DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 21     <-- 21 -->        PDF

........ ...... ....... . ......... .... .. . ...... .........
......... . ....., .... ...., ........ ....... . ....... .. ......, pani.....,
.... ....... . ........ ......, .... .... ........ .. ..........
...... ........., ... . ... ...., ........, ....... . .... ......... .......
.... .......... «.... ..... ......... ..... ......, ..... ........
....... ...... ... . ..... ... ....... .... ..... ......., ..... ... ....
.... niTO je .........


....... .. 40—50 .... ..... .. .... ....., ....., .... .. .......
.... ........ .......... ..... ........... ......... .......... ......
70—80 .... ... ..... .. .... ....... ....... ..... 80 .... ..... .. ..........
.. .... ....... ......, ......, ..... . ....., .. .. .. ........
... .... ...... .. ... ......... ........ ............. ...... .......


Ing, Nenad Prokopljević, Novi Sad:


PBILOG ANALIZI SUMA VOJVODINE


Uvod.


Vojvodina spada medu najsiromašnije oblasti šumama u našoj zemlji.
Ta činjenica, međutim, ne umanjuje opšti značaj šuma i šumske privrede
u Vojvodini. Ukoliko su manje površine koje se danas nalaze pod šumom,
utoliko su veće površine šumskog zemljišta, koje će trebati privesti šumskoj
kulturi, kao jedino mogućnoj kulturi na dotičnom zemljištu.


Prva uništavanja šuma Vojvodine došla su sa razvojem drvne industrije
u drugoj polovini XIX. veka. Priroda šume i posedovni odnosi
naročito su pogodovali kapitalističkom načinu njihovog iskorišćavanja.
Veliki posednici šuma u težnji za profitom i cene poljoprivrednih proizvoda


— koje su tada bile veće od cena šumskih proizvoda — imale su za posledicu
krčenje i pretvaranje šumskog zemljišta u drugu vrstu kulture t. j . u
oranicu. Krčile su se ne samo šume na relativnom, već i one na apsolutno
šumskom zemljištu.
Na početku su prinosi sa tih zemljišta bili dosta dobri, ali samo kratko
vreme. Docnije se ustanovilo -— kada je nestalo humusa i zemljište izmenilo
strukturu — da je oranica počela davati manje prinose tako, da je
to zemljište moralo biti napušteno i pretvoreno u pašnjake, koji opet zbog
slabe vegetacije, nisu služili za pašu, već kao plandište za stoku.


Na taj su način nastale goleti na kojima nema, ili ako ima, onda samo
pojedinih elemenata šumske vegetacije.


Sem toga su nastale i izvesne promene u klimatskim faktorima Vojvodine.
Usled nestanka šuma pojačani su ekstremi temperature, smanjena
je apsolutna i relativna vlaga, pojačane su štete od suvih vetrova, drugim
recima poremećena je ravnoteža i smanjena produktivnost odnosnih poljoprivrednih
zemljišta.


Nema spora da je pretežni deo Vojvodine poljoprivredno zemljište.
Neosporno je i to da na apsolutno poljoprivrednim, zemljištima nema mesta
šumskoj kulturi. Međutim, treba utvrditi, da kako svagde iako i u Vojvo


267
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 22     <-- 22 -->        PDF

dini, ima dosta prostranih terena koji nisu uopšte sposobni za poljoprivredu
i koji se označuju kao apsolutno šumska zemljišta.


Navešćemo nekoliko primera za to:


Na primer živi pesak. Takav postoji u Vojvodini u Južnom Banatu


jugoistočno od Alibunara ka Dunavu. Isti se naziva živim zato što je
nevezan i krajnje rastresit, pa ga vetar lako diže i odnosi. Putujući tako
zasipava obradiva zemljišta, na kojima nanosi veliku štetu. Ako se ovakav
pesak pošumi, on postaje bezopasan i koristan.


Sva zemljišta na strmim stranama u Fruškoj Gori i Vršačkom bregu,
koja su rastresita, a naročito još kada su plitka, voda od kiša i snegova iako
razriva, spira i snosi u dolinu.


Postoje i takova zemljišta i po stranama i po ravnicama, koja su tako
slaba da daju manji prinos poljoprivredi, no šumska zemljišta (slatine).


Ovamo spadaju i zemljišta koja su sklona zamočva rivan ju. Kada su
ova zemljišta pod šumom, ona se ne pretvaraju u močvare, jer šuma
isisava velike količine vode i sprečava nagomilavanje vode.


Napokon ima i takovih zemljišta koje su i pod šumom močvarna. To
su pogotovo apsolutno šumska zemljišta.


Sva ova zemljišta treba što pre pošumiti, ma koliko da je problem
njihovog pošumljavanja težak. Njih treba učiniti produktivnima s jedne
strane zbog opštih ekonomskih potreba, a s druge strane zbog indirektnih
koristi što ih šume daju u klimatskom, higijenskom, estetskom i drugom
pogledu. Prema tome mora se nastojati da se ne samo postojeće šume
u Vojvodini održe — ukoliko nisu zaprekom opštem razvoju narodne privrede
u našoj zemlji — no i da se privedu šumskoj kulturi sve goleti na
apsolutno šumskim zemljištima.


Površine . Od ukupne površine Vojvodine otpada na: oranice 75,8%,
bašte i vrtove 1,3%, vinograde 1,4%, voćnjake 0,1%,, livade 2,4%, pašnjake
7,9% šumska zemljišta (obraslo 0,75, neobraslo 0,25) 5,9%, bare i trstici
1,1% i napokon neplodno (putevi, reke i dr.) 4,1% ili svega 100%.


Kako pokazuju ovi podaci, šuma i šumskog zemljišta ima srazmemo
malo — samo 5,9% od ukupne površine Vojvodine. No baš zato što su
površine šuma i šumskog zemljišta tako srazmemo malene, a površine
pašnjaka, trstika, bara i močvara srazmemo velike, treba postojeće šumsko
zemljište najracionalnije i najintenzivnije iskorišćavati i ujedno forsirati
pošumljavanje svih apsolutno šumskih zemljišta.


Od ukupnog šumskog zemljišta otpada po vrstama kulture na: obraslu
površinu 75,1%, šumske čistine 13,6%, prošeke 0,8%, neplodno (bare i
putevi) 6,9% i napokon poljoprivredno zemljište 3,6% ili svega 100%.


Čistine i poljoprivredna zemljišta pretsiavljaju šumska zemljišta, koja
će se pošumiti čim dođe na njih red.
Od ukupne površine šumskog zemljišta otpada na: šume na apsolutno
šumskom zemljištu 67% i šume na relativnom šumskom zemljištu 33%.
Prema načinu gospodarenja otpada na: visoke šume 36,7% i niske
šume 63,3%.


Vrst e drveća . Najvažnije vrste drveća jesu: hrast 0,31, topola
0,21, bagrem 0,15, lipa 0,07, jasen 0,05, grab 0,05, cer 0,05, brest 0,02,
bukva 0,02 i ostalo 0,07.


268
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Pojedine vrste drveća čine uglavnom čiste, a tek detomično mešovite
sastojine.


Drvn a zaliha . Od ukupne drvne zalihe otpada na: visoke šume
45% i niske šume 55°/o.


Tekuć i prirast . Odbivši od ukupne površine šumskog zemljišta
površinu neplodnog, dobiva se godišnji prirast šuma oko 2,3 m3 po 1 ha.
Faktično se seče, odnosno iskorišćuje oko 3,8 m3 po 1 ha.


Podru čja šuma. S obzirom na tip šuma, vrstu drveća i uzgoja,
stanište, orografske, pedološke, ekonomske i istoriske uslove razvitka
mogu se postojeće šume podeliti u tri područja i to: šume Srema 47,4°/«,
šume Bačke 23,9% i šume Banata 28,7%.


Svako od navedenih područja sadrži u sebi još posebne skupine, koje
imaju svoje karakteristike.


Neke od ovih skupina Bačke i Banata povezuju se medu se kao identične.
To je vidljivo iz niže navedenih pregleda,


Šumovitost Srema iznosi 15,2%, Bačke oko 2,9% i Banata oko 2,5%.


Današnje stanje dobnih razreda i normalna površina
dobnih razreda. Današnje stanje dobnih razreda i njihovo
uporedenje sa normalnom površinom, razabire se iz sledećih pregleda.
(Vidi još grafikon):


Visoke šume:


1 3obni razredi Sve^a.
Područje Skupina 1^40 41—80 81—
120 121 —
Čistine produkt.
% %
Srem
šume unizini
posavskoj
28,2 32,9 20,9 7,2 10,8
1
100 |
u Fruškoj Gori 64,4 28,5 2,8 — 4,3 100
| Bačka
iBanat
u poplavnom području
....
van poplavnih
područja
34,5
30,7
35,8
38,2
7,2
12,8
2,3 20,2
18,3
100
100
na živom pesku 43,8 19,2 0.1 — 36,9 100
Banat u Vršaekom bregu 7,4 41,2 13,3 — 37,8 100 |
Ukupno
prosečno — 30,3 32,7 18,1 6,1 12,8 100
Prema
norm,
površini
Razlika
25,0
+5,3
25,0
+7,7
25,0
—6.9
25,0
—18,9
Neploc
10,9»/.
ukup.
Lno
od
š.


zem.
il 1
i


269
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Niske šume;


Dobni razredi "´ Svega
Čistine ...Područje
Skupina 1—10 11—20 21—30 31-^0 41— dukt.


j 1


% %


Srem
šume unizini
posavskoj
7,7 9,8 71,6 10,9 100
u Fruškoj Gori 10,2 24,8 15,6 13,6 31,5 4,3 100
Bačka
u poplavnom području
reka 33,3 27,7 14,1 2,5 1,0 21,4 100
i
Banat
van poplavnih
područja 27,1 23,8 21,5 3,7 4,9 19,0 100
na živom pesku 34,4 21,8 9,6 0,3 — 33,9 100
Banat u Vršačkom bregu 21,7 18,7 21,6 — — 38,0 100
Ukupno
prosečno — 26,2 23,9 13,6 4,7 10,1 21,5 100
Prema
norm,
površini
— 20.0 20,0 20,0 20,0 20,0 Neplodno:
6,2»/. od
Razlika — +6,2 +3,9 —6,4 —15,3 —9,9
ukup. š. zem.


Analiza . Jedan i drugi pregled pokazuju, da je stanje vojvođanskih
šuma nepovoljno. Starih, za seču zrelih, šuma, skoro i nema. Stare su se
šume posekle u većoj meri no što je to po načelima racionalna ekonomije
bilo dozvoljeno, a ostavljene su velike površine nepošumljenih čistina.


Disproporcija dobnih razreda u poređenju sa normalnom površinom
dokazuje, da su šume Vojvodine u prošlosti prekomemo sečene, te da su
faktična drvna zaliha i tekući prirast manji od normalnog.


Iz pomenutih pregleda i grafikona razabire se, da je zbir — (minus)
površina starijih dobnih razreda mnogo veći od zbira + (plus) površina
mladih dobnih razreda i da na osnovu toga možemo — bez obzira na to
što nam nisu poznati podaci u normalnoj drvnoj masi vojvođanskih šuma
utvrditi, da je faktična drvna zaliha manj a od normalne. U vezi s time
možemo, bez daljega, utvrditi i to, da je i prirast šuma manj i od normalnog
t. j . da šume Vojvodine, proizvode godišnje manj u drvnu masu,
manj e prirašćuju, no što bi mogle prema njihovoj veličini i bonitetu
zemljišta.


Ako se sada još uz to više seče, no što iznosi tekući prirast, navedeno
se stanje tim više pogoršava. Višak seče ide direktno na štetu najvažnije
veličine u šumskom gospodarstvu drvne zalihe, a indirektno na štetu tekućeg
prirasta, koji je funkcija drvne zalihe, sa svim daljim ekonomskim posledi
čama.


270
ŠUMARSKI LIST 8/1948 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Nastavljenim povećanim sečama šumarstvo bi Vojvodine proizvodilo
svake godine apsolutno sve manje, umesto da proizvodi sve više. U krajnjoj
liniji to bi vodilo ne samo likvidaciji šuma i šumske privrede, no i negaciji
šumarstva Vojvodine.


Ovako izgledaju stvari, ako se šume Vojvodine posmatraju izolovano
i nezavisno od ostalih šuma i šumske privrede Narodne republike Srbije i
čitave FNRJ.


Međutim, posmatrano dinamički i povezano sa ostalom šumskom privredom
naše zemlje, dobili bi, verovatno, sasvim drugi rezultat. Ta analiza,
međutim, izlazi iz okvira ovih izlaganja.


SUME VoO\/ODiNL


D

1<3<37 SoDiNI t NoPMALNI RDB6D30O Eb&*OU CAZCLD A


J


€L....8.>1
´iSOtCC 9...


heVAAi.NO KTZk ...


"*°P m <2... 2-gg = L0?:


to


5o
.... ..«»>1>


... 1 llBIIW i--^t´" * -*


-to


Č*ST»HL -l—4c> «.&, **-«w <..-ft 3VE35A. »»SP^oD &W«1 -»-IO *v ».-*, -44 —* SVESA .-.EWLCÖ
..^ StoV ..-7 ..-4 6-t -too -ta*7 at e a&e es<» 4-V to n -faO 60.


-**


Zaključci . Usled neracionalnog gazdovanja za vreme ranijih nenarodnih
režima i okupacije, šume su Vojvodine znatno iskorišćene. Preterane
seče i nemilosrdan odnos prema njima doveli su ih u ovako očajno stanje.
Uređajni elaborati — ukoliko su postojali — izgubili su svoju važnost. Potrebna
je što skorija revizija uređajnih elaborata.


Predloži . Novo uređivanje šuma Vojvodine ima da na osnovu dobro
proučenog faktičnog stanja šuma i šumskog zemljišta utvrdi perspektive
budućeg gospodarenja, kako bi se postojeće abnormalno stanje što pre
popravilo i privelo normalnom. U tom cilju biće potrebno, da se u prvom
redu uzgojni m metodama povećaju prihodi: intenzivnim pošumljivanjem
svih redovnih i starih sečina, šumskih čistina i ostalog apsolutno šumskog
zemljišta, a zatim uređajni m metodama: pravilnim izborom ophodnje,
vrste drveća, gospodarskih jedinica i načina gospodarenja povisi
faktičnu drvnu masu na normalnu veličinu.


271