DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 46     <-- 46 -->        PDF

.... ... ........ ..., .... .... ........ ....... ...... . ............. .. .. ..
.... .... ... ... je ... ..... .... a .. .. ........... ......... . .... ........ ....
.......... ... . .... . Ta .... .......... .... ....... . ........ ........ . . ..
. . . . . ........ .... .. ... ...... a ...... . ........ .......... ...... . ..........
.......... ......... ....... .......... . ... .......... ........ . .....
............. ........ ....... . ........ ..... ... ..... . . .. .......... .......
.... .... ..... ... .... ......... ..... .......... ...... ........, .......... ..
.... .........: ».. ...... ...... ....... .. ......., .... ....., ..... .. .>.». ..
..... .. ...... ».......... ........ .........« .... . ...... ......... ..... .....
......., ....... ...... ....... ....... . ........ ........., .... ..... ...... . .....
......... ........ .. .. ....... ...... je .... ....... ...... ....... ........ .......
je ..... .. ...... ........ .. ......., .. ...... . .. ..... ........ ... ... ....
... .., .. ........ ...... .. .. ... .. ... ......, .. »......« .. ....... ....... .
..... ... .......... ...... .. .. .......... ........ .., .. ......... .... .........,
.. ... ..... ..... ........ . ......... .. ..... ....... . ... .. .. ... ... ..-.. ...
..... ........´ .... je .. ....... . .... ......... . ..... .......... ......,*) a ...
je .... ........ .... ......: »........ ....... . ..... ..... ...... . ...... ....
...... ..... ..... .. ...... .... je .. ... ...... .. ......... 3. . .. ..... ...........
«.**) ..... ..... ......... ......., ........ . ....... ..... ...... ... .....
... ....... .. ......, .. ........, .. ........ ........ »...... ..... .. ......, a
... .......... ......... . ....... ........ ... .. ... .......... ....., ... ..
.......... ...., .......... ...... . ..... ...., . ..... ...... ...... ....... (... .
...........) ..... .. ........ ...... .. ... .. ... .... . ........... ...... ..........
. ........... ......... .. ..... ..... ........ ... ... ....... ...... .....
. ......... ....... .. .... ......., ... ... .... .. ........ . ... ..... .... .. .....
..... ....., ........ ... ... ..... ........ ....., .. ..... ....... ..... . ........
........ — .. ...... je ........ ......... a ... .... .......... . ........,
.. . , ........ na .... ........ ,.......... . ........ ...... .... ........ . .......


, ..., A. .....


PRAVILNIK


. . PRIPRAVNIČKOJ SLUŽBI, STRUČNIM ISPITIMA I STRUČNIM
TEČAJEVIMA ZA SLUŽBENIKE ŠUMARSKE STRUKE


Na temelju 61. 4 i 8 Osnovne uredbe o šumarskoj struoi, propisao je Ministar
šumarstva FNRJ pod br. 428 od 2. travnja 1948, gore navedeni Pravilnik.


Pravilnik se dijeli na: I. Pripravnička služba; II. Stručni ispiti; III. Uvjeti
za sticanje zvanja u šumarskoj struci; IV. Stručni tečajevi; V. Prijelaz iz struke
u struku; i Završne odredbe. .


I. Pripravnička služba postoji za zvanje mlađeg šumarskog tehničara i
mlađeg šumarskog inženjera i traje dvije godine, u kojem je vremenu pripravnik
dužan položiti stručni ispit. \
U toku pripravničke službe, pripravniku se mora omogućiti da stekne što
svestrainiju praksu i u tu svrhu po pravilu mora prvu godinu pripravničke
službe provesti na radovima: uređivanja šuma, pošumljavanja i uređivanja
bujica, a drugu kod gospodarstva šumarske struke.


*) »... ........ ..... ........ ....... .. .... .... ...... .. .. .... .......


........ ....... ....... .. .« .... ».. ..« ... 10/11/1947.


**) .... ».. ., ... 1/1948.


244
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 47     <-- 47 -->        PDF

II. Stručni ispiti se dijele na: a) Stručni ispit za pripravnike sa fakultetskom
i njoj ravnom spremom; b) stručni ispit za pripravnike sa srednjom
šumarskom ili njoj ravnom spremom i c) stručni ispit za dobivanje višeg
zvanj a.
Stručni ispit za pripravnike sa fakultetskom spremo
m polažu pripravnici nakon dvogodišnjeg staža, koji se može skratiti na ?/.. Ispit se polaže pred komisijom u Ministarstvu šumarstva FNRJ. Komisija
se sastoji od predsjednika i pet članova, koje početkom godine, za jednogodišnji
period, imenuje Ministar šumarstva FNRJ.


Ispit se može ponavljati dva puta, a nakniadno polaganje može biti poslije
tri mjeseca od polaganja prvog odnosno drugog ispita. Ispit se polaže tri puta
godišnje: u ožujku, u srpnju i u studenome. Ispit se dijeli na pismeni, usmeni
i praktički dio. Usmeni ispit se sastoji iz općeg i tručnog dijela. Ocjene na
ispitu su odličan, vrlo dobar i dobar.


Pismeni ispit se polaže iz 4 grupe predmeta i to:
Prva grupa:
a) podizanje, zaštita i gajenje šuma te s tim u vezi meteorologija sa klima


tologijom, pedologija, šumska zoologija i šumska botanika;
b) poš umi javan je krša, goleti i živih pijeskova i melioracije;
c) iskorišćivanje sporednih šumskih proizvoda; i
d) iovarstvo i ribarstvo.


Druga grupa:
uređivanje šuma i denđrometrija.
Treća grupa:


a) iskorišćivanje glavnih šumskih proizvoda: organizacija rada, manipulacija
oko sječe, prerade oblovine i sortimenata drveta u šumi i oko
transporta;


b) industrijska prerada drveta: organizacijiai radnog procesa prerade drveta,
radni i pogonski strojevi, sortimenti prerade;
c) industrijska prerada sporednih šumskih proizvoda: organizacija nadnog
procesa, radni i pogonski strojevi, prerađevine; i
d) unovčivanje šumskih proizvoda i prerađevina.


Četvrta grupa:
a) geodezija;
b) građevinarstvo u šumarstvu, podizanje zgrada potrebnih šumskom go


spodarstvu, projektiranje ,trasiranje i izgradnja šumskih saobraćajnih
objekata (puteva), točila, koturača i žičara, željeznica, vodenih puteva
i dr.; i


c) uređivanje bujica.
Pismeni ispit iz svake grupe traje 4 sata.
Usmeni ispit sastoji se iz općeg dijela predmeta kojeg propisuje Komitet


za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti Vlade FNRJ i stručnog dijela, koji
obuhvaća gore navedene grupe predmeta, kao i pismeni dio ispita. Usmeni
ispit se polaže pred cijelom komisijom i traje najviše tri sata.


Praktični dio stručnog ispita vrši se na terenu u jednom od uređenih naprednih
šumskih gospodarstava.


Stručni ispit za pripravnike sa srednjom stručnom
spremo m obuhvaćaj isti program, kao za pripravnike sa fakultetskom spremom,
saimo smanjen u opsegu njihove školske spreme.


Stručni ispit za dobivanje višeg zvanja polažu: 1) lugar
i stariji lugaar sa svršenom srednjom šumarskom školom i 2) mlađi šumarski
tehničar, šumarski tehničar i viši šumarski tehničar sa svršenim šumarskim
fakultetom ili odgovarajućom visokom školom.


245
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 48     <-- 48 -->        PDF

III. Uvjeti za sticanje zvanja u šumarskoj struci. Za zvanje mlađeg šumarskog
inženjera i viša od njega, potreban je šumarski fakultet ili odgovarajuća
visoka škola, te položeni stručni ispit. Zvanje višeg tehničara, višeg šumarskog
inženjera i zvanja viša od toga mogu steći službenici po ocjeni stručne komisije,
u koju ulaze stručnjaci i organ personalne službe.
Zvanje mlađeg šumarskog tehničara i viša od njega, mogu dobiti pripravnici
sa srednjom školom i položenim stručnim ispitom, te stariji lugar sa
svršenim srednjim šumarskim tečajem i položenim stručnim ispitom za zvanje
mlađeg šumarskog tehničara.


IV. Stručni tečajevi u šumarskoj struci jesu:
niži šumarski tečaj, sa rangom niže šumarske škole i trajenjem 6 mjeseci i
srednji šumarski tečaj sa rangom srednje šumarske škole i trajanjem 18
mjeseci.


V. Prijelaz iz struke u struku dozvoljava se, ali uz polaganje stručnog
ispita, odnosno samo onih predmeta, koje službenik nije polaigao u prijašnjoj
struci. Stručni ispit pri prijelazu iz druge struke ne polažu službenici, koji
dolaze za rukovodne službenike, odmosno; koji prelaze radi naročite sposobnosti
i potrebe službe. Isto tako mogu se polaganja stručnog ispita osloboditi i oni
službenici, koji po ocjeni stručne komisije imaju dokazanu spremu i praksu
za vršenje poslova određenoga zvanja.
Pripravnici koji nisu položili stručni ispit, moraju ga polagati po ovome
pravilniku. Službenici koji nisu položili stručni isplit, dužni su ga položiti u
roku ođ godine dana od dama stupanja na snagu ovoga pravilnika, t. j . do 2.
travnja 1949 god. Rukovodni službenici, kao i službenici koji imaju potrebnu
stručnu praksu i sposobnost za vršenje poslova određenoga zvanja, mogu se po


4
ocjeni stručne komisije osloboditi od polaganjta stručnog ispita.
Donošenjem ovoga pravilnika riješeno je otvoreno pitanje plaganja stručnih
ispita u šumarskoj struci, a u skladu sa Osnovnom uredbom o šumarskoj struci
i sa Zakonom o državnim službenicima. <
Ovom prilikom smatramoi za potrebno napomenuti, da Pravilnik ne polaže
pažnje na specijalizaciju stručnjaka nego od sviju zahtijeva isto znanje iz sviake
grupe. Smatramo da bi bilo mnogo bolje, da je Pravilnik tome pitanju poklonio
više pisžnje, jer je i nastava na fakultetima podijeljena na pripremu stručnjaka
biološkog (šumsko-uzgojnog) i industrijsko-tehničkog smjera (eksploatacionopreradbenog).
B.


PRAVILNIK


O PROGLAŠAVANJU ZAŠTITNIH ŠUMA, NJIHOVOM EVIDENTIRANJU


U broju 30 Službenog lista FNRJ od 14. travnja 1948 god. objavljen je
Pravilnik o proglašavanju zaštitnih šuma, njihovom evidentiranju i upnaivljanju.
Pravilnik je donio Ministar šumarstva FNRJ pod br. 1603 od 9. travnja
1948, a na temlju čl. 18 Općeg zakona o šumama.


Ovim Pravilnikom određen je način i postupak za proglašavanje šuma bilo
stalno, bilo privremeno zaštitnima i donesena načela kojih se treba držati kod
propisivanja načina gospodarenja i iskorišćavanja zaštitnih šumiai. Ta načela
sastoje se u slijedećem:


U pravilu se dozvoljava samo prebornia sječa. Čista sječa se može dozvoliti
samo u bagremovim šumama, a u ostalim šumama samo u koliko se radi o
čistoj sječi na pruge, kulise ili misinje krugove. Širina pruge odnosno promjer
kruga ne smije, u ovom slučaju, biti veći od dvostruke srednje visine sastojine.


Pravac sječe u pravilu mora ići okomito na smjer glavnog vjetra.
Izvoz izrađenog drvnog materijala smije se vršiti po putevimia ih privremenim
vlakama. Klizanje materijala zemljanim točilima zabranjeno je. Na


246


«