DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Tako je došlo 1921. godine do osnivanja »Zavoda za šumske pokuse«
na poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, prvog zavoda za naučna
šumarska istraživanja u Jugoslaviji.


Organizacija »Zavoda za šumske pokuse« je bila propisana posebnim
statutom prema kojemu sa zavodom upravlja »Stručno Vijeće« sastavljeno
od profesora raznih grana šumarske struke, koji su ujedno i referenti
Zavoda.


Referenti su rukovodili sa istraživanjima svaki za svoju struku koju
su predavali na fakultetu.


Karakteristično je da se već tada (1921) uvidila potreba saradnje
naučnog Zavoda sa organima prakse i izbora tema prema njihovoj praktičnoj
vrednosti i važnosti za šumsko gospodarstvo, pa je to bilo i statutom
Zavoda predviđeno i ako u jednoj formi koja nije bila dovoljno konkretna
i precizna, jer je izbor tema ipak ovisio o nahođenju samog referenta.


Zavod nije imao terenskih stanica ni drugih terenskih organa, bio je
slabo povezan sa praksom, pa je to uticalo na izbor i sastav tematike
s kojom se bavio.


Pored svega toga Zavod j e u periodu od svog osnutka do konca drugog
svetskog rata znatno doprineo unapređenju egzaktne šumarske nauke (i sa
njome vezanih nauka) u Jugoslaviji.


Medu problemima kojima se Zavod bavio markantno se ističu tri
glavne grupe:


1. Uzroci sušenja hrastovih šuma u Slavoniji.
Obrada ovog problema dovela je do znatnog razvoja fitopatologije,
pedologije i entomologije, važnih pomoćnih nauka u šumarstvu.


2. Metode ustanovljivanja drvne mase, prirasta i bonitiranja sastojina-
Ova istraživanja podigla su na naučnu visinu našu dendrometriju i
uređajne metode.


3. Istraživanja tehničkih svojstava drveta, kao i njegovog iskorišćavanja.
Ova istraživanja podigla su »iskorišćavanje šuma« kod nas na stepen
egzaktne nauke, a naročito njenih grana: tehnologije drveta i hemijske
prerade.


Godine 1926. došlo je do osnivanja »Instituta za naučna šumarska
istraživanja« na poljoprivredno-šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Unutarnja organizacija Instituta sastojala se od Pretsedništva:
članova uprave i članova isaradnika. Međutim Institut nije prestavljao


(kao ni Zagrebački Zavod) jednu čvrstu organizacionu jedinicu, sav naučno-
istraživački rad obavljao se u fakultetskim zavodima vezanim za
pojedine katedre. Institut se uglavnom bavio problemima:


Fitcpatološkim uzrocima sušenja hrastovih šuma;
Metodama premera šum. sastojina;
Uređenjem seljačkih šuma i
Raznim pitanjima iz podizanja i uzgajanja šuma.
Pored »Zavoda za šumske pokuse« u Zagrebu i »Instituta za naučna


šumarska istraživanja« u Beogradu znatan prilog unapređenjunauke kod nas su doprineli i stručnjaci iz prakse obrađujućiprobleme:
šumarske
naročito
— uređivanja prebornih šuma
— proređhranja šuma
307