DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 31     <-- 31 -->        PDF

išli odvojeno sada se Petogodišnjim planom gore navedeni zadaci šumarstva
povezuju sa potrebnim naučnim istraživanjima i određuje se naučnim
ustanovama pet glavnih grupa problema za ispitivanje:povećanje prirasta naših šuma

uvođenje brzorastućih vrsta

racionalizacija šumsko-meliorativnih radova

zaštita šuma
— tehnička svojstva drveta i primena drveta u drvnoj industriji.
Stara organizaciona forma naučno-istraživačkog rada po fakultetima
nije više odgovarala potrebama prakse. Nastala je potreba: da se izvan
fakulteta stvore operativni Instituti, tesno povezani sa praksom i terenom
putem organizovanog aparata terenskih stanica i opitnih polja, a Instituti
na šumarskim fakultetima da ostanu ali sa određenim sektorom rada.
Takve operativne Institute bilo je moguće nakon oslobođenja osnovati
jedino kod republikanskih ministarstava šumarstva, kao operativnih
ustanova neposredno vezanih sa terenom i praksom. Osnovana su najpre
4 republikanska šumarska naučna instituta po redu: u Beogradu, Skoplju,
Zagrebu i Ljubljani.
Međutim ti instituti nisu po svojoj funkciji i organizaciji istovrsni.
Dok su instituti u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani slični, dotle se Institut
u Skoplju iz osnova razlikuje od njih.
Tome je razlog što šumarstvo Jugoslavije nije jedinstveno po stanju
šuma i svojoj ekonomskoj ulozi. Tu treba razlikovati đve zone:zonu visoke šume, koja daje sirovine drvnoj industriji i

zonu devastiranih šuma i šikara i degradiranih zemljišta, sa nepovoljnim
klimatskim i pedološkim uslovima u kojoj su potrebni
znatni melioracioni radovi.
Zadatak šumarstva je u tim zonama različit, pa su i naučna šum.
istraživanja, koja se vrše u tim zonama po svojoj sadržini i metodici različita.
Ta diferencijacija je uticala na osnivanje i organizaciju novih instituta,
a uticaće i na reorganizaciju postojećih.


Unutarnja organizacija Instituta u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani je
podeljena na 4 opšta sektora šumarske delatnosti: uzgajanje, zaštitu, uređivanje
i iskorištavanje šuma i sektor ekonomike. Institut u Ljubljani je
pretežno specijalizovan za naučna istraživanja u zoni koja daje sirovine
drvnoj industriji, dok se naučna istraživanja instituta u Beogradu i Zagrebu
odnose na obe pomenute zone.


Institut u Skoplju je već potpuno specijalizovan za jedan sektor šumarske
delatnosti: šumsku melioraciju goleti, a njegov rad je uglavnom
ograničen samo na jednu zonu: zonu devastiranih šuma i šikara i degrediranih
zemljišta.


Unutarnja organizacija Instituta u Skoplju ima 4 grupe:


1. Melioracija (sa ekologijom i pedologijom);
2.
Inventarizacija (sa geobotanikorn);
3.
Racionalizacija i
4.
Ekonomika.
Organizacija ovog Instituta na terenu potpuno odgovara problematici
i sastoji se od stanica za:


309