DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 30     <-- 30 -->        PDF

a) za stovarište oblovine mjera učinka m3


b) za popruge (frize) 1000 komada i to posebno frize od 3 do 6 cm
širine, a posebno 7 cm na više (uzeti za osnovu da uskih friza ide
u 1 m3 2200 komada, a širokih 970 komada)


c) samice i kladarke po komadu tj. po listu, ali posebno za
2—2,90 m 3—4,90 m 5 m i više
do 27 m/m
30—40 „


60—70 „


80 mm i više


d) obrubljena građa po komadu i to:
0,50—0,95 m 1—1,90 m 2 m i više
do 27 m/m


e) četvrtača


0,50—0,95 m 1—1.70 m
20/20 m/m .
40/40 „
50/50


f) pravljenje podloga po m1 (t. m.) reda (ne vitla)
g) pokrivanje po m2 i to posebno za provizorno, a posebno za temeljito
pokrivanje.


Norme kvalitete gotovih proizvoda i koeficijenat vrijednosti


U neposrednoj povezanosti sa radnim normama stoje norme kvalitete,
norme iskorištenja sirovina i pogonskog materijala. Već je spomenuto da se
za sve radove u normi traži isti takav kvalitet rada i isti utrošak sirovina
kao u nadnici. Zato nadglednik rada u pilani neposredno nadzire tok proizvodnje.
Kvalitet rada i iskorištenje sirovina naročito je značajno u drvnoj
industriji, jer je drvo potpno nehomogena materija i kao sirovina javlja se
u raznim vrstama u najrazličitijim oblicima i sa najrazličitijim svojstvima,
no za sve to postoje standardi. Postoje standardi i za rezanu gradu tako da
u tom pogledu vlada potpuna jasnoća. No u praksi pojavila se kod prvih
početaka takmičenja pojava, da se forsiralo ispiliti čim više oblovine, bez
obzira na potupak iskorištenja oblovine i ostvareni koeficijenat vrijednosti
piljenog materijala.


Ako se uzme, da je vrijednost sirovina po pojedinim vrstama i kvalitetama
utvrđena, a da je također i vrijednost gotovih proizvoda po vrstama,
sortimentima i kvalitetama također utvrđena ,onda se tek vidi koliku operativnu
samostalnost (i odgovornost) imaju pojedini pogoni u njihovoj
funkciji, da jedan od najjačih faktora u strukturi cijene — °/o iskorištenja
drva i izbor sortimenata — najbudnije prate i studiraju, kako bi ostvarili
potreban financijski efekat. Pilana je pogon, gdje se vrši samo djelomično
oplemenjivanje sirovine, te je odnos utrošenih nadnica (variabilni ili pro


228