DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 19     <-- 19 -->        PDF

»D« = promjer trupca; »H« = visina stapaja; »n« = turaža; »f« =
faktor iskorištenja vremena; »U« = učinak u radnom vremenu; »t« =
vrijeme rada u minutama. Veličine D i H su izražene u m1.


Ako tražimo učinak kroz radno vrijeme u m3, tada ćemo učinak u


D2 *


t. m. jednostavno pomnožiti sa—-:—. pa ćemo dobiti formulu za učinak
u mH D2 « H 0.0038 n t D -z f
U=-D -0.0038-n-f—^—-f== 4 m3 . (3)


Primjer: D = 60 cm; H = 300 mm; n = 200 ........ u minuti; f ´= 0.6;
t — 480 min.
Pita se koliki je osamsatni učinak jarmače?


0.30 0.0038 200 480 0.60 3.14 0.6
U = v = 31.— m3
Pogledamo li formulu (2) i (3) vidjet ćemo, da je učinak u t. m.
obrnuto razmjeran promjeru klada, a učinak u ms upravo razmjeran t. j.
učinak u t. m. linearno pada porastom promjera, a u m3 linearno raste
porastom promjera.


Formulom (3) dade se izračunati kapacitet svake jarmače, ako joj
znamo turažu i visinu stapaja. Ali, kako je već napred rečeno, to se odnosi
na jelovinu i na prizmiranje, gdje je finoća reza dosta tolerantna.


Međutim na kapacitet jarmače utiču osim navedenih još i drugi či


nioci. To su: *..´ ,
a)/ gustoća pila (špaming) t. j* broj pila u jednom rasponu
b) vrsta drveta
c) stepen mehanizacije uređaja jarmače i sekundarnih strojeva.


a) Radi praktičnosti, gustoća raspona podijeljena je u 2 grupe, a svaka
grupa od četiri podgrupe. Tako gustoću raspona kod rezanja obhvine ozračujemo
sa koeficijentima:


a = 0,6 ; za debljinu srednjih dasaka do 27 mm
b = 0,7 ; za debljinu srednjih dasaka od 27 mm
c = 0.85; za debljinu sridnjih dasaka 28—140 mm
d = 1.—; za srednje daske debljine 140 mm i više (prizmiranje).


Kod povrata prizama uzet je u obzir broj pila i visina prizme. Znači
da se broj pila množi sa visinom prizme, da bi se dobili iznosi a, b, c, d.


Prema tome je
a = 0,6 ; za ukupnu visinu reza 100 cm i više
b = 0,7 ; za ukupnu visinu reza do 300 cm
c = 0,85; za ukupnu visinu reza 160 do 260 cm
d = 1.—; za ukupnu visinu reza ispod 160 cm.


Na primjer: Ako 10 pila pili prizmu visine 26 cm, koliko je koeficijenat
gustoće pila jarmače?
10 pila po 26 cm = 260 cm. Prema tome koeficijenat gustoće jarmače
iznosi b = 0.7.


217