DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Ostale vrste bi se dalje podržavale i njegovale. One bi tokom vremena
ponovno uspostavile sklop, koji bi bio kod obaranja topola mjestimično
jače prekinut. Ponovnom sklapanju sastojine mnogo bi doprinijela podstojna
sastojina graba, klena, a i ostalih vrsta. Topole će uz ovakav uzgoj
razviti dosta jake krošnje, što će imati za posljedicu stvaranje jakog debla,
dok će ostali dio sastojine doprinjeti čistoći njena debla. I uz oprezno
obaranje ovakovih topola, pogotovo onih u posljednjem sijeku, doći će do
znatne štete u preostaloj sastojini. Ta će se šteta moći izbjeći u većoj mjeri
samo ckresivanjem stabala prije obaranja.


Da će kanadska topola doista uz opisani način uzgoja razviti jaku
krošnju, a prema tome i jako deblo možemo se lako uvjeriti kod onih primjeraka
ove topole koji su osamljeni ili se nalaze rijetko raspoređeni medu
ostalim vrstama sporijeg rasta. Ti primjerci su upravo u protivnoj situaciji
od onih topola koje se nalaze u čistim sastojinama ili u takovima gdje su
krošnje topola već od rana blizu jedna druge.


Iz gornjeg vertikalnog presjeka sastojine se vidi, da će svjetlo biti na
velikoj površini iskorištavano, dok će zasjena tla biti dobra ukoliko se
unese u ovakovu sastojinu dosta graba i klena, te am, jasena i lipe. Jasno
je da će nakon konačne sječe topole, ostale vrste pogotovo doći do jakog
priliva svijetla, što će na njih vrlo povoljno djelovati, pa će one na to
reagirati pojačanim prirastom. Naročito će u tom pogledu doći do izražaja
jasen i hrast.


U cilju stvaranja mješovite sastojine može se na opisani način sadnja
u redovima izvesti samo kod pošumljavanja čistina i čistih sječa. Na taj
način će se lako postići povoljan razmještaj stabala. Međutim takovu
sadnju nije moguće provesti tamo gdje nakon sječe već postoji prirodni
mladik. U takovom mladiku obično ima poslije sječe i izvoza praznina,
koje se u mnogo slučajeva mogu korisno popuniti kan. topolom, sadnjom
pojedinih biljki u rijetkoj mreži, naravski uz istodobno dodavanje i ostalih
vrsta, osobito ako se radi o čistom hrastovom prirodnom podmlatku. Kod
ovakovog popunjavanja prirodnog mladika sigurno će doći rado do izražaja
razvoj topoline krošnje, a naravski i debla. Naročito bi bilo preporučljivo
unašanje kan. topole u prirodne mladike ostalih vrsta blizo ruba nepošumljenih
depresija, ili isto tako uz prosjeke, puteve, čistine. Kod obaranja
topola će se tada lako izbjeći veća šteta u ostaloj sastojini, obaranjem
na čistinu ili prosjek, a za razvoj topole će biti dosta svjetla.


Mišljenja smo da bi se ovakav tip sastojine mogao primijeniti gotovo
u svim sastojinama hrasta lužnjaka u nizini. To bi značilo proširenje kan.
topole i pojačanu produkciju mekog drva za kojim postoji velika potreba.
Jedino ne bi moglo doći u obzir suho, zbijeno, mršavo tlo.


Kod trećeg tipa sastojina došle bi u obzir u glavnom kan. topola, obični
i američki jasen, joha, jagnjed, bagrem i vrba. U području šumarije Darda
uz obalu Drave u ovakovom tipu sastojina vrlo dobro uspijeva i platana,
a hrast dolazi tek spora,dički. Ovo područje je izvrgnuto periodičkim poplavama.
Grab i klen uopće manjka, dok u prva dva tipa na povoljnom
staništu imadu odličnu uzgojnu ulogu. U ovom tipu sastojina dobru ulogu
ima am. a i obični jasen, pa bagrem, Odnos ovih vrsta može se posmatrati
u poplavnom području na lijevoj obali Drave ispod Osijeka. Tamo gdje je
čista sastojina kan. topole tlo je zakorovljeno, u glavnom kupinom, dok
tamo gdje je u smjesi tlo je bez korova, pokriveno listincem. Kan, topola
gusto sadena, makar i u mješovitoj sastojini, ne pokazuje povoljan uspjeh,


293