DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Prva varijanta trase od A do B položena padomjerom Roubičeka bila
je dugačka 1167,41 m. Prosječna duljina strana 40 m. Utrošeno 58 minuta
radnog vremena jednog inženjera i jednog pomoćnika (za jedno opažanje).
Radi eliminiranja sistematske pogreške indeksa obavljeno je opažanje nagiba
u oba pravca i to neovisno po dvojici opažača. (Sistematska bi se pogreška
indeksa mogla eliminirati i samo iz jednog stajališta — dakle primjenom
reverzije sprave — jer su diopteri dupli).


Pomoću odstupanja v = A . — N´ s formirana je srednja pogreška
jedinice težine


^.^1 . . . . . . (2)


Pri tome je uzeto da su v odstupanja od pravih vrijednosti pojedinih visinskih
razlika. Težine pojedinih opažanja p uzete su obratno proporcionalne
kvadratu duljina, kao kod trigonometričkog mjerenja visina naime


P - 7. (3)


Duljine s uzete su ovdje u hektometrima tako, da se srednja pogreška
jedinice težine odnosi na duljinu vlaka od 100 m kao jedinicu. Broj opažanja
. = 30.


Srednja pogreška jedinice težine izračunata po formuli (2) iznosila je


. = * 0,208 m


što se vrlo dobro slaže sa gore navedenim iskustvenim podacima po Doležalu.
Na potezu od 1200 m mogli bismo zamisliti 12 poteza duljine 100 m.
Po zakonu o nagomilavanju pogrešaka mogli bismo u tom slučaju očekivati
na kraju ovakvog vlaka zaključnu srednju pogrešku od


* 0,208 V72~= * 0,720 m
Ako se uzme da je maksimalno dozvoljena pogreška trostruka srednja,
onda bi na tom potezu od 1200 m ova iznosila ± 3 0,720 = * 2,160 m.


Maksimalno dozvoljeno odstupanje za potez od 1 km izračunalo bi se


prema gornjem sa iznosom * 3 V 2 0,208 ´ V10 « * 2,790 m.
Za konkretnu varijantu određenu padomjerom Roubičeka završna pogreška
(ukupna visinska razlika dobivena nivelacijom minus ona dobivena
po formuli N´ s, dakle pomoću padomjera) iznosila je + 0,940 m.


Tablica br. 1 daje pregled o frekvenciji (broju) pogrešaka svrstanih
po veličini u stepenice od po 10 cm. Ove su pogreške svedene množenjem


sa faktorom — na neku zajedničku fiktivnu duljinu od 50 m. Duljina od 50


m dobro odgovara, jer je bliza prosječnoj duljini poligonskih stranica kako
u ovoj tako i u ostalim varijantama. Pojedina ovako izračunata odstupanja


| ikoja su se pojavila kod rada sa ovim padomjerom kretala su se


od 0,007 m do 0,237 m.


233