DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 47     <-- 47 -->        PDF

II. Stručni ispiti se dijele na: a) Stručni ispit za pripravnike sa fakultetskom
i njoj ravnom spremom; b) stručni ispit za pripravnike sa srednjom
šumarskom ili njoj ravnom spremom i c) stručni ispit za dobivanje višeg
zvanj a.
Stručni ispit za pripravnike sa fakultetskom spremo
m polažu pripravnici nakon dvogodišnjeg staža, koji se može skratiti na ?/.. Ispit se polaže pred komisijom u Ministarstvu šumarstva FNRJ. Komisija
se sastoji od predsjednika i pet članova, koje početkom godine, za jednogodišnji
period, imenuje Ministar šumarstva FNRJ.


Ispit se može ponavljati dva puta, a nakniadno polaganje može biti poslije
tri mjeseca od polaganja prvog odnosno drugog ispita. Ispit se polaže tri puta
godišnje: u ožujku, u srpnju i u studenome. Ispit se dijeli na pismeni, usmeni
i praktički dio. Usmeni ispit se sastoji iz općeg i tručnog dijela. Ocjene na
ispitu su odličan, vrlo dobar i dobar.


Pismeni ispit se polaže iz 4 grupe predmeta i to:
Prva grupa:
a) podizanje, zaštita i gajenje šuma te s tim u vezi meteorologija sa klima


tologijom, pedologija, šumska zoologija i šumska botanika;
b) poš umi javan je krša, goleti i živih pijeskova i melioracije;
c) iskorišćivanje sporednih šumskih proizvoda; i
d) iovarstvo i ribarstvo.


Druga grupa:
uređivanje šuma i denđrometrija.
Treća grupa:


a) iskorišćivanje glavnih šumskih proizvoda: organizacija rada, manipulacija
oko sječe, prerade oblovine i sortimenata drveta u šumi i oko
transporta;


b) industrijska prerada drveta: organizacijiai radnog procesa prerade drveta,
radni i pogonski strojevi, sortimenti prerade;
c) industrijska prerada sporednih šumskih proizvoda: organizacija nadnog
procesa, radni i pogonski strojevi, prerađevine; i
d) unovčivanje šumskih proizvoda i prerađevina.


Četvrta grupa:
a) geodezija;
b) građevinarstvo u šumarstvu, podizanje zgrada potrebnih šumskom go


spodarstvu, projektiranje ,trasiranje i izgradnja šumskih saobraćajnih
objekata (puteva), točila, koturača i žičara, željeznica, vodenih puteva
i dr.; i


c) uređivanje bujica.
Pismeni ispit iz svake grupe traje 4 sata.
Usmeni ispit sastoji se iz općeg dijela predmeta kojeg propisuje Komitet


za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ i stručnog dijela, koji
obuhvaća gore navedene grupe predmeta, kao i pismeni dio ispita. Usmeni
ispit se polaže pred cijelom komisijom i traje najviše tri sata.


Praktični dio stručnog ispita vrši se na terenu u jednom od uređenih naprednih
šumskih gospodarstava.


Stručni ispit za pripravnike sa srednjom stručnom
spremo m obuhvaćaj isti program, kao za pripravnike sa fakultetskom spremom,
saimo smanjen u opsegu njihove školske spreme.


Stručni ispit za dobivanje višeg zvanja polažu: 1) lugar
i stariji lugaar sa svršenom srednjom šumarskom školom i 2) mlađi šumarski
tehničar, šumarski tehničar i viši šumarski tehničar sa svršenim šumarskim
fakultetom ili odgovarajućom visokom školom.


245