DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 72. JULI GODINA 1948.


....... .................., .......


........ ........ O ......... ...... . ......


....... ...... ...........


. ............ ......... ......, ... je .......... ........... .
........, ...... . ........ ..... .. .. ... .... ............. .......
.. .... .. ..... ........ .. .... . ....... ......... ..... ....
........ ......... ............ .. ...... .........., .... . ...... ....


i aro .... .. ..... ............ .... ..... ........ .. .>..., ... ..<.. ....
....... .. ... ..... . ....... . .......... ......... ... .... .......
..... .... .... . ....... ... .... ....... ...., .... ... ....... ............,
.. ...... . . ...... .. ... ...>. .... ......... ...... ....,
.... .. ......, ... .... ..... ...., .... .......... .. ....... ......
..... ..... .... .. ..... ...... ... je . ....... ...... .........1 .....
. ....... . .......... ...... ..... .... ... .... ...., a ..... ....
.... ....... ..... . ..... ...... ....... ....... je ....... .........:
..... .... .... ....... ....., ... ..... .... ... .... ..... (... .....
niTo je ...... ..... ...... ....). -f


......... ..... ....., .... .. .... ...... .... ......... .......,
a ....... .... ......... ........ ......., ........ ...... ..... ......
je .......... .... .. ..... . ......, .... ... ...., ..... .... .....
..... . ......... .. ........ ........ . ....... ..... (.. ..........
.......... ...... .... . ....) ...... je ... .... ........, a ... ....
...... ...... ... .... .... .. . ...... ....... ......... ...... ......
..... ..... ...... ..... ......., .... je .... ...... ..... ........
..... ......, .... .... je .......... .... ......, ...... .. .. ............
......., a .. .......... ........ .. . .......... ...... je ....... ....loCT
......... .... . ......... ......... .. .. ... ....... ... .....
... .... ...... .......© ...... ......... ....., ....... . ........ ..


... .... ...... .... .. ... ...... .. .........


... .. ....... ..... ....... ....... ..... .. ......., ........ je
tasie ........., a .... ......... .... je . ...... ......... .........


1


....... ...... ...... ......... .. .. ........ .... .. .......... ......
........ . ..... ....... (..... .... . ......-.....) .. ... ...., ... .. .... .....
..... .........., a ... ....... ...... .. .... .. ......... .. ..........., ... ... ..
. ...... ..... ...... ... je .... .... ............, ... .... .... ...... ........


201
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 4     <-- 4 -->        PDF

... 1. ...... ........ .... (.... Gi. 2. ..... ..... ...... .......
.. .........-........) .... .... (.... .. .................)


..... .. ......... ... .... ........ .......... ........, ....... ......
.......... ..... .... ..... ......., .. ...... ......, ....... ...., ....
. .... ........ .. ...... ...... ....... .. ........ ............ ..
...... ....> ..... .. .. .. .. ......... ...... ..... .. .. ...... .....
..... .... ..... . .... . ...... ......, ..... .... ..... ....... ....
... ., ....., ..... .... ..... ......, ...... .. . ........., ...... ..
...... ....... ....... .. .. .. .. ... .... ....... .............. ..
...... ......


...... ...... ........ .... . ......... .........?


... ....... ... je ........ ...... ....... . ...... ....., a .....
......... ........., ... . ....... ...., ....... ........ .... ....
...... — ........, .... . ..... — .......... ....... ......... ... .
....... ....... ..... .... ........ .... . ....... .. ..... .........
... ... .. ..... ........ ....., .... .. ..... .. .. ...... ...... .......
.......... .. .., ..... ......., . ... ........ . ...... .........
.......... je ........ .......... ......... ... je ....., ... je ...........
. ....... (a ..... .... ....... .........). .... ..... ... .. ...........
....... ...... ......, .. ...... .. ..... ... ... ........
....... ......... ...., ... ...... ........, .. .. ........ ............
. .... ..... .. ......... . ........ .............. ...... ....... ..


202


\
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 5     <-- 5 -->        PDF

(........... ..) ......, .... .. .... ...... .... je .. ...... ......., na
....... .......... (a .. je ....... ... . ....), a .... ..... ..........
.. ...... . .. .... . ........ .... .. . ......... ............ .........
......... .......... ...... ........ ..... (........ ........). .......
.. je ... ......... ..... ....., ... .. ... . . ......... ..... ......
Ha ....... ........ . ........ .... .. ... ....... ...... .. . ......
.. .... ..... ...,«........ ...... ..... . ...... ..... . ...... .........
....... je ... je ...... ....... . ......... .......... ............, na
......... ... ......... ...... ....... .........,. . .......


. ......... ........., ... ......... ......... ......, ....... .. u ..
......... ..... ...... ......


............ ....... ......... ......... .... .... .. .........
......... ......... ....... ............. Ha ...... ......, .. ..........
. ........... ............., ... .. .. ...... . ...... ............ To
je ....... ...... .. . ........ .... ...... . ... .... je ......, ... ....
......... ..... ......., ........... ...... je . .. .......... .......,
........., ......., .........., ......., ... . ....... ...... ...... ..
.... . .....|... ....... ........ (... ........) ..... ...., ...... .
......., ...... ..... . .... .. . ......., a .... ..... .. ...... ......
...... ....... . ..... (.... ..... .... 1 . .... 2). ...... .. ...... .......
. .............. .. ... ..... ..... ......... ...... (.... je .......
.... ......... .. .........). ... je .... .... ....., .... ........


1


.


... 3. .... ...... ........ .. ...... ... 4. ..... ........ .. ...... (....
(.... .. .........-........) .. .........-........)


203
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 6     <-- 6 -->        PDF

.... ......... .. .. .......... ...... ,....... . ... ....... ..... . ..
..... ....... .... .. .. ......... ..... ...., ... .. ...... .........
. . ..... ..... ...... ....... je ...... ........ .. ... ..... ...........
...... .. ....... .... ..... .. ....... ......., ...... je ..... ........,
a ........ .. ........ . .. ........ (.... ..... .... 3).


......... ....... .... ...... .... .... ....... .... ........ ....
.. ...... .. ..... ....... ..... ... .. .... . ......: .. .... ... ...., ....
.. ...... . ..... ....... ...., ....... .. .. je, .... ...., ..... ....
........ . . ........ ......., ... ..... »........« .... ... ........


... 5. ....... ....... .. ......
(.... .. .........-........)


....... (.... ..... .... 4). ....... no ..... ..... ....... ...... ....
.... .... .. ......, ....... ..... .... ....... ...... ....... ......
..... .. ..... ....- .. ......... . .... ...... ......... ..... ....
...... .... .... ......... . .......... ... . .... ...., ... ...... 1....
......., ...... . .... .. ..... .. .... ....... .... .. ...... je ....
.......... ...... .... . .... . ..... ....... ...... (... ..... ....
...... ....). ...... je .......... . .......... .. .... . ...... .........
.... .. . no ...., ... .. .. ...... ....... ......, .. ...... ...
..... . ....., a .. .. .. ...... . ....... (.... ..... .... 5). .... ....
..... ....... . ........ ........ *........>. ..........


Ha ..€.... .. ..... ......... ...... ...... .. ...... . ..... ....
........ .......... Ha ...... ......... .... ........, .. ........ ..


204
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 7     <-- 7 -->        PDF

.... ..... ......., .. ....... ....... ...... .. ......, a .. .. .. ......


. ..... . ........ ..... .. ....... .. .......... .......... .. ...


......... . ...... .....


...... .... .... ........ . ....... ..... (.......... ...... ....
. ....) . ..... ......... .... .. . no ...., ... . ...... .... ...... no
..........., ......... ..... ...., ......... .. .. .. ......., na .. ........
. ...... .. ..... ... ....... ..... ........ ..... no ........ .
......... ..... .. ..... 0 ......... ........ ........ ........ .. .......
. ......., .... .. ...... ..... ..... ... .... .......; a ... ....
.... ....... ...... ........ ....... ..........


...... ...... . .......... ......


......... ........ ..... .... ............ ...... ..... .. ..... .
...... ...... ... .... je ...... ......., .. ...... ... .... .........
.... .... ....... ...... ........ .... .. .. .. ..... ..... .........
..... .... . ....... ........... ......, ... . ....... .. ...........,
... ..... ...... ..... ........... .....


..... je . .......... ......... .... .......... .... ..... ..........
........>.. Ha ...... .......... ............ ........ .. ..... .. ......
.... . ......., a ........... . .... . .......... ..........
....... .. .. ......... ........ ..... ..... .. ........ . .......,....
. ...... ......... ........ ....... ... ...... .....«>.... ....... ...
.. ...... ....... .......; ........ .. .... ... .......... ......., ...
mro .. ........


1 ... .. ........ ...... ..... .. .......... ..... ..... .... . ....,
.......... . .... ...... .. .......... ........... ...... ...... .....
..... . ...... .. ........, ... ...., ..... ........ ......... ........
...., ..... ....... ... .... ...... ..... ..........; ......., .... je .........
. .... . . ..... ........ ...... ........, .. .. .... . ...... .....
........ .... . ...... — ... ...... ......... — ....., a .... ....
....... .... ...... .......... ...... ....... .. ....... ..... ...., ...
.., . ..... ......, ........... ..... . ..... .......... ..........
....... ..... je ....... .... ... je ..... ........ ...... .. .......
..... ......... ...... ... ..... ........ .......... ....... .........
....... .. . ..... . ..... ..... .. .. ...... ......, ......! ......, .......
..... ....., .... je . ....... ...... pei>e .........., a ...... ........
..... je . ...... .. ....... .. .. .. ....... . .... .... no .........
....... .... .. ..... .....


........´ ..... ....


..... ...... . ..... ..... .... ....... ir ........ ...... ... ....
. .... ... je .... .. ......; .... ...... — .... je ....... .......´.
.... je ............ . ............. ....... ........., .... .... ..........
..... .... . . ...... ....... ........ ...... ...... ...... .......
..... .. .. .. .. ...... .... ...... ......... ...... ........ ......


1


... ........ ... .........., ......., .. ..... ........ .. ... ....... ....
..... ...., ........ . . ... je, ... ...., a ... ...., .<......; .... .. . ....... ....
...... . .....


205
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ho . ... ..........., .... ...... ........ ..... .. ...., ... .. ..... ..
je .... ..... . ...., ...... .. ...... .... ... .»., na .. . ... ........
......... .......


...... .....-.... ......... ... . ....... ... je .......... . .........
..... ............. ....... ...... ... ........ ....., ... .....
.... je .... ........, .... .. .......... ... ........... ........... A
......, .... ..... ....... . ........ ....... .. ...<.«., ..... ..... .
..... . ...... .. ..... .. ...... ......... . .....>.... ..........


.. . ...... .... ...... .... .... .... ..... ....... . .......
..... ... .... . ........ . ....... ......... ... ........ ..... .. . ..
.... . ..... .... ........, .... ......... ..... ..... ..... .... .....
...... .. .... .... ....... .... ....... . ......... ..... .........
.... ....., ... je . .. .... ...... ... ...... ...... ...... . .. ......
. .. ..... ...... ... .... ..... ........, a ... .... ... ..... . ....
........., ...... ...... ..... ..... no ...... . .........., ... ..
....-.... ..... ..... ..... ........ ......., .... je na ........ .........
.. ........ ..... ..... ......... ..... .....>.. . ... ......... .........
...... .... ...... ....... .... ... ... .. ....... ..... .. .....
. ......... ... je .... ............ ......., a ... ...., ...... .....
.... . ..... ..... ..... ... ... .. .. ..... .. .. ..... .... ....... .......,
.. .. ...... ......, ... .......... ...... ..... .... ...... .....
.... . ....... ....., ... je ..... .... .......... To je ..... ..... .....
Ha .... ..... pano . ....... .......... .. . ....... . ... .. ...... no
...., ... .. .. ...... ..... ...>. ....., ... ... ....... . ........ ....
. ......


.... ....... ....... .... .... ...... .. ........ ...... ...... ..
.. .... ..... .. ». ....... ...., na .. ..... ...... .. .. ...... .. ..
.... ............. ..... .. .... . .. ..... . .. .......... ......, ....
...... ..... .. .......... ..... ... .......... ...... .... .... .. .......
. .... no ...., na ....... ........ .......; a ... ...... ...., ..
........ ......-....., ...... .. .... . ...... ...... ...... .... .
.».... .. ..... .. ........ ......, a ...... ..... ........ . .............
.... .... ........ ..... . ....... .. . .... ........ ..... ......,
....... ...... ... .... ....., a .. ..... ...., .. ......., .... . ....,
... .. .... ...... ........ ....... ..... .. ........ . ...., . ....
........... ..... ... ...... ........... .. ........ ....... .. .......
... ........, .... .. ...... .. je .... ..... ..... ....., . .. je .....
..... .... ....... ..... ..... ....... . ........


... .. ...| .... ..... ..... . ........ .........., a ........ ... .....
......... .... ,.... .... ...... ......... ... .. .... .. je ...>... .....
..... ..... ... .... ...... ....... .. ........... .... .. .. ......
........ ...... ... ..... ..... .... .... . ........ ..... ....., .... je
.. .... ....., .. .. ... ......-...... ...... ..... . .... ... .. .. ....
..... ..... ...... . ... .. .... .... .. ....: ».. ...... ...... .....
....!«


........ .... ........ . ......... ..... ....... ....... ......
...... . ........, a .........., ........ ..... .... .... . .........
........, a .. ...... ......, ...... .. ...... ...... ...... ..... ...


206
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 9     <-- 9 -->        PDF

...... .... .., ......, .... ...... . ....... ......... .. ....... .......


(.. ............ ............., ......... . ....... ..... .... ...
...., a ........ .. .... ... ....).


........ .... ... ...... ........ ......


........ .... .... .... ...... ...... ...... ... .. .... ......, ...
.. . ...., . ...... ...... .. ....., a .........> ...... . ......... ......,
.... ... ........ ....; .... ...., .... .. ........ — ........ ..... —
...... .. ...... ...... ....... ........ ...., ... ...... ........ ......,
............ ..... ....... . ...... .....


.. .... .... ..... .. ...... . ........ .... ........ . .... ........
....... ........ .... .. ...... . ...... ...... ..... . ...... ........


.., 6 ........... ....... . ........ (.... .. ..........
........)


....... ....... .... .. ......, ..... ...... .....-.... . ....... ....
.. ..... ........ ....... .... ... ...... (Kao ... .. ...... ....... — .
.... .... — ........ ..... ....... .. ......). ..... ..... ...... ....,
...... ..... ........ . ...... .... .... ....., .... .. ..... ....... ..
....... ..... . ...... ...... ... ....... ........ ...., ...., .... je
........ .....-.........., .... ..... ....., ... je ..... . ...... . ......
........ .... .... ......, . .... .. . .. ........ . ..............
......., ....... .. ..... .... ........ ......, na .. ... .... ......
...... To .. .... .... ..... ......... ,. ........ .... .... ... .. .....
...... .. ......... ........ .. ......... .. ..... ... je ...... I ... .>...
. ... .....), .. .. .. .... ........ ..... .............. . ... je ......
........ . ........ ......, a ........ .. .... ...... .. ...., ....... ..
...... ........ . .... ......... ..... . ... ......... . ........^...
........... ......... ... .. ... ..... ........ ...... ..... .. ........
.... . ...., ......... .. no ........ .. .. ......., na .. ..... ...


207
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 10     <-- 10 -->        PDF

..... (.... ..... .... 6 . .... 7). ... je ......... .......1 .... .....
...... .. ....... ..... .... .. ...... ... .. ...-......... ...... ........
...., .. .... ..... . .... ...... ..... .... .. ....... ....., ....
.. ........ ..... ..... ...... ... .. .... .... ... ........ ...., ....
......... — .. .......... ........ — ......... .. .. ......


... je ... ...... .. .. ..... ...... .. ..... ... .. ......., na ..
.... ......, ...... ........ ..... ........ ...... .. ....... ...... ..
.. .. . ....... ......... .. .... .... .. ..... ........... ..... .......
... . ..... ........ .. .... ..... ... .. ....... .. ..... . .. ...
.. ......... no ..... ..... .. ......... .. . ... ........ ........ ....,
... ...... ........ ...... ......... ... ....... ....... ... ......
......, ...., ..... je . ...... ...... ....., ...... .. .. ...... ......,


... 7 ....... . .... (.... .. .........-........)


.. .., ......., ..... .... .. .. ........ . .......... ........ .. ......
mm ......


........ je ........ ..... . ......». .... ......., ......... ..
........ .. ...... ..... ......, ..., . ........ .........., .... STOTOM!
..... ..... .. ...... ... .. ........ ...... ..... ... .. .. joj .........
... ...... ....... ..... .., ... .. ..... .... .. ..... ... je ......,
na .. .... ....... ..... .. .. ......... ...... .......... .... ... ...
... ......., ... ... . ..... .... ... .. ...., ... je ... ...... ...... ....
..... ......... ....>., ... ......, ...... ....... (.....), ....... .....
.... ....., na ....... . ...... ..... (.... ..... .... 8).


1 ... je .... .... ...., ... te ........ .. ..... ... .. ....... ..... .... .....
te ........ ........ . .... joj .. ......... ... .. .... ...... ........ .. .........
1... .. je ......... ...... .. .......... ...... . .... ...... ..... ..... . ......
......., ... je .... ... .... ....... . ... je ....... ......... ........ ...... ..
....... . ..... ...... ....... .. .......... .... .... je ...... . ........ .... ...
. .. ..... . ta ......... ..... .. ........, ........ . .... ......... ... .. ......
..........


208
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 11     <-- 11 -->        PDF

... 8 .... ....... . .... ........ ....... .... (....
.. .........-........)


.. ......... (...... je ...... ........ ......) . ..... ....... .. f
....... je .... ......... ............ ... . ... .. .. ....... no .....,
..... .... ...., ..... .. .. no ..... . ..... ........ ..... . ...........
(.... ..... .... 9). . ..... ........., ... .. ........ ....
...... .. ».........« ........, ..... ... ......... ..... .... .. ..
... .... . ...... .... ..... netur ....... .... ..... . ........ ..........
...... ..... .... .... .......


... 9 ........ ..... . ........ (.... .. .........-........)


209 ,
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 12     <-- 12 -->        PDF

....... .. ........ ......... je ......... ...... ....


....... ...., ......... .. ......., ...... .., .... ....... .............
.. .... ....... ... je ....... .. .. .. ...... ...». ..... ´......
. ........... ...... ... . ....... ...... ......>.... ........... .
............ ......... .... .... ....... ....... ..... .... .. ..........
.... ......., ... .. ....... .. .... ............. .. .... .........
..... ..... .. ......., ..... .. ......... . ........ ....... .....
.. .. ..... .. ...., ... je .... ....... .. .. ....... ....., .. .. .........
(.. ......... .......). .. .. ..... .. ............, ... .. ..
.... ........ ......... .. ... .. .... .. ..... ..............; .. ....
.. ... ....... .... ..... .. .. ..... ..... .. ........ ..............,


... 10 ...... .... .. ........ .... (.... .. .........-........)


a ........ ......... . ..... ......... .. .... ..... ....... .. ........1.
. ......... .... ,.... ..... ......., .... .. ... ........., ... ......
......... .. .. ......... .... .. ...... .......... ..^...., ...... . ..
.. .... .... . .... ....... ........... ... ..... je ..... — ... ...........
........ — ... . .......! .. ......, .. je ......... ................51
.... .......... ........... ....... ........ .... ..... ... ...
je ....... ........... ....... ..... ....... ........ jaja .. ........
...... je ......... .. .. ...... ......, ...., ..... . ... ... je ......
.... ........ ...., .........., ...... . ...... ............. .........,
... .. je ....... ....... ...... .. ....... ........, .. je ....... .
....... ...., ....., na ... .. .. ......., ... .. .... ....... ......
. ...... . .... .. ........ (.... ..... .... 10). .. ...... .... .....
.... .. ....... . ......... ....... ..... .. . ..........., ... . .....
. ...... .. .... ......... ............ ..... .... .. ... .... .... ..........
. .... je ..... ....... ...... ... .. je .... ..... .. .......
..... je .. ..... ....... ....... . .. ........ ....., . ........., ... je


210


»
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 13     <-- 13 -->        PDF

........... ....... ......, .. ....... ....... ........ ...., .... ..
...... . .......... .... (....... .... ... ...) no ....... ..... ..
....... .... ...... .. ........ ...... ...... ..... ........ .....´ .. ..
. .......... .... ...>. ......... . ......... ... je ........... ......
.........., .... . ......... ... je ........... .... ...........


. ...... .. ..... ........ .....?


........... .. ....... ...... . ......... .......... ........, ...
je ........ ... ...... ..... ..........., a .......... .......... ....
.... .. ..... je ....... ...., .......-..... ... .. ...... ....... .
........ ....... .. .... ........, ....... . ....... ..... ... ........
..... .. .......... . ........... ..........., a ..... ... joj .. .......
...., .... .., ... .. ... .. ....>., .......... ..... ..... .. ..... ........
.. ... ......... ..... .........; .... .. ..... .......... ....
.. ...... ......... ... .. ....... . ....... ....., .. .. . ....... ......
.........., .......... . ...... (........ ... je ........ .... . ......;
a ........ .. .... ........ . ........... . -........ .......). Ko
je, ........ ....., ....... ...... .. ........ .... . .......... .......,
..... je ...... ...... .. .......... ... .. .... ......... .......
... .. ....... ...... ......... ........ .. . ..... ...... Ha ......
....... ........ ...... ..... »......... ....... . ...... ...........
..... .. ...... ...., a .... ...... .. ..... ........ .... ....... ......
..... ... .... . ... .... ........


.. .... .... .. ......... ... ........ ..... ... je .......... . .....
.......... .. .... .. .. ........ .... ..... ........ ... ..... .......
. .... .......... ..... .... .......... . ....... ....... (a .. ..... ..
....... ...... ........ .... — ......... ...........), .. ... ..........
..... ..... .... .... ...... ..... .... .......... ..... . ......
je ......... . ....... .. ........., .... je .......... . ...... ....
..... .... ........ .. ...... .. ........ ....... ...... .. .. ...... ..
.. .... ......... ........-....... ... ........., .. .. .... ......
..... ..... ......... ......, ..... ........, ... ..... ...... ......,
.... .... . ....... ....... ....... ......... ..... Kao ... je ...... —
... .. .. ...... ..... .. .... ............, a´ . ....... .. ... .... .......
..... ....., .... .. .......... ...... ........ ..... . .......
....... ........ .... .. .... ...... .... ....... ... ... ......... ............


... je ....... .......... . ...... ......... .. ...... joui ............
...... ...... ....., ... ..... .. .. .... ....... .......( ... je
..... ..... .. ....), ... — ... ...., a ... .... — ......... .. .....cosr
...., .... ..... ........ ...... ........ ...., ... .. ..... ......
... ...... .......... . ........... ..... .... .......... ......... .
.1.....1... .......... ............ .......... .... . ....... . ........
.......... .. ........ ... je ...., .... ........ ..... .. .... .......
.... ...... ....... ... je ........ . ........ ........, a .... ........
. ....... ......... .. ........., ... . ......., ... ............, nrrox
...... .. ....... .. .... ....... ..... ....... ...... ...... ..... ....


211
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 14     <-- 14 -->        PDF

.... ......... .... . ....... ............, .... .. ......, .........
...... .. .. ....... ........ ..... . ......... .... .. .... ......
......; ............. je ...... ..... .. . .. ...... . .. ........
...... ..... .... .... .... . .. ..... .... ....., .. .... ... ....
...... ... ........, .... je ...... ... ....... ...... ........ ...., ...>.
......, ... je ........ .... ........ ....... .... ...... ...... .....
.... .. ....... .. ........ ...... .......... .... .............. .
........ ........, .... .. ...... .. .... ........., .. .. .... ......
..... ..... ..... .... ... ...... aai ....... ...... ...... . ....... ....
.... .... .. .. ...... . .... . ..... .. ...... .......... .... .. ......
......... ... .... . ....... .... ....... ....... ... ...... .....
.... ......... ..... ... .. .... .. ...... ........ ... ......... .....
.... ......... ........ .... . .......... ........


...... .... .... .......... ... ...... . ..........., ..... .. ..
.... ....... .... ....... ...... je ....... ........... ...... . ........
... .... ....., .. .. ... .......... ...... . ...... .. ........
....... ...... ........ .... ......... ... .... ........ .... .. ..
..... ........ ...... . no ......... ......... ..... . no ...... ...
....... ..... ..... . .... ...... ........ ...... ..... . .... ....
...... ....... ... ....; ..... ....... ..... no ..... (........ .... ...
.. ........., ......... . ............ .........), ..... ..... .. ......
. ...... ........ ..... ....... ..... ...... ........ ...... .......
..... ...... .. . ...... ..... . ..... .>.... ......... ... ..... ....
.... ....... ..... . ..... .... . . ....... — ... ...... ....... ......,
........ .. ..... ...., .. .... . ..... .. ..... ... .. ........
........ . ... ......, ... .... ........ .. ......


Jovan Starčević, Zagreb


ELEMENTI NORMIRANJA U DRVNOJ INDUSTRIJI


Uvod


Pojam normi postao je toliko popularan, da je jedva potrebno ulaziti
u objašnjenja i definicije. Ipak s obzirom na njihov naročiti značaj u današnjoj
planskoj privredi osvijetlit ćemo ih sa njihovih najkarakterističnijih
strana. Sistemom planskog rukovođenja narodne privrede vremenski su
usklađene sve grane privrednih djelatnosti. Prema tome za svaki privredni
i radni plan najvažniji elemenat jeste vrijeme. To vrijeme mjeri se u
radu, norma-vremenu: norma-dan, norma-sat i t. d. Znači: radne norme
omogućuju, da se svi radovi, ma kakvog tipa oni bili svedu na zajednički
imenitelj te da se pomoću njih mjere učinci potpuno različitih radova i
potpuno različitih ljudi. Pošto su svi radovi unapred određeni i u pogledu
kvalitete, izbora i iskorištenja sirovina,, pogonskog materijala i t. d., proizlazi,
da je norma glavno oruđe svakog radnog plana.


212