DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7/1948 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Elementi normiranja u pilanarstvu


Kada se govori o normama u pilani, tada se i nesvjesno pomišlja na
norme jarmače. U nas je jarmača osnovni stroj pilane o kojem ovisi tempo
cijelog pogona. S obzirom na kapacitet jedino puna jarmača zadovoljava
današnje potrebe, pa će ona biti glavni predmet normiranja i ovoga našeg
razmatranja. Pila vrpčanica (Brenta) i horizontalna jarmača služe mahom
za paranje (špaltanje) debelih klada, za prizmiranje ili pripremanje četvrtača
za horizontalne furnirske noževe ili za specijalne sortimente (zrcalni
rez, polovnjaci ili slično), pa zbog toga ova dva stroja dolaze tek u drugi
red za normiranje.


Važno je unapred istaći, da je u daljnjem izlaganju cilj pronaći normalni
učinak stroja u nekoj vremenskoj jedinici i istodobno utvrditi potreban
broj radne snage za odnosne učinke.


Za učinak svih strojeva u pilanarstvu važna je brzine pile »c« m/sek.
Treba imati u vidu, da jedna ispravna norma jarmače, koja bazira na
studiju vremena i tehnološkog procesa, ne može biti prebačena više od
30—50°/o u jednom danu, a u mjesecu najviše 15—25%, jer učinak nije
zavisan samo o vrsnosti i zalaganju radnika, nego baš najviše o samoj
konstrukciji jarmače, što je kod normiranja uzeto u obzir. Vrsnost radnika
odražava se na učinak na taj način, što dobar stručnjak poznajući mehaničke
zakone piljenja: prevjes pile s obzirom na debljinu klade, vrst drveta
i način rezanja; pomak s obzirom na debljinu klade, broj upregnutih pila,
vrst drveta i t. d., znade pravilno odrediti ove veličine i time postići
maksimalni učinak.


Naučni pojam norme pretstavlja količinu rada izvršenu u određenoj
vremenskoj jedinici pri danim radnim uslovima.


U užem smislu riječi pod normom podrazumijevamo učinak prosječnog
radnika uz normalni napor za 8 sati; dakle radnik treba da održi tempo
za cijelih 8 sati u jednom danu. Moguće je dakle, da jedan radnik, koji
kopa samac za vrijeme od 8 sati napravi 2 norme (200°/o), ako je on fizički
jak, ako je spretan, ako se zalaže, ako zna da si izabere i pripravi alat,
i ako primjenjuje korisnu metodu rada. Radnik na jarmači postizava veći
učinak samo ako pripremno i sporedno vrijeme do te mjere skrati, da
najveći dio ukupnog radnog vremena otpadne na tehnoločko ili efektivno
radno vrijeme.


Prilikom normiranja rada na jarmači priznaju se izvjesni vremenski
gubici kao na pr. vrijeme za uprezanje, vrijeme za popravak pila, popravak
razvrake zubi, vrijeme za otklanjanje neizbježnih smetnji. Kod naših
jarmača na pripravno i sporedno vrijeme zajedno sa priznatim vremenskim
gubitcima otpada oko 40%, a na efektivno radno ili tehnološko vrijeme
otpada oko 60°/o. Prema tome radi lakšeg računanja norme uzima se kao
prosječni faktor iskorišćenja radnog vremena 0,6.


Ako radnik količinski ne prekorači normu, on je može prebaciti na
taj način, da proizvede naročito dobar kvalitet, jer se procenat količinskog
izvršenja norme množi se stupnjem postignutog kvaliteta. Taj stupanj
pretstavlja kod normalnog kvaliteta koeficijenat 1, a povećava se i snižava
u odnosu na ostvareni kvalitet. Za sada ovaj koeficijenat ubilježava nad


215