m na Risnjaku. Navedenu pojavu na klekovini
bora treba detaljnije opisati, jer u literaturi (Dengler 1930) postojd tvrđenje,
da bor ne pokazuje tu sposobnost, ni na svojoj polarnoj, kao ni alpinskoj
granici. Uslijed nepotpunih opažanja nije potvrđena mogućnost obilnijeg
nastupanja zakorjenjivanja smrekovih grana u nižim, vlažnijim dijelovima
smrekovih sastojina.


Takav tok vegetativnog razmnožavanja smreke možda drugdje pokazuje
veći vitalitet, ali i u ovom stupnju ta pojava zaslužuje pažnju, jer svjedoči


o teškim uslovima rasta i pomlađivanja naših autohtonih smrekovih šuma
Gorskog Kotara, gdje nakon uklanjanja starih stabala dobiveni prostor, uz
normalni pomladak, zapuinjaju ovaki mlađi individui, što u ovim visinama na
kršu ima za pomlađivanje poseban značaj.
Bez sumnje je da tumačenje ove pojave spada u red onih objašnjenja
ekologije šumskog drveća, koja u sličnim pojavama vide reakciju organizma
na otežane uslove života, kad se javljaju d slučajevi vegetativnog razmnožavanja
biljaka itd. Tada i to svojstvo pomaže vrsti da se održi na životu.
Jednostavnim oštećivanjem po životinjama ne možemo taj fenomen objasniti,
jer se tu ne radi o nekoj patogenoj pojavi te vrste, niti o dekapitaciji stabla.
Prije je tu na mjestu pitanje — koji podražaj djeluje na adventivne pupove
grane da otpočnu stvaranjem korijenja, odn. izbojka. Da li je to posljedica
dugog kontakta žive grane sa zemljom, kalusa sa vlažnom sredinom, nakon
čega se kroz nekoliko godina obrazuje korijen i stabljika, da li kod toga presudno
utječu vlaga, toplina ili ležanje snijega — pitanja su, koja rješava
fiziologija u širem opsegu ekoloških problema. Jedno je sigurno, da u subalpinskom
prelaznom području postoje uslovi, koji tu pojavu izazivlju, a koja
je pojava od izvjesnog praktičnog interesa za šumarstvo, budući da pomaže
održanju šuma u tim visinama.


LITERATURA:


1. Arboretum et fruticetum britanicum, London 1838. Vol. IV.
2. Schuebeier F. C: Die Pflanzenwelt Norwegens, Christiania 1873—75.
325