DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 32     <-- 32 -->        PDF

1.
Bezdrvni rejon;
2.
Hrastov pojas (listopadni hrastovi);
3.
Područje prnara (zimzeleni hrast Q. Coccifera);
4.
Pošumljavanje rečnih aluvija;
5.
Pojas oraha i kestena;
6.
Hemotehničke šumske kulture.
Dosada su osnovane 2 stanice za bezdrvni rejon i 1 za područje prnara


(Q.
Ccccifera).
Pitanje naučnih istraživanja na prostranom krškom području, koje se
proteže na teritoriji četiri narodne republike (Slovenija, Hrvatska, Bosna
i Heroegovina i Crna Gora) ostalo je i nakon osnivanja instituta u Zagrebu
i Ljubljani nerešeno. Razbijenost naučnog istraživanja krša na više instituta
(k tome instituti u narodnim republikama Bosni i Hercegovini i Crnoj
Gori nisu ni osnivana) nije moglo dati garantiju da će se pitanje krša ispitivati
i rešavati na jedan zadovoljavajući način.
Pokazalo se stoga, da je, radi bolje organizacije, iskorištavanja kadrova
i sretstava, zahvatanja problema po njegovoj dubini i> širini i iz metodoloških
razloga potrebna koncentracija naučnog istraživanja sektora
šumske melioracije krškog područja — koje je od opštedržavnog značajau jedan specijalizovani naučni institut.
Radi toga su izuzeta naučna istraživanja na kršu od instituta u Zagrebu
i Ljubljani, pa je za celokupno krško područje osnovan jedan Savezni
institut za šumsku melioraciju krša sa sedištem u Splitu, koji se sada
nalazi u fazi osnivanja i organizacije.
Ovaj Institut je potpuno istovrstan sa Institutom u Skoplju jer je
specijalizovan za jedan sektor: šumsku melioraciju, a rad mu je također
ograničen na jednu zonu; zonu devastiranih šuma i šikara i degradiranih
krških terena.
Savezni Institut za šumsku melioraciju krša imaće 4 osnovne istraživačke
grupe i 7 eksperimentalnih grupa:


A. Osnovne istraživačke grupe:
1.
Botanička
2.
Pedološka
3.
Meteorološka
4.
Ekonomska.
B.
Eksperimentalne šumarske grupe:
1.
Produkcija semena i sadnica;
2.
Osnivanje šumskih kultura;
3.
Regeneracija šikara i makija;
4.
Vezivanje i učvršćivanje tla;
5.
Produkcija na degradiranim kraškim zemljištima (drveta, stočne
hrane, bilja i plodova);
6.
Racionalizacija šumsko-meliorativnih radova;
7.
Planiranje šumsko-meliorativnih radova.
Svaka osnovna istraživačka grupa imaće svoj specijalni naučni kadar.
Tematika osnovnih istraživačkih grupa je samostalna, ali prvenstveno mora
da služi kao osnova za obradu tema eksperimentalnih šumarskih grupa.


310