DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Ing. Ziani Petar (Beograd):


EAZVOJ NAUČNIH ISTRAŽIVANJA U ŠUMAESTVU
JUGOSLAVIJE


........ ....... ......... . ........... ..........


Referat održan na drugoj konferenciji poljoprivrednih i šumarskih stručnjaka
slavenskih i drugih narodno-demokratskih država mjeseca maja 1948.
u Pragu.


U razvoju naučno-istraživačkog rada u šumarstvu jugoslovenskih zemalja
karakteristična su tri perioda.


Jačanje i privremena stabilizacija kapitalističkih odnosa u privredi tih
zemalja (naročito stvaranje i razvoj krupne drvne industrije) odrazili su
se i na organizacionu formu i tematiku naučno-istraživačkog rada i karakterisali
prva dva perioda njegovog razvoja pre drugog svetskog rata.
Treći — današnji — period razvoja uslovljen je političko-ekonomskom
pramenom u Jugoslaviji, nastalom posle drugog svetskog rata t. j . uzimanjem
vlasti u ruke radnoga naroda i društvenom svojinom sretstava
za proizvodnju.


I.
Prvi period počinje pedesetih godina prošlog veka (kada zapravo i
počinje naše organizovano šumarstvo) i traje do konca prvog svetskog
rata (oko 70 godina). U ovom periodu dolazi do prodiranja krupnog stranog
kapitala u naše šumarstvo i do sukcesivnog stvaranja velikih drvnih
industrija.


Za kolonijalnu eksploataciju velikog obilja kvalitetnih drvnih masa:
hraslovine u Slavoniji i četinara u Bosni, krupnom kapitalu nije trebao
nikakav organizovani i sistematski naučni rad. Ni jedan šumarski naučni
zavod ili stanica nisu bili u ovom periodu osnovani na području današnje
Jugoslavije.


Ceo naučno-istraživački rad ovog perioda svodi se na opažanja, opite
i studije pojedinih šumarskih stručnjaka u praksi ili na šumarskim,
školama. i !


Karakteristično je za ovaj period, da je sa stranim kapitalom u naše
šumarstvo zapadnih i centralnih oblasti došla masa stranih stručnjaka
koji su primenjivali metodiku i tehniku rada svojih zemalja, koje nisu
odgovarale našim prilikama te su bile izvor velikih pogrešaka i skupih
iskustava. Mnogi pak cd ovih stranaca su se bavili naučnim istraživanjima
u našoj zemlji i dopritneli razvoju šumarske nauke kod nas.


Najveći deo naučnih istraživanja ovog perioda objavljen je u domaćim
i stranim stručnim časopisima,


U oblasti uzgoja i uređenja: šuma, šumari istraživači ovog doba najviše
pažnje posvećuju pomlađivanju, uzgoju i proredi hrastovih sastojina, zatim
problemima pireborne šume i strukture debljinskih stepena u njoj. Pojmovi
»normalne šume« i »potrajnosti prihoda« određene gospodarske jedinice
postaju fiksne ideje šumarstva ovog doba.


Usled porasta prekomorske trgovine iskače važnost primorja pa se
pošumljavanju primorskog krškog područja posvećuje velika pažnja. U
toj oblasti šumarskog rada dolazi do naročite istraživačke aktivnosti. Zna


305
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 28     <-- 28 -->        PDF

tan broj stručnjaka naših i stranih vrše floristička i biljnogeografska istraživanja,
istražuju tehniku sadnje, vrst drva i razmatraju ekonomske probleme
krških krajeva.


Rezultati ovog rada na kršu bile su većim delom monokulture od nekoliko
Pinus vrsta, koje se danas viđaju duž ćele jadranske obale a i u
unutrašnjosti. Taj metod pokušava današnje šumarstvo da napusti.


U dendrometriji istraživački1 rad se odnosi na određivanje drvne mase
stojećih stabala i sastojina, izrade tablica drvnih masa, poboljšanje meraćih
sprava i određivanje prirasta.


Rezimirajući, može se reći da naučno-istraživački rad ovog perioda
jednim delom ima samo historijsku vrednost, dok drugim delom prestavlja
vredne tehničko-šumarske tekovine koje treba danas sistematski proučiti,
srediti i njima se koristiti u daljnjem iradu.


Međutim sve ideje o normalnoj šumi i potrajnosti prihoda malo su
uticale na način eksploatacije šuma, koju su izvodila velika drvna preduzeća,
i koja su koncem I. Svetskog rata potpuno izmenila strukturu
dobnih razreda u našim šumama, ostavljajući malodobne sastojine i šikare.


II.
Drugi period naučno-istraživačkog rada u šumarstvu Jugoslavije zahvata
period između dva svetsika rata t. j . rad u okviru stare Jugoslavije
i okupacije.


Usled povremenih konjuktura posle I. Svetskog rata — i pored već
osetnog pomanjkanja drvnih masa — nastaje još bezobzirnija eksploatacija
šuma, u prvom redu na račun većih godišnjih etata t. zv, prethvata,
zatim sečom srednjedobnih sastojina i otvaranjem još preostalih neotvorenih
kompleksa. Radi što brže amortizacije investicija pojačava se intenzitet
seča u prebornini šumama u tolikoj meri, da je pomlađivanje šuma
slabo obezbeđeno.


Usled narušene prirodne ravnoteže u šumama, nastupaju razne epidemije
u slavonskim hrasticima, navale potkornjaka u Bosni i t. d., koje
uzrokuju sušenja i osetno snizuju postojeću drvnu zalihu.


Ukazuje se potreba da se te pojave — koje dovode u pitanje alimentaciju
krupnih drvnih industrija — naučno ispitaju i pronađu načini
i sretstva da se štete spreče.


Dalje, pomanjkanje hrastovine i porast njene vrednosti, traži da se
naučno ispitaju i utvrde točnije metode kubisanja i ustanovljavanja sastojinske
drvne mase i sastojinskog drvnog prirasta.


S druge strane sve veća primena drveta u raznim granama industrije
i dnevnog života tražila je da se naučno ispitaju tehnička svojstva drveta
kao i metode njegove hemijske prerade.


U takvoj situaciji nastaje potreba za jednom organizovanom formom
naučno-istraživačkog rada u šumarstvu. U tu svrhu bili su posle I. svetskog
rata najpodesniji šumarski fakulteti na univerzitetima.


Godine 1920. Ministarstvo šuma i rudnika traži od poljoprivrednošumarskog
fakulteta u Zagrebu da organizuje šumske pokuse u cilju: ustanovljivanja
prirasta, izrade prihodnih skrižaljaka za hrast, bukvu i jelu
i uzgoja sastojina, jer su ti problemi naročito interesovali Ministarstvo kao
prodavaoca drvne mase.


306
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Tako je došlo 1921. godine do osnivanja »Zavoda za šumske pokuse«
na poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, prvog zavoda za naučna
šumarska istraživanja u Jugoslaviji.


Organizacija »Zavoda za šumske pokuse« je bila propisana posebnim
statutom prema kojemu sa zavodom upravlja »Stručno Vijeće« sastavljeno
od profesora raznih grana šumarske struke, koji su ujedno i referenti
Zavoda.


Referenti su rukovodili sa istraživanjima svaki za svoju struku koju
su predavali na fakultetu.


Karakteristično je da se već tada (1921) uvidila potreba saradnje
naučnog Zavoda sa organima prakse i izbora tema prema njihovoj praktičnoj
vrednosti i važnosti za šumsko gospodarstvo, pa je to bilo i statutom
Zavoda predviđeno i ako u jednoj formi koja nije bila dovoljno konkretna
i precizna, jer je izbor tema ipak ovisio o nahođenju samog referenta.


Zavod nije imao terenskih stanica ni drugih terenskih organa, bio je
slabo povezan sa praksom, pa je to uticalo na izbor i sastav tematike
s kojom se bavio.


Pored svega toga Zavod j e u periodu od svog osnutka do konca drugog
svetskog rata znatno doprineo unapređenju egzaktne šumarske nauke (i sa
njome vezanih nauka) u Jugoslaviji.


Medu problemima kojima se Zavod bavio markantno se ističu tri
glavne grupe:


1. Uzroci sušenja hrastovih šuma u Slavoniji.
Obrada ovog problema dovela je do znatnog razvoja fitopatologije,
pedologije i entomologije, važnih pomoćnih nauka u šumarstvu.


2. Metode ustanovljivanja drvne mase, prirasta i bonitiranja sastojina-
Ova istraživanja podigla su na naučnu visinu našu dendrometriju i
uređajne metode.


3. Istraživanja tehničkih svojstava drveta, kao i njegovog iskorišćavanja.
Ova istraživanja podigla su »iskorišćavanje šuma« kod nas na stepen
egzaktne nauke, a naročito njenih grana: tehnologije drveta i hemijske
prerade.


Godine 1926. došlo je do osnivanja »Instituta za naučna šumarska
istraživanja« na poljoprivredno-šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Unutarnja organizacija Instituta sastojala se od Pretsedništva:
članova uprave i članova isaradnika. Međutim Institut nije prestavljao


(kao ni Zagrebački Zavod) jednu čvrstu organizacionu jedinicu, sav naučno-
istraživački rad obavljao se u fakultetskim zavodima vezanim za
pojedine katedre. Institut se uglavnom bavio problemima:


Fitcpatološkim uzrocima sušenja hrastovih šuma;
Metodama premera šum. sastojina;
Uređenjem seljačkih šuma i
Raznim pitanjima iz podizanja i uzgajanja šuma.
Pored »Zavoda za šumske pokuse« u Zagrebu i »Instituta za naučna


šumarska istraživanja« u Beogradu znatan prilog unapređenjunauke kod nas su doprineli i stručnjaci iz prakse obrađujućiprobleme:
šumarske
naročito
— uređivanja prebornih šuma
— proređhranja šuma
307
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 30     <-- 30 -->        PDF

—- uzgojnih tipova šumanizinskih mekih šuma

smolarenja u borovim šumama
— zaštite šuma od gubara i dr.
Naučno-istraživački rad na polju podizanja i uzgajanja šuma pokazuje
u ovom periodu slabu aktivnost. Naročito je zanemarena oblast krša,
goleti i živih peskova u pogledu ispitivanja tehnike, izbora i uvođenja novih
vrsta i produkcije semena i sadnica. Tu praksa uglavnom sledi stare metode
rada.
Naučni zavodi međutim nisu ni mogli u tom pravcu provesti nikakve
terenske eksperimente i dati značajnije radove jer nisu imali na području
krša i goleti nikakvih oglednih stanica ni polja za sistematska i organizovana
istraživanja..
Uzroci tome su politiöko-ekonomiski. Pošuml javan je područja krša i
goleti je problem potpuno ovisan o paši i drvarenju područnog stanovništva.
Rešavanje pak tog ekonomskog problema moglo se jedino izvršiti na osnovu
zamene ekstenzivnog stočarstva, delom sa drugim izvorima privređivanja
(industrija) a delom melioracijom neplodnih zemalja i devastiranih
pašnjaka, a to je bilo u staroj Jugoslaviji nemoguće. Korumptivnim.
režimima stare Jugoslavije nije bilo stalo do takove korenite izmene životnih
uslova na području krša i goleti. Iz tih krajeva se regrutovala najjeftinija
radna snaga, koja je pored toga obrazovala rezervnu armiju
besposlenih, stalan izvor jeftine radne snage.
Pod takvim uslovima jasno je da nije moglo doći do jednog sistematskog
i plodnijeg naučno-istraživačkog rada na kršu i goletima. Stručnjaci
koji su radili na tom području bavili su se sa istraživanjima koja
su bila jedino moguća: biljno-sociološkim i dendro-geografskim, koja nisu
zahtevala, u opsegu u kojem su vršena, nikakav naročiti aparat i naročita
sretstva. Ova istraživanja, veoma važna za šumarstvo a naročito za modernu
nauku o podizanju i uzgajanju šuma, ipak su dala solidan temelj
za daljnji njihov razvoj.
Iz pregleda naučno-istraživačkog rada i njegova razvoja u prva dva
perioda vidi se da je pored svih teškoća taj rad dao niz vrlo korisnih rezultata,
ali primena tih rezultata u praksi stvarno je bila nemoguća u uslovima
stare Jugoslavije.


III.
Treći period razvoja naučno-istraživačkog rada u šumarstvu Jugoslavije
počinje sa oslobođenjem države od okupatora, traje svega tri godine,
ali se već danas jasno mogu ocrtati perspektive i mogućnosti razvoja
koje se pružaju u novoj Jugoslaviji.


Obnova uništenih krajeva i privredna izgradnja naše države postavila
je pred šumarstvo dva kapitalna zadatka:da da sirovine potrebne za obnovu i industrijalizaciju zemlje

da izvrši melioraciju prostranih devastiranih površina i degradiranih
zemljišta u cilju zaštite poljoprivrede, naselja i objekata
kao i podizanja proizvodnje šumarstva.
Da bi se ti zadaci mogli izvršiti potrebna su opsežna naučna istraživanja.
Za razliku od prethodna dva perioda u kojima su nauka i praksa


308
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 31     <-- 31 -->        PDF

išli odvojeno sada se Petogodišnjim planom gore navedeni zadaci šumarstva
povezuju sa potrebnim naučnim istraživanjima i određuje se naučnim
ustanovama pet glavnih grupa problema za ispitivanje:povećanje prirasta naših šuma

uvođenje brzorastućih vrsta

racionalizacija šumsko-meliorativnih radova

zaštita šuma
— tehnička svojstva drveta i primena drveta u drvnoj industriji.
Stara organizaciona forma naučno-istraživačkog rada po fakultetima
nije više odgovarala potrebama prakse. Nastala je potreba: da se izvan
fakulteta stvore operativni Instituti, tesno povezani sa praksom i terenom
putem organizovanog aparata terenskih stanica i opitnih polja, a Instituti
na šumarskim fakultetima da ostanu ali sa određenim sektorom rada.
Takve operativne Institute bilo je moguće nakon oslobođenja osnovati
jedino kod republikanskih ministarstava šumarstva, kao operativnih
ustanova neposredno vezanih sa terenom i praksom. Osnovana su najpre
4 republikanska šumarska naučna instituta po redu: u Beogradu, Skoplju,
Zagrebu i Ljubljani.
Međutim ti instituti nisu po svojoj funkciji i organizaciji istovrsni.
Dok su instituti u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani slični, dotle se Institut
u Skoplju iz osnova razlikuje od njih.
Tome je razlog što šumarstvo Jugoslavije nije jedinstveno po stanju
šuma i svojoj ekonomskoj ulozi. Tu treba razlikovati đve zone:zonu visoke šume, koja daje sirovine drvnoj industriji i

zonu devastiranih šuma i šikara i degradiranih zemljišta, sa nepovoljnim
klimatskim i pedološkim uslovima u kojoj su potrebni
znatni melioracioni radovi.
Zadatak šumarstva je u tim zonama različit, pa su i naučna šum.
istraživanja, koja se vrše u tim zonama po svojoj sadržini i metodici različita.
Ta diferencijacija je uticala na osnivanje i organizaciju novih instituta,
a uticaće i na reorganizaciju postojećih.


Unutarnja organizacija Instituta u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani je
podeljena na 4 opšta sektora šumarske delatnosti: uzgajanje, zaštitu, uređivanje
i iskorištavanje šuma i sektor ekonomike. Institut u Ljubljani je
pretežno specijalizovan za naučna istraživanja u zoni koja daje sirovine
drvnoj industriji, dok se naučna istraživanja instituta u Beogradu i Zagrebu
odnose na obe pomenute zone.


Institut u Skoplju je već potpuno specijalizovan za jedan sektor šumarske
delatnosti: šumsku melioraciju goleti, a njegov rad je uglavnom
ograničen samo na jednu zonu: zonu devastiranih šuma i šikara i degrediranih
zemljišta.


Unutarnja organizacija Instituta u Skoplju ima 4 grupe:


1. Melioracija (sa ekologijom i pedologijom);
2.
Inventarizacija (sa geobotanikorn);
3.
Racionalizacija i
4.
Ekonomika.
Organizacija ovog Instituta na terenu potpuno odgovara problematici
i sastoji se od stanica za:


309
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 32     <-- 32 -->        PDF

1.
Bezdrvni rejon;
2.
Hrastov pojas (listopadni hrastovi);
3.
Područje prnara (zimzeleni hrast Q. Coccifera);
4.
Pošumljavanje rečnih aluvija;
5.
Pojas oraha i kestena;
6.
Hemotehničke šumske kulture.
Dosada su osnovane 2 stanice za bezdrvni rejon i 1 za područje prnara


(Q.
Ccccifera).
Pitanje naučnih istraživanja na prostranom krškom području, koje se
proteže na teritoriji četiri narodne republike (Slovenija, Hrvatska, Bosna
i Heroegovina i Crna Gora) ostalo je i nakon osnivanja instituta u Zagrebu
i Ljubljani nerešeno. Razbijenost naučnog istraživanja krša na više instituta
(k tome instituti u narodnim republikama Bosni i Hercegovini i Crnoj
Gori nisu ni osnivana) nije moglo dati garantiju da će se pitanje krša ispitivati
i rešavati na jedan zadovoljavajući način.
Pokazalo se stoga, da je, radi bolje organizacije, iskorištavanja kadrova
i sretstava, zahvatanja problema po njegovoj dubini i> širini i iz metodoloških
razloga potrebna koncentracija naučnog istraživanja sektora
šumske melioracije krškog područja — koje je od opštedržavnog značajau jedan specijalizovani naučni institut.
Radi toga su izuzeta naučna istraživanja na kršu od instituta u Zagrebu
i Ljubljani, pa je za celokupno krško područje osnovan jedan Savezni
institut za šumsku melioraciju krša sa sedištem u Splitu, koji se sada
nalazi u fazi osnivanja i organizacije.
Ovaj Institut je potpuno istovrstan sa Institutom u Skoplju jer je
specijalizovan za jedan sektor: šumsku melioraciju, a rad mu je također
ograničen na jednu zonu; zonu devastiranih šuma i šikara i degradiranih
krških terena.
Savezni Institut za šumsku melioraciju krša imaće 4 osnovne istraživačke
grupe i 7 eksperimentalnih grupa:


A. Osnovne istraživačke grupe:
1.
Botanička
2.
Pedološka
3.
Meteorološka
4.
Ekonomska.
B.
Eksperimentalne šumarske grupe:
1.
Produkcija semena i sadnica;
2.
Osnivanje šumskih kultura;
3.
Regeneracija šikara i makija;
4.
Vezivanje i učvršćivanje tla;
5.
Produkcija na degradiranim kraškim zemljištima (drveta, stočne
hrane, bilja i plodova);
6.
Racionalizacija šumsko-meliorativnih radova;
7.
Planiranje šumsko-meliorativnih radova.
Svaka osnovna istraživačka grupa imaće svoj specijalni naučni kadar.
Tematika osnovnih istraživačkih grupa je samostalna, ali prvenstveno mora
da služi kao osnova za obradu tema eksperimentalnih šumarskih grupa.


310
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Sve šumarske eksperimentalne grupe čine jedan naučni kolektiv, čiji
se članovi zadužuju obradom pojedinih tema. Sa druge strane ove grupe
prestavljaju celokupnu problematiku šumske melioracije krša i služe za
sistematiku i registraciju tema i sastav tematskog plana odnosno planiranja
naučnog rada Instituta.


Terenska organizacija Saveznog Instituta prilagodiće se potpuno problematici,
ona je za sada samo delimično proučena, i određena su područja
i mesta za 4 stanice.


Problematika kojom se bave šumsko-melioracioni Instituti u Splitu i
Skoplju, može se izraziti funkcionalnim odnosom:


M = f (s, e, r)
gdje je M = masa proizvedene biljne materije u kg/ha u vremenu t.


s = vrst drva


e = ekološki faktor produkcije


r — tehnika rada.


Pronaći: najveći M u najkraćem vremenu sa najboljom zaštitnom i
ekonomskom funkcijom na degradiranim terenima, uz najmanje troškove,
jeste glavni zadatak naučno-istraživačkog rada instituta u Splitu i Skoplju.
U tu se svrhu ovi instituti služe — uz pomoć osnovnih naučnih istraživanja


— sa terenskim komparativnim eksperimentom kao glavnom metodom
rada.
*


Instituti u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Skoplju bavili su se od osnivanja
do 1948. godine uglavnom organizacionim poslovima i konkretnim
problemima prakse.


Svi naši instituti imaju danas 16 terenskih stanica.
Zadatke (teme) pojedinim institutima daju Ministarstva šumarstva
pojedinih republika i Savezno Ministarstvo šumarstva u vezi sa Planom
razvitka narodne privrede. Naučno istraživački rad se vrši planski i planira
se za svaku godinu putem tematskih planova, koji su osnova celokupnog
rada Instituta.


..........


... ...... ........ . ................ ........ ........... .. II ...........
.................... . ...... ............ .......... . ......... .......-...............
..... . ..... (.. .. ..) . ... ...... .....» .....


..... ......... ......-............. ..... . ......., ..... ........ . .....
......... ........... ...... ......-........... ........ .. .. .. ...«..... . .........
......


. .. .. .. .. .... .......... ......-............. ...... ......... . ........,
......., ...... . ......., ..... .... ....... ........... .......... ........
.................. ........... . ....... ........ .....* . ......... . .......


... ......... ......... . ......... ............... ........... ....... .........
. .......... ........... .......... ........ . ....... ........... . .......
..........


* .. .......... ......
311