DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ing. Ilija Lončar (Zagreb}:


POŠUMLJIVANJE NIZINSKIH ŠUMA


.............. ..... HA .........


Kod nas je hrast lužnjak glavni pretstavnik nizinskih šuma, gdje on
prečesto tvori čiste sastojine. Kalamiteti u tim nizinskim hrasticima stoje
u uzročnoj vezi sa uzgojnim težnjama i praksom u prošlosti, koja je išla
za tim, da se ovoj našoj najvrednijoj i najrentabilnijoj vrsti osigura što
veći prostor a na račun ostalih vrsta, koje su ranije živjele s njom u prirodnoj
smjesi. — Takova praksa uzgoja šuma u prošlosti, potiskivanjem
ostalih vrsta, dovela je do stvaranja mnogih čistih sastojina hrasta na
ogromnim površinama, što je pogodovalo razvoju njegovih brojnih neprijatelja,
a da se u uzgojnom pogledu nisu postigli željeni rezultati, već naprotiv,
odnosne sastojine su nazadovale. Uzgoj njihov je baš zbog toga
pomanjkanja ranijih pratilaca hrasta lužnjaka postao težak, jer stradava
čistoća debla, uslijed česa se mnogo gubi na kvaliteti najvrijednijeg dijela
stabla.Osim toga, zbog rijetke krošnje hrasta, znatan dio svjetla ostane
neiskorišten, tlo je slabije zaštićeno, pa je u mnogo nepovoljnijem stanju
\ zakorovljuje se. — Uslijed takova stanja produkcija je drvne mase manja,
a naravski i manja raznolikost sortimenata, što sve mnogo smanjuje
uspjeh gospodarenja. Potpuno je narušena harmonija koja je nekad u prirodnoj
šumi postojala i koja je ujedno jedan od važnih životnih uslova
u borbi sastojina proti kalamiteta.


Redoviti su pratioci lužnjaka kod nas vrba, topola, jasen, joha, brijest,
grab, klen, lipa, divlje voće, a na brežuljcima i višim položajima, pa i na
grebenima još i bukva. Ove vrste su nekad tvorile prirodne šume naših
nizina.


Važnu ulogu u nizinskim šumama dobiva kanadska topola. Zbog jakog
prirasta i velike uporabivosti treba ju forsirati svagdje, gdje joj odgovaraju
prirodni uslovi.


U interesu je obrane i uzgoja hrasta lužnjaka da se navedene vrste
uzmu u obzir kod obnove nizinskih šuma i tako stvore prirodnije mješovite
sastcjine. One će biti otpornije i vrijednije od čistih sastojina, a dati će
i znatno veću drvnu masu.


Nastaje pitanje kako da se osigura povoljno, prirodnija smjesa odnosno,
kako da izvedemo pošumljavanje raznim vrstama na istoj površini,
a da najbolje udovoljimo uzgojnoj potrebi mješovite nizinske sastojine i
da postignemo što veću drvnu masu.


Možemo razlikovati uglavnom tri tipa sastojina:


1. Mješovite sastojine sa hrastom kao glavnom vrstom, ali obično bez
kanadske topole.
2. Mješovite sastojine sa hrastom, a uz ostale vrste i sa kanadskom
topolom.
3. Mješovite sastojine sa kanad. topolom kao glavnom vrstom, ali
obično bez hrasta.
Kod prvog tipa nizinskih sastojina dolaze u obzir od tvrdih listača uz
hrast lužnjak u glavnom jasen obični, grab, klen, brijest, am. jasen, bagrem,
od mekih listača lipa, joha, vrba, ob. topola.


289
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Najveći zahtjev na svjetlo medu navedenim tvrdim listačama imade
jasen. Iza njega hrast. Ove vrste su ujedno najvrednije, ali one za povoljan.
razvoj trebaju pomenute pratioce. Manji zahtjev na svjetlo ima brijest, bagrem,
pa am, jasen, a još manji lipa, zatim klen i konačno grab. Potonja
dva su u pogledu zahtjeva na svjetlo najskromniji, te mogu da se dobro
razvijaju i pod krošnjama ostalih, a naročito pod jasenom ili hrastom, dok
obrnuto, hrast i jasen pod njihovim krošnjama neminovno propadaju.
Treba uvažiti i svojstvo graba i klena da u prvoj mladosti brzo rastu i da
su u stanju nadvisiti, te tako ugroziti opstanak jasena i hrasta. Ovo se u
stvarnosti često i događa. U koliko su oni korisni kao primješane i podstojne,
u toliko mogu biti štetni, ako prerastu vrste koje trebaju više
svjetla. U tom slučaju, gušenjem ostalih vrsta, dolazi do stvaranja- čistih
grabika, čiji prirast je slab i u pogledu kvantitete i kvalitete.


U pogledu zahtjeva na svjetlo meke vrsti osim lipe stoje ispred tvrdih
listača. Uzev u obzir i jedne i druge, počam od najosjetljivijih prema svijetlu
redosljed bi bio približno ovaj: topola obična i kanadska, vrba, joha,
jasen, hrast, bagrem, brijest, lipa, klen, grab.


Da polučimo uspjeh u radu oko pošumljavanja i stvaranja mješovitih
sa stoj ina moramo biti na čisto sa zahtjevom pojedinih vrsta na svijetlo,
ali i sa time, da čim koja vrst traži više svijetla, tim je manje sposobna za
stvaranje čistih sastcjina, tim je potrebnije da su njihove krošnje rastavljene
vrstama koje njihovu zasjenu podnose ili mogu biti stiješnjene, pa i
podstojne. Meke vrsti, kao obično sa velikim zahtjevom na svjetlo, brzo
rastu i ne podnose ni manju zasjenu krošnje, One će pokazati povoljaa
uspjeh razvojem jakog debla samo u slučaju, kad mogu razviti jaku krošnju.
To će biti samo onda kada je krošnja pojedinog od ovih stabala potpuno
slobodna i nije sa strane stiješnjena krošnjama iste vrsti, brzog rasta.
Ovo kod mekih listača naročito vrijedi za topole, vrbe, johe, a kod tvrdih
listača osobito za jasen, pa hrast. Ako promatramo čiste sastojine navedenih
vrsta, u kojima si krošnje stalno konkuriraju, vidjet ćemo, da one
ne pokazuju nigdje u razvoju povoljan uspjeh. Ukoliko nastojimo da takovim
sastojinama razmicanjem krošanja kod proreda pomognemo, obično
nećemo polučiti uspjeh koji bi nas mogao dosta zadovoljiti, tim manje čim
odnosna vrsta ima veći zahtjev na svijetlo. Naročito je slab uspjeh ako
to razmicanje uslijedi tek kad ta stabla imadu velike visine i kad im je
već krošnja nerazmjerno malena prema visini, zapravo već zakržljala.
Obično je prirodna posljedica zakašnjeloga razmicanja, da se tlo još jače
zakcrovi, nego li je bilo zakorovljeno do tada, a uslijed propuštanja još
više svijetla kroz i onako rijetke krošnje. Unatoč razmicanja, krošnja će
ipak slabo napredovati ili će čak nazadovati i sušiti se počam od vrha,
dok će postrani izdanci i grančice (hrast, kan. topola) učestvovati u transpiraciji
vlage, a na štetu ne samo krošnje, nego i kvalitete debla.


Za prvi tip mješovite sastojine, kod kojeg se obraća naročita pažnja
na hrast i jasen, zamišljamo si povoljnim po prilici ovakav raspored vrsta.


Iza tri reda hrasta slijede dva reda graba i klena, a pokraj njih opet
tri reda jasena sa primiješanom lipom, brijestom, bagremom odnosno johom.
Osim ovakcvog poretka u redovima, grab i klen treba unijeti dosta
gusto i u redove hrasta i jasena gdje će stvarati potstojnu sastojinu. Razmak
redova je po prilici 1 m. Za dobar napredak hrasta i jasena često je
od presudne važnosti da se upotrebe za sadnju jake biljke, lijepo razvijene,


290
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 13     <-- 13 -->        PDF

sa dobrim korjenjem i da se dobro zasade. U ovom slučaju će biljke brže
rasti u vis, dok u protivnom postoji opasnost da hrast zaostane i da ga
susjedstvo nadvisi i ugrozi. U 3 reda sa jasenom će doći pomješana lipa
po koji bagrem, brijest, am, jasen, grab. Vidimo iz skice da će redovi
hrasta od slijedećih redova hrasta biti udaljeni oko 8 m, no taj razmak
će se tokom proreda svakako povećati, pogotovo radi prisutnosti jasena,
koji traži velik prostor za svoju krošnju. Taj prostor ćemo lijepo uzraslim
stablima svakako kod proreda na vrijeme osigurati.


SI. 1


Kada se sklop već potpuno stvori i biljke počnu naglo napredovati «
visinu, vertikalni presjek ovakove sastojine prikazuje si. 1.


U ovom slučaju biti će hrastu, jasenu, lipi osiguran dominantan položaj,
ali će svakako uskoro doći do konkurencije između krošanja ovih vrsta.
Proreda će se međutim vršiti u glavnom medu njihovim stablima, koja dominiraju
i traže mnogo svijetla, čime će se unaprediti razvoj i dominantne
i podstojne sastojine.


Uz ovakovu strukturu sastojine svjetlo će se dobro iskoristiti, jer i ono
koje prođe kroz rijetke krošnje dominantnih stabala iskoristit će se na
donjoj etaži graba i klena.


Predočena struktura sastojine u nizinskom području došla bi u obzir
na ocjeditom tlu, na gredama, tamo gdje voda ne leži. No u tom području
se često izmjenjuju depresije sa gredama, pa malkar i na manjim površinama.
Na tim depresijama, naravski, ne ćemo upotrebiti grab, klen, lipu,
bagrem, već mjesto njih johu, vrbu, kan. topolu, ob. i američki jasen. U
koliko voda stagnira dulje vremena, dolazi u obzir samo joha i vrba.


Kod drugog tipa sastojina, dolazi u obzir uz navedene vrste i kan.
topola. Ona ne uspijeva samo na vlažnijem tlu, već naprotiv, ona traži
rahlo i svježe tlo, pa može dobro uspijevati i na gredama.


Kod nas je uzgoj kan. topole u početničkom stadiju. Imamo čistih topolovih
sastojina, a i mješovitih sa jasenom, bagremom i vrbom. Najslabiji je
uspjeh u čistim sastojinama, što je i prirodno zbog velikog zahtjeva topole
na svjetlo. Tlo je u takovim sastojinama jako zakorovljeno, a stabla osuta
postranim grančicama i nisu u mogućnosti da razviju valjanu krošnju.
Konkurencija ostalih, jednako visokih stabala iste vrste, onemogućuje
razvoj valjane krošnje, svojom makar i slabom zasjenom sa strane. Krošnja
u tom slučaju ostaje piramidalna ili valjkasta poput one u jablana. U takovim
se sastojinama ne može prema tome razviti niti vrijedno deblo. U
sastojinama gdje su topole slabo razmaknute, samo: sa jednim ili dva reda
drugih vrsta, uspjeh je nešto bolji, nego li u čistim sastojinama. No i ovdje
si krošnje topola počimaju, zbog naglog rasta u vis, rano konkurirati, uslijed
česa krošnja dolazi rano u nepovoljnu situaciju, sličnu kao u čistoj sasto


291
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 14     <-- 14 -->        PDF

jini. Razvoj topolina debla, koje je glavni cilj uzgoja, nije ni u ovom slučaju
mnogo povoljniji od onoga u čistim sastojinama. Tlo je međutim manje
zakorovljeno, a ukupan prirast sastojine je svakako veći uslijed potpunijeg
iskorištavanja svijetla,


U interesu razvoja valjane krošnje potrebno je da se topole jače razmaknu
i da se između njih stave vrste koje imaju sporiji visinski prirast,
te koje lako podnose zasjenu topole. Tada će topola imati mogućnost da
rano nadvisi ostale vrste. Pošto se radi o jednakim prilikama staništa, kao
kod prvog sastojinskog tipa, važan nam je i uzgoj ostalih vrsta, naročito
hrasta lužnjaka i jasena. Svakako ćemo nastojati da i ovima osiguramo
povoljne prilike za razvoj.


Povoljan uzgoj kanadske topole, a i ostalih vrsta, zamišljamo si uz
raspored na skici br. 2,


, i. hrAit, Z jasen, h^A, ajattn., Safib-m ,
3 §fti& i Afen, . kanadctka. topota.


se .


U ovom slučaju red od reda topole bio bi razmaknut oko 12 m, što
bi zapravo bila najmanja udaljenost topole od topole. Proredom bi se taj
razmak samo mogao još povećati. Do topole dolazi grab, klen, koji bi se
p>omiješali i u ostalim redovima. Popunjavanje bi se vršilo u glavnom
grabom, naravski na ocjeditim površinama, kao i kod prvog tipa, U redove
topole mogao bi doći am. jasen, vrba, bagrem, grab.


Uz ovakovu sadnju otpao bi uzgoj velikog broja kan. topole. Nju
bi uzgajali za dobivanje trupaca. Razmak njenih biljki u redu treba da
bude bar 3 m, kada bi po prilici 3 kom. topole bila izvađena takom prorjeda
uz ostavljanje svake četvrte sadnice za konačnu sječu. Tako bi se
postepeno i u redovima topole postigao razmak njenih stabala od oko
12 m, što naravski ne mora biti, jer kod ocjene koje stablo će se kod prorjede
vaditi, ne može da odlučuje neka strogo odmjerena šablona, već
samo uzgojni obziri. Uz ovakav uzgoj ostalo bi po ha za konačnu sječu oko
70 kom. topolovih stabala, koja bi uz ophodnju za topolu od 30—40 godina
dala vrlo vrijedne trupce. No već i tokom proreda dobilo bi se vrijednog
materijala za tehničke svrhe.


292
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Ostale vrste bi se dalje podržavale i njegovale. One bi tokom vremena
ponovno uspostavile sklop, koji bi bio kod obaranja topola mjestimično
jače prekinut. Ponovnom sklapanju sastojine mnogo bi doprinijela podstojna
sastojina graba, klena, a i ostalih vrsta. Topole će uz ovakav uzgoj
razviti dosta jake krošnje, što će imati za posljedicu stvaranje jakog debla,
dok će ostali dio sastojine doprinjeti čistoći njena debla. I uz oprezno
obaranje ovakovih topola, pogotovo onih u posljednjem sijeku, doći će do
znatne štete u preostaloj sastojini. Ta će se šteta moći izbjeći u većoj mjeri
samo ckresivanjem stabala prije obaranja.


Da će kanadska topola doista uz opisani način uzgoja razviti jaku
krošnju, a prema tome i jako deblo možemo se lako uvjeriti kod onih primjeraka
ove topole koji su osamljeni ili se nalaze rijetko raspoređeni medu
ostalim vrstama sporijeg rasta. Ti primjerci su upravo u protivnoj situaciji
od onih topola koje se nalaze u čistim sastojinama ili u takovima gdje su
krošnje topola već od rana blizu jedna druge.


Iz gornjeg vertikalnog presjeka sastojine se vidi, da će svjetlo biti na
velikoj površini iskorištavano, dok će zasjena tla biti dobra ukoliko se
unese u ovakovu sastojinu dosta graba i klena, te am, jasena i lipe. Jasno
je da će nakon konačne sječe topole, ostale vrste pogotovo doći do jakog
priliva svijetla, što će na njih vrlo povoljno djelovati, pa će one na to
reagirati pojačanim prirastom. Naročito će u tom pogledu doći do izražaja
jasen i hrast.


U cilju stvaranja mješovite sastojine može se na opisani način sadnja
u redovima izvesti samo kod pošumljavanja čistina i čistih sječa. Na taj
način će se lako postići povoljan razmještaj stabala. Međutim takovu
sadnju nije moguće provesti tamo gdje nakon sječe već postoji prirodni
mladik. U takovom mladiku obično ima poslije sječe i izvoza praznina,
koje se u mnogo slučajeva mogu korisno popuniti kan. topolom, sadnjom
pojedinih biljki u rijetkoj mreži, naravski uz istodobno dodavanje i ostalih
vrsta, osobito ako se radi o čistom hrastovom prirodnom podmlatku. Kod
ovakovog popunjavanja prirodnog mladika sigurno će doći rado do izražaja
razvoj topoline krošnje, a naravski i debla. Naročito bi bilo preporučljivo
unašanje kan. topole u prirodne mladike ostalih vrsta blizo ruba nepošumljenih
depresija, ili isto tako uz prosjeke, puteve, čistine. Kod obaranja
topola će se tada lako izbjeći veća šteta u ostaloj sastojini, obaranjem
na čistinu ili prosjek, a za razvoj topole će biti dosta svjetla.


Mišljenja smo da bi se ovakav tip sastojine mogao primijeniti gotovo
u svim sastojinama hrasta lužnjaka u nizini. To bi značilo proširenje kan.
topole i pojačanu produkciju mekog drva za kojim postoji velika potreba.
Jedino ne bi moglo doći u obzir suho, zbijeno, mršavo tlo.


Kod trećeg tipa sastojina došle bi u obzir u glavnom kan. topola, obični
i američki jasen, joha, jagnjed, bagrem i vrba. U području šumarije Darda
uz obalu Drave u ovakovom tipu sastojina vrlo dobro uspijeva i platana,
a hrast dolazi tek spora,dički. Ovo područje je izvrgnuto periodičkim poplavama.
Grab i klen uopće manjka, dok u prva dva tipa na povoljnom
staništu imadu odličnu uzgojnu ulogu. U ovom tipu sastojina dobru ulogu
ima am. a i obični jasen, pa bagrem, Odnos ovih vrsta može se posmatrati
u poplavnom području na lijevoj obali Drave ispod Osijeka. Tamo gdje je
čista sastojina kan. topole tlo je zakorovljeno, u glavnom kupinom, dok
tamo gdje je u smjesi tlo je bez korova, pokriveno listincem. Kan, topola
gusto sadena, makar i u mješovitoj sastojini, ne pokazuje povoljan uspjeh,


293
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 16     <-- 16 -->        PDF

kako je već spomenuto. Imali smo priliku vidjeti nekoliko kan. topola u
sastojini am, jasena, ali razmaknute jedna od druge. Uslijed takova položaja
imale su mogućnost da razviju krošnju iznad am. jasena, koji dobro
zasjenjuje tlo i vrši zapravo ulogu graba. Deblo ovih topola je mnogo čišće
i tehnički vrijednije od debla onih koje si krošnjama stalno konkuriraju.


Nesmijemo zaboraviti da je ovdje glavni zadatak uzgoj kan. topole,
dok u prva dva tipa dolazi u tom pogledu na prvo mjesto hrast i jasen.
Raspored vrsta kod ovog tipa sastojine predočuje nam si. 3.


4 kanadska topota , Z ... ci- ......,
3 joha t vrta, ob-....., baqre.m, jagnjed.


«se .


Ovdje smo kan. topolu prikazali sa 6 m razmaka red od reda, ali tako
da se jedan red nalazi među stablima koja sporije rastu, a drugi medu
onakcvima koja ne zaostaju jako za rastom kan. topole. Prema tomu su
susjedni redovi topole u sasma raznolikim prilikama odnosno uslovima
razvitka. Ona će moći među nižim stablima u većoj mjeri iskoristiti sunčano
svjetlo i razviti jaču krošnju, dok kod susjednog reda topole to ne će
biti moguće. Pošto se topola od topole u istom redu sadi bar na 3 m razmaka
valja u taj razmak unijeti am. jasen.


Potpun sklop će se kod ove sadnje brzo stvoriti a svakako već za 8
do 10 godina. Obzirom na vrste koje brzo rastu, a zahtijevaju mnogo svjetla
trebati će´ rano početi sa proredama, zapravo odmah iza stvaranja sklopa.
Prvi proredni materijal će se tražiti u redovima vrbe, bagrema i u onom
redu kan. topole koji se nalazi među ovima, zapravo među stablima koja
spadaju medu dominantna. Time ćemo privesti mnogo svjetla preostalim
stablima. U koliko sastojina bujno napreduje biti će potreban jači i češći
zahvat i obrnuto, ali svakako uz pomnu ocjenu, u kojoj mjeri treba regulirati
priliv svjetla.


Već nakon prve prorede ubrzo će se krošnje vrsta koje brzo rastu,
a koje se nalaze oko reda topole, sastati sa redom topola koje se nalaze
među vrstama sporijeg rasta. U interesu valjanog razvitka topole svakako
će trebati česta intervencija, razmicanje krošanja. Time će se između
njenih stabala stvarati sve veći razmak, kao i između stabala ostalih vrsta


294
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 17     <-- 17 -->        PDF

brzog rasta i velikog zahtjeva za svjetlom, što će svakako povoljno djelovati
na pravilan razvoj njihovih krošanja. Niža, donja etaža će zasjenjivati
tlo i čistiti debla. Održanje te etaže i njeno unapređenje je od velike
važnosti za uspješan uzgoj ostalih vrsta, naročito topole.


Uzgoj kan. topole je kod nas vrlo važan. Potreba na njenom drvu je
velika, a u budućnosti će biti još veća. Radi svog brzog rasta i velike
uporabivosti zaslužuje ona naročitu pažnju. Njezin uzgoj nije kod nas još
praktički ispitan i praktički rad za sada ne ide dalje od uobičajene šablone,
koja međutim ne daje povoljne rezultate.


U prednjem razlaganju postavili smo kao pravilo za kan. topolu da
joj krošnja treba razmjerno velik prostor i mnogo svjetla. Međutim to
pravilo, koje je približno postavljeno glede uzgoja topole, vrijedi — naravski
u raznolikoj mjeri — i za ostale vrste, koje traže mnogo svjetla.


Pošumljivanje kan. topolom vrši se obično upotrebom zakorij enjenih
reznica uzgojenih u rasadniku, u manjoj mjeri direktno reznicima. Uzgoj
zakorij. reznica je dosta skup, jer zahtijeva veliku površinu za razmjerno
mali broj reznica. Naime zakorij. reznice se kod nas uzgajaju sa razmakom
redova od 40 cm, a sadnica od sadnice u redu sa 20 cm. Prema tome na
1 aru (100 m2) može se uzgojiti oko 1.250 kom. sadnica. Kod pošumljavanja
na dosadanji način, gdje je razmak sadnica bio najviše 2 m, trebalo je za
pošumljenje 1 ha najmanje oko 2.500 kom. zakorij. reznica, za čiji uzgoj
je u rasadniku potrebna površina od cea 2 ara, što kod velikih pošumljivanja
svakako znači veliku površinu rasadnika i prema tome visoke troškove
proizvodnje sadnica.


Kod gore´preporučenog načina pošumljavanja, gdje je najmanji razmak
biljki, topole 6 X 3 m, na jednu biljku otpada površina od 18 m2, što znači
da na ha površine dolazi samo oko 555 zakorij. reznica. U poredbi sa
gore navedenom količinom takvih reznica vidimo da sa istom količinom
u našem slučaju možemo izvršiti pošumljavanje topolom na 4.5 puta većoj
površini. Ako je razmak redova veći od 6 m, pa čak i 12 m kao kod navedenog
drugog tipa sastojina, onda je po ha broj topolovih sadnica još za
polovicu manji. Svakako bi na ovaj način postigli znatnu uštedu na ovoj
vrsti sadnica, odnosno sa istim brojem uzgojenih reznica mogli bi kan.
topolu unijeti na mnogo većoj površini, dok bi za stvaranje mješovite i
podstojne sastojine na istoj površini između sadnica topole došle do uporabe
druge vrste sadnica, čiji uzgoj je lakši.


Pošumljavanje sa zakorijenj. reznicama ima svakako prednost pred
pošumljavanjem sa reznicima topole na dosadanji način. Međutim zakorijenjene
reznice kod vađenja obično dosta stradaju, korijenje im se osakati,
pa uspjeh često nije onakav kakav bi mogao biti uz oprezan uzgoj i sadnju.
Bilo bi vrijedno isprobati pošumljavanje sa reznicima u proljeću uz obradu
zemlje na površini od 40 X 40 cm, u koju plohu bi se stavila reznica na
način kako to preporuča Dr. Asen Biolčev u svome Uputstvu »Proizvodnja
topolovih sadnica reznicima«. Po njemu treba da su reznice duge samo
15—18 cm i da se sade potpuno vertikalno, a ne koso, kako se to često
preporučalo dosada. Taj način bi se mogao upotrebiti naročito na čistinama
koje bi bilo korisno u jeseni duboko preorati. Pretpostavljamo da
bi se ovakova reznica razvila u obrađenoj zemlji jednako kao u biljevištu,
te ne bi trpila od povrede korijenja, koje je neizbježivo kod reznica, koje
se presađuju iz rasadnika. Vjerujemo da bi uspjeh takova pošumljavanja


295
ŠUMARSKI LIST 9-10/1948 str. 18     <-- 18 -->        PDF

mogao biti na izvjesnim površinama povoljniji, a i jeftiniji od pošumljavanja
sa reznicama uzgojenima u rasadniku. Prištedilo bi se na uzgoju
sadnica, zatim na vremenu koje je potrebno za njihov uzgoj, a najveća bi
korist bila što korijenje ne bi trpilo nikakove ozlijede. Gdje je jak korov
trebalo bi veću površinu obraditi. Uz jesensku sadnju ostalih vrsta, koje
će činiti smjesu sa topolom bilo bi dobro obraditi i tlo za proljetnu sadnju
reznica, te u proljeće u rahlu zemlju staviti reznice. U tom slučaju bi
reznice, obzirom na vlagu, bile u povoljnijem položaju, negoli uz obradbu
tla tek u proljeće


Na površinama koje su izvrgnute poplavama naravski zakorijenjene
reznice uzgojene u rasadnicma imadu veliku prednost.


..........


B .... ...... ..... ...... ........... ......... ......... .... .. ........
........... ....... ....... .........


. ........... .. ..... ..... ........... ... ......... .... ..........:


1) ..., ...., ...., ....., ...., ..... ..... . ......; ... . ........ ........ ......


2) ..., ....., ..... ..... ....., ......, ...., .... . .......... ......; . ........


........ ...... — ... . .......
3) ...... ......, ..... ....., ....., ..., ..... ...... . .......; ............
..... . ........ ........ ......
..... ....... . ....... .......... ... .. ......... ...... ........, .....
..... ............... ..... . .............. ........ ........ ...........


. .... ..... ..... ........... ....... ........ ...... . ............ . 1 . .....
.......... ...... ,. ....... ......... .......... .. ........ ........ .....
. ....... ....... ........, ... ... ..... .. ........ . .......


.... .. ........, .... .....:


.... HA .........
... HA; ...........


......... .. ........ ........, . ...... .. .. . ........ .........
..... ........ .......... .... ........ ..... . .... ...... .... .........
.. ........ ....... ......... . ...... ......... ........ .. .........
..... ... ..... .... ....... .....


....... .. ..... .. ........ ...... ......... ...... . .... .. ....
. .... .. ...... . ....... ........ .... ....... .. .. ........ . ......
...... ....... ....., ..... .... .. ..... .. 10—15 ... ...... ..... ....
......... ... .. ....... ..... .... ..... ....... ....... ..... . .......
.... . ......., .... ....... ...... ......... ...... ... .. .....
....., ... .. ..... . ........ ..... ....... ..... ... ..... . ....... ...
....... .. .... ..... .... . .. ....... .......... ..... .... .. ......
.... .. .... ...., .... .. .... ........ . ......


. ........... .......... ........ .. ......: ..........., ...........,
......... . ...... ....: ........ .., .......... ......, ..........
.., ..... .., ...., ...., ........, .......... . ........ ........,
........ . ........ ......, ............ . ........... ....... . .. ..
.... .. .... ........., a ...... ... . .......... ......... ....... ..


296