DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 18     <-- 18 -->        PDF

glednik pilane prema stručnoj procjeni, ali će se postići i to, da se i tu
zavedu normativi. Koeficijenat kvaliteta treba da doprinese jačem zalaganju
radnika ne samo u pogledu izrađenih količina nego i u pogledu
postignuća što bolje kvalitete, dakle bolje financijskog efekta.


Put što ga učini ma koji zub na pili jarmače idući gore-dolje ovisan
je o turaži (broju okretaja) i visini hoda (stapaja). Drugim riječima brzinu
pile čini turaža ».« i visina »#«. Ne ulazeći dublje u teoriju mehaničkog
učinka jarmače važno je konstatirati, da pomak u nim po svakom hodu
(stapaju) može biti samo toliki:


1) koliko su u satu stanju zubi pile da izvuku piljevine
2) da kvalitet reza ne spadne ispod traženoga.


Važno je istaći, da je volumen piljevine oko 7 puta veći od drvne
mase iz koje je ta piljevina proizašla. To znači, pomak trupca kroz jarmaču
u stvari ovisan je i o šupljini između zuba (razmaku zubi) o debljini
pile i o razvraki zubiju. U našem razmatranju uzimamo te veličine kao
konstantne.


Pri traženju normi za jarmaču pošli smo od prizmiranja jelovine. Za
normalan kvalitet (finoću) reza ustanovljen je, snimanjem na našim jar-
mačama, pomak po stapaju u iznosu 3.8 mm, uz uslov da je promjer trupca
jednak visini stapaja. Kad bi promjer trupca bio samo polovica visine
stapaja, tada bi pomak bio dvostruko veći t. j . 7.6 mm po stapaju. Dakle
pomak i promjer trupca stoje u obrnutom razmjeru.


Da bi se sa praktične strane prišlo ustanovljenju norme kod neke
jarmače, treba ponajprije ustanoviti turažu jarmače i visinu stapaja, pa
iz toga izračunati brzinu pile »c« m/sek, po formuli:


H-n-2 H n ...


[1>


c=—..~-~1. ´ ´ ´ -


gdje su: H = visina stapaja u m n = turaža t. j . broj okretaja u minuti, a
c = brzina pile u m/sek.


Ako je turaža neke jarmače 220 okretaja u minuti, a stapaj 500 mm,
tada je


0.500 X 220
c = 20 = 3-7 m/sek
Ako je promjer trupca jednak visini stapaja (D = 50 cm), tada će u
jednoj minuti osnovnog vremena biti izrezano


220 3.8 mm = 840 mm = 0.84 m


Rekli smo, da je faktor iskorištenja vremena 0.6. Otuda proizlazi, da
će učinak »U« u t. m. za prizmiranje jelovine biti za 8 sati (ili 480 min.)
U = 0.84 m 0.6 480 = 241 t. m. ili 47.31 m3 uz promjer D = 50 cm


Prema -tome formula za učinak jarmače u tekućim metrimavreemnu glasi
H
U = -jj. 0.0038 n t f . . . tm . .
u
.
radnom
. (2)
gdje je
216