DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Plavljenje i splavarenje


Trupci se dopremaju do pilana najčešće plavljenjem po mnogobrojnim
rijekama, koje sve teku u smjeru od zapada prema istoku odnosno jugoistoku.
Tek manje količine trupaca dopremaju se željeznicom odnosno
kamionima.


Plavljenje i splavarenje obavljaju naročito za tu svrhu osnovane
zadruge, koje se ovim poslom bave već decenij ama. Ovih zadruga ima u
zemlji oko 150 sa približno 39.000 radnika i namještenika. U 1946. godini
splavareno odnosno dopremljeno je 9,400.000 m3 pilanskih trupaca i ostale
tehničke oblovine (osim pilanskih trupaca, to je uglavnom celulozno drvo,


SI. 3. Trupci u pristaništu pilane djelomično uvezani lancima.


koje se doprema kao oblovina). Troškovi plavljenja iznosili su 1946. god.
prosječno 40.— din po 1 m3 za cijelu Švedsku (od ubacivanja u rijeku dc
pilane).


Rad zadruga odvija se obično u jednoj rijeci ili slivu, te zadruga preuzima
na transport drvni materijal bez obzira na vlasništvo i odredište.
Oblovina se usput prema oznakama — žigovima — dijeli i otprema na
pojedine pilane.


U svibnju i lipnju sve su rijeke pune drveta, a pored pilana i tvornica
celuloze, prostrane površine su pune trupaca i celuloznog drveta.


Trupci koji se plave mahom su sitnih dimenzija, što je uslovljeno
sastavom švedskih šuma. Prosječni promjer pilansikih trupaca splavljenih
1946. god. iznosio je 23 cm.


Dopremanje trupaca do pilane vrši se pod korom.


150


*
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Skladište trupaca


Na skladištu trupaca, odnosno u pristaništu pilane, trupci se jaikim
lancima vežu u snopove od po 500 komada i ostavljaju u vodi dok ne dođu
na red za preradu. Prije odlaska u samu pilanu trupci se, kada dođe na
njih red, kora ju. Karanje trupaca vrši se strojem. Uz pomoć transportera
trupci se iz raKvezanih snopova dovoze na stroj za koranje, koji se sastoji


SI. 4. Stroj za koranje trupaca.


od 4 lanca smještena ispred jednog cilindra tako da omeđuju kvadrat, čiji
otvor se može regulirati prema debljini trupca. Lanci se velikom brzinom
okreću i skidaju koru sa trupca, koji se kroz cilindar kreće prema lancima,
a pomoću naizulbljenih valjaka.


SI. 5. Bazen pred pilanom.


151
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Okorani trupac spušta se ponovno u vodu i transportira u bazen pred
samom pilanom. Otpala kora otprema se transporterom u ložionicu, pošto
se prethodno iz nje u posebnoj presi iscijedi voda.


Trupci se iz šume dopremaju u normalnim duljinama za gradu,
tako da nije potrebno trupljenje (prikraćivanje) na pilani. Bazen, u koji
dolaze okorani trupci, a koji se nalazi pred pilanom, ograđen je plivajućim
skelama. U ovome bazenu sortiraju se trupci prema debljinama (promjer
na tanjem kraju) i drugim specijalnim uslovima za preradu, te transportiraju
u uže bazene iz kojih se neposredno snabdijevaju jarmače.


Sortiranje trupaca u vodi ne čini naročitih poteškoća i taj posao obavlja
samo mali broj ljudi. Da bi se bazeni mogli upotrebljavati i zimi, zagrijavaju
se parom ili se voda pomoću vijaka (kao na lađama) neprestano
miješa i time spriječava zamrzavanje. Neke pilane stvaraju zimsku zalihu
trupaca na obali, gdje uz pomoć dizalica i elevatora slažu velike hrpe
trupaca.


Pilanska postrojenja


Kako smo već rekli, pilane Švedske obično su izgrađene neposredno
na obali jezera ili mora. Sama pilana podignuta je na kat, tako da otpada
potreba podruma.


Po dvije jarmače imaju pogon zajedničkim elektromotorom sa kojim
su vezane pomoću transmisije. Često su jarmače povezane neposredno sa


1


SI. 6. Pilana Holmsund sa 4 garniture.


152
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 11     <-- 11 -->        PDF

motorom preko klinastog remenja. Ostali strojevi i transporteri raspolažu
svojim vlastitim elektromotorima, koji su ili ugrađeni ili dograđeni.


Sav rad u modernoj švedskoj pilani je mehaniziran. Sama mehanizacija
postrojenja švedske pilane uslovljena je velikim nedostatkom radne snage,
koji tamo vlada i koji je prisilio vlasnike pilana da moderniziraju i mehaniziraju
svoje pogone.


Strojevi pilana svrstani su u garniture u kojima se nalaze svi strojevi
i transporteri, koji sudjeluju zajednički u izvršavanju određenog procesa


- PILh ZK PH IKK »C. i VAN J(
. I II


^^^.^|^.´1[´!.:|.1 c±±
4-+-T-I


TRANSPORT S KOLICA t A POMOĆNA ICATER TRANiPORTER POPREČNI tt I.ATE5 POPRELNI OUOMRLIRA -TRANSPORTER ERANSPORIER


UČVRŠĆIVANJE RĐLICA PRID NAVAL3WE TRANSPORTER TRANSPORTER RRLIIN A 3.A PRI1HIRANII tAPORUftllb


TAUPALA (....... TA PRIlrtLl TA OAiR, PILA CRAOu Nf OASRf


SI. 7. Skica pilane — 1 garnitura.


proizvodnje. Rad svih strojeva i transportera u jednoj garnituri međusobno
je tijesno povezan i poremećaj bilo kojeg stroja garniture izaziva zastoj u
radu cijele garniture. — Kompletna garnitura pilane sastoji se od: 1. transportera,
kojim se dopremaju trupci iz bazena u samu pilanu, 2. jarmače
za prizmiranje (prva jarmača), 3. jarmače za raspiljivanje prizama (druga
jarmača) d 4. pila za prikraćivanje vezanih sa pilama za porubi j i van je
s odnosnim transporterima između strojeva i od strojeva do sortirnice
odnosno postrojenja u prizemlju pilane.


Za jednu garnituru strojeva potrebna je širina od 8,50 m i dužina od
50 m, kako je to vidljivo iz slike 7. Ukupna širina pilane je prema tome
višekratnik širine jedne garniture, te prema tome iznosi 17 m, 25,50 m, itd.
Broj garnitura u jednoj pilani ovisi o mogućnostima alimentacije sa sirovinama,
te drugim uslovima. Pilana prikazana na si. 6 ima 4 garniture
strojeva.


U prizemlju pilane smješteni su strojevi za preradu nuzprodukata
(okrajaka i otpadaka pri porubijivanju), te potrebni transporteri za prenos.
Raspored i vrsta strojeva u prizemlju ovisi od toga da li će se materijal
upotrijebiti kao sirovina u sandučari ili za preradu u tvornici celuloze.


Uz pilanu odnosno u samoj pilani se nalazi brusiona gdje se bruse pile
za razne strojeve, a koja je smještena ili u prizemlju ili na spra tu pilane.
te kompresor za pnetunatički uređaj pilane.


Pored pilane smještene su pomoćne radionice, koje su često, ukoliko
se radi o kombinatima, zajednički za cijeli kombinat.
Izvan pilanskog trijema nalaze se smještene sušionica, sortirnica i


skladišta za izrađenu robu (otvorena i zatvorena). Svi ovi objekti vezani
su međusobno bilo transporterima, bilo kombinovano sa transporterima,
vagonetima i dizalicama. Šematski situacioni plan švedske,pilane prikazuje


nam slika 8.


753
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 12     <-- 12 -->        PDF

. i ä


11
11
11


.
8!


ii © @ @ I I


IST I


I TRANSPORTER.


I I


2. PILANSW TR13EM
3 TRANSPORTES.
4 TRANSPORTER.


5 SORTI RN IC A
6 VAGOMCTI


n r—i l 7 POKRETNI MOST (SCHIEBEBÜHNE)


8 tt0L0S3EC|


9 SUŠIONICA


10 SK.LADIŠTE


i
i
II UTOVARNI H0L0S3E«.
11 PRISTANIŠTE


10 10


´ rJ


. I


NÄ3C3BZ ...-..


MORE


c %.


SI. 8. Situacioni plan pilanskog postrojenja.


Strojevi pilane i pomoćnih uređaja


1. Transporter za dopremu trupaca iz bazena do jarmače. To je lančani
transporter uočljiv na si. 6. Za pogon transportera služi speci jalni elektromotor
od 7,5 KS sa svega 90 dkretaja u minuti. Na kraju transportera
nalazi se ploča, koja djeluje kao prekidač, t. j . kada trupae dotakne ploču,
transporter automatski prestaje raditi, ,
Na kraju transportera nalazi se izbacivač trupaca sa transportera na
kolica za učvršćivanje trupaca i pomoćna kolica, kako je to šematsiki prikazano
na slici 10.


2. Jarmače sa pomoćnim uređajima. U švedskim modernim pilanama
u upotrebi su brzohodne jarmače velikog učinka. Uglavnom se izrađuju i
upotrebljavaju jarmače sa slijedećim širinama jarma: 550 mm, 650 mm ´
750 mm. Visina stapaja iznosi 600 mm, a broj okretaja u minuti 310 do 340.
154
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Valjci se okreću neprekidno putem uređaja na trenje (frikciju). Pomaik
trupca ianosi kod jar mače od 550 mm 6 do 14 m u minuti; kod 650 mm
5 do 13 m u minuti i kod jarmače od 750 mm 4,5 do 11 m u minuti.
Razumije se da pomak trupca zavisi od promjera trupca, vrste i strukture


SI. 9. Elektromotor za transporter trupaca


drveta, stupnja suhoće i drugih tehničkih uslova. Karakterisüka švedskih
jarmača jest da imaju samo jedmu ojnicu (Zugstange). — Kod najmodernijih
jarmača podizanje gornjih valjafea i njihovo pritiskanje na trupac


A-3DL


SI. 10. lzbacivač trupaca.


155
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 14     <-- 14 -->        PDF

ili prizmu vrši se pneumatički ili hidraulički. Valjci jarmače mogu se pokretati
i obratnim smjerom što omogućava u slučaju potrebe vraćanje
trupca (na pr. lom pile).


Na zadnjoj strani jarmače pričvršćene su dvije ploče vodilice za
prizmu (u Švedskoj nazvane noževi), koje se mogu pomicati u stranu, a
prema visini prizme, koja se namjerava piliti.


SI. 11. Jarmača sa pločama vodilicama (»noževima«)


3. Kolica za učvršćivanje trupaca. Ispred prve jarmače nalaze se kolica
za učvršćivanje trupaca i pomoćna kolica, na kojima leži trupac. Kolica
za učvršćivanje trupaca su zapravo stroj, koji izvodi sve radnje u vezi sa
pogonom jarmače. Pogon kolica može biti pneumatički (kao kod tvornice
Söderhanns) ili hidraulički.
156
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 15     <-- 15 -->        PDF

SI. 12. Kolica za učvršćivanje trupaca.


SI. 13. Kolica za učvršćivanje trupaca i pomoćna kolica u radu.


157
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Mehanizam kolica sastoji se uglavnom iz tri zupčanika, kojima se
trupac okreće i postavlja u položaj potreban za pilenje, a sa gornjim
zupčanikom se trupac učvršćuje. Kolica se posebnim mehanizmom, pritiskom
pedala kreću prema jarmači ili u suprotnom smjeru. — Na zadnjem


SI. 14. Valjci pred drugom jarmačom.


dijelu kolica je sjedalo gateriste, a pred sjedalom razne poluge, kojima se
rukuje cjelokupnim radom jarmače (dizanje valjka, veličina pomaka,
iskapčanje i ukapčanje pomaka, vraćanje trupca).


Pred ovim kolicima nalaze se pomoćna kolica, koja drže prednji dio
trupca.


SI. 15. Dvostruki cirkular za porubljivanje.


158
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 17     <-- 17 -->        PDF

4. Uređaj za uravnavanje trupaca. Uravnavanje trupaca u gater vrši
se svjetlosnim uređajem za uravnavanje (Richtlichtapparat). Aparat se
sastoji iz okvira, u kojem je napeto nekoliko žica, i jake sijalice, koja baca
svjetlo preko žica. Dvije srednje žice usmjerene su prema srednjim pilama
jarmače i po sjeni žice na trupcu ili prizmi, gaterist pomjera trupac u
željenom smjeru.
Iza jarmače za prizmiranje nema kolica, nego sistem valjaka koji
prihvaćaju prizmu i materijal sa strane. Preko valjaka prenosi se prizma
do jarmače za raspiljivanje prizme, a okrajci do pila "za obrubi jivan je.


r,r.-.r.


SI. 16. Transporter za porubljenu gradu i separator za otpatke.


159
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Ispred druge jarmače nalazi se sistem valjaka od tri spojena valjka, koji
daju prizmi potrebni pravac. Jedan od tih valjaka ima navoje u lijevo, a
drugi u desno, dok treći srednji pokreće prizmu u pravcu jarmače. Dizanjem
jednoga od dva skrajnja valjka, pomiče se prizma lijevo ili desno,
a i ovdje za uravnavanje služi svjetlosni uređaj. (Vidi si. 14).


Iza druge jarmače nalaze se transporteri, koji prenose ispaljenu gradu
u sortirnicu, a pastrami materijal otprema se poprečnim transporterom do
dvostruke pile za krajčenje.


5. Dvostruka kružna pila za krajčanje. Ova pila prikazana je na si. 15.
Pila je velikoig učinka i ima mogućnost da okrajči sav materijal (okrajke),
koji dolaze sa prvog i drugog gatera. Brzina pilenja (pomak) iznosi 30 do
50 m u minuti. Pogon ove pile vrši elektromotor od 35 KS. Razmak pila
podešava se pneumatskim ili hidrauličkim putem, a pred pilom se nalazi
radi uravnavanja, aparat za svjetlosno uravnavamje.
Okrajčene daske odlaze transporterom u sortirnicu, dok otpatci krajčanja
propadaju u prizemlje, gdje ih prihvaćaju drugi transporteri i dovoze
do mlina za usitnjavanje za proizvodnju celuloze, odnosno ploča vlaknatica,
ili do strojeva za daljnju preradu u letve i dijelove sanduka. (Vidi si. 16).


Raspored radnih mjesta u pilani na spratu je slijedeći: jedan gaterist
na prvoj jarmači, jedan gaterist na drugoj jarmači, jedan radnik kod pile
za krajčanje i jedan radnik za otklanjanje eventualnih zastoja. Prema tome
na spratu se nalaze u garnituri svega 4 radnika. U prizemlju se nalaze 3
do 4 radnika, ako se vrši prerada otpadaka za samdučne dijelove ili za
stolariju, a ako se otpatci pripremaju za celulozu samo 1 do 2 radnika.
Osim ovih radnika uz pilamski trijem vezan je jedan brusač, te jedan
pomoćni radnik za podmazivanje strojeva i si.


Sortirnica


Sortirnica je dugačka zgrada (40 do 50 m i duža) podignuta oko 2,5 m
iznad terena. Svojom dužom stranom sortirnica je postavljena u kutu od
90° prema zgradi same pilane. Gotova građa dolazi u sortirnicu transporterima,
i tu je prihvaćaju lančani transporteri, koji se kreću duž sortirnice.
S jedne ili s obje strane sortirnice nalaze se vagoneti na koje se
tovari građa stanovitog sortimenta.


Na početku sortirnice stoji stručnjak za sortiranje i pored njega prolaze
daske nošene lančanim transporterom. On svaku dasku obilježava
oznakom kvaliteta ili namjene. Duž sortirnice nalaze se 2 do 3 radnika,
koji preko valjaka skidaju daske i postavljaju na vagonete. U samoj
sortirnici nalazi se s lijeve i desne strane po jedna kružna pila, koja služi
za uklanjanje eventualnih grješaka, ukoliko su iste promakle prilikom rada
u pilani.


U nekim pilanama je sortiranje djelomično mehanizirano. Vagoneti za
utovar sortirane građe nalaze se ispod sortirnice (a ne pored sortirnice
kao naprijed). Daske putuju transporterom pored sortirera. Kraj sortirera
nailazi se ploea sa tasterima za svaki od predviđenih sortimenata. Kada
sortirer odredi kvalitet daske pritisne odgovarajući taster i kada daska na
svome putu dođe do određenog mjesta, poluga, koja je dobila impuls preko
tastera, smakne je sa transportera na vagomet, koji se nalazi ispod sortir


160
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 19     <-- 19 -->        PDF

nice i na odgovarajućem mjestu za Sortiment. Jedan radnik obilazi vagonete
i samo poravnava daske.


Sušenje grade i sušionice


Ljeti se grada obično suši u sušionicama, da bi bila odmah sposobna
za transport. Velike pilane imaju prolazne (kanalne) sušionice, sa kapacitetom
sušenja produlkcije u roku od 24 sata. (Stvarno vrijeme sušerija
iznosi 100 sati, ali je veličina sušionice tolika, da prima produkciju za taj
broj radnih sati.) Građa se suši na oko 15°/« vlage.


Zimi, kada je more zaleđeno i prema tome transport za nekoliko


SI, 17. Sortirnica.


W//^^/,WgW^////^


i .


"1 r rzzr rzzt


1—I I I . t . —r-<=


l,-1 1 ´ i I 1 IZ


DB05T0R E* n«.NEVRIHM4Ji ^


SI. 18. Sušionica.


161
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 20     <-- 20 -->        PDF

mjeseci onemogućen, grada se suši prirodno u vitlovima, da bi se uštedilo
gorivo.


Skladište rezane građe


Grada se slaže bilo na otvorenom prostoru u vitlovima, bilo u magazinima.
Na samom skladištu rezane s>rade postoje razni pomoćni uređaji.
Na otvorenim skladištima nalaze se elevatori za dizanje grade u vitlove,
a za skidanje dasaka sa vitlova postavljene su naročito stepenaste skele.
Preko stepenastih skela padaju daske na transporter na dnu vitla, koji ih
prenosi do mjesta utovara (broda ili vagona). U velikim pilanama postoje
i mostne dizalice preko cijelog skladišta po širini i dužini. Daske dolaze
iz sortirnice složene na vagonetima sa postavljenim letvama između redova.
Dizalicom se, u prvom redu, skida pomični krov sa vitla, a zatim cijeli teret
vagoneta, kako je složen postavi na vitao i opet pokrije krovom. Sav ovaj
posao vrše samo 1 do 2 radnika.


SI. 19. Otvoreno skladište građe.


Umjetno sušena građa, ukoliko se neposredno ne otprema, dolazi u
magazine, koji također imaju mehaničke uređaje za slaganje. Grada se na
ulazu u magazin eleva torom diže do pod krov, gdje je prihvaća transporter,
koji je prenosi uzduž magazina do vitla, a ovdje se preko stepenaste skele
spušta do visine vitla i slaže. Prilikom otpreme dasaka iz magazina, spuštaju
se sa vitla preko stepenaste skele do dna magazina i uzdužnim transporterom
otpremaju na kraj magazina. Odavle se prenose do mjesta gdje se
pripremaju za transport, po potrebi režu i prerezu ju te preko kosog elevatora
tovare na brod odnosno vagon.


Način tada u pilani


Okorani i pripravljeni trupci, koji se nalaze u bazenu, dopremaju se u
jarmaču sa debljim krajem naprijed. Za pilenje trupaca sa debljim krajem
naprijed nema poteškoća, jer se uravnavanje vrši svjetlosnim uređajem,


162


"V
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 21     <-- 21 -->        PDF

SI. 20. Skladište građe — mostna dizalica.


a prednost ovoga načina je očigledna, budući da onemogućava zaglavljivanje
otpadaka u jarmači. Svi trupci bez obzira na promjer prizmiraju se
na prvoj jarmači. Prizma prolazi kroz jarmaču, kraći okrajci i okorci propadaju
u prizemlje, a daske izvan prizme putuju preko val jaka do pila za
kra jačanje. Sama prizma zastane među pločama vodilicama, dok je ne
potisne slijedeća prizma. Na taj se način postiže istovremeno kretanje
prizme i postranog materijala na transporteru.


Na drugoj jarmači postupak je isti. Okrajci i onaj dio otpadaka, koji
se ne mogu dalje preraditi propadaju u prizemlje i preko transportera


Si. 21. Skladište građe — stepenasta skela.


163
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 22     <-- 22 -->        PDF

SI. 22. Pila za raspilivanje okrajaka po debljini.


SI. 23. Pila za raspilivanje dasaka po debljini sa kcnienim p´lama.


164
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 23     <-- 23 -->        PDF

SI. 24. Višestruka kružna pila za porubljivanje i rezanje letava.


dopremaju se do pila za paranje po debljini (si. 22 i 23), zatim krajčaju
i prikraćuju, a otpatci sposobni za letve odlaze na preradu na strojeve za
izradbu letava (letvenjake, vidi si. 24 i 25).


Ukoliko se uz pilanu nalazi tvornica celuloze ili tvornica ploča
vlaknatica, otpatci odlaze u mlin, gdje se sitne u male kooke. Pomoću
rešeta i ekshaustora, koji su montirani u mlinu, odstranjuje se prašina i
piljevina, a kocke se bilo transporterom, bilo pneumatički prenose na
daljnju preradu.


Odvoz piljevine iz pilane vrši se obično transporterima sa kašikama,
a ne ekshaustorima, radi mokre piljevine, koja bi ih zagušila. — Piljevina
se većinom upotrebljava za loženje i pogon sušionica ili se transportira u
tvornice celuloze i ploča vlaknatica.


Na jarmačama se rijetko pile daske debljine ispod 20 mm. Daske za
sanduke i ostale potrebe dobivaju se propiljivanjem debljih dasaka, na
kružnim pilama sa komičnim pilama, kod kojih debljina propila iznosi 2
dc 2,5 mm.


Debljina gaterskih pila iznosi 1,83; 2,03 a najčešće 2,34 mm, a širina
lista pile 165 a najčešće 175 mm. Kod rada pile se mijenjaju obično svaka
tri sata.


165
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 24     <-- 24 -->        PDF

SI. 25. Jednostavna kružna pila — letvenjak.


U modernim pilanama opskrbljenim modernim jarmačama, te dobro
organiziranim i postavljenim transporterima i pomoćnim uređajima, postižu
se slijedeći rezultati:


Promjer trupca
na tanjem
kraju
cmTrupaca
ispiljeno
na sat
kom
Ukupna
dužina
trupaca
ispiljenih
u 1 satu m
Količina
iepiljene
građe u
1 satu
m3
Pomak
trupca
po stapaju
mm
Prevjes
pila
mm
20 98 488 11,33 27,0 15,0
23 86 430 12.50 24,0 13,5
25 74 370 13,42 20,5 11,5


Podaci gornje tabele odnose se na jarmaču širine 650 mm, te sa 325
stapa ja u minuti i prosječnu dužinu trupca od 5 m. Kod jarmače 750 mm
širine, pomak je za 5% manji.


Za pilanu sa jednom garniturom strojeva treba svega 25 do 35 radnika,
računajući od transportera u bazenu pa do pokrivenog vitla na skladištu.
Razumljivo je, da se ovdje radi o visoko kvalificiranim radnicima.


Vjerojatno da se ´kod nas neće moći postići gore navedeni rezultati
s istom opremom pilane, radi strukture našeg drveta.


166
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Sortimenti piljene grade


Smrekovina i borovina pile se u Švedskoj u istim dimenzijama, a
uglavnom se izrađuju daske i planke u engleskim mjerama, jer je grada
namijenjena većinom eksportu u Veliku Britaniju.


Velike pilane sortiraju gradu na US (umsorted), V. i VI kl. Unsorted
odgovara približno našem predratnom sortimanu I/VI ukoliko se maše drvo
može usporediti sa švedskim. Ovako sortirana grada sprema se za izvoz.
Manje pilane, koje rade uglavnom za lokalno tržište, sortiraju gradu po
klasama ili prema namjeni. Švedska ima znatan broj malih pilana koje
mjesto jarmače imaju cirkularmu pilu, što je moguće obzirom na tanke
dimenzije trupaca. Inače i ove pilane su mahom mehanizirane sa transporterima
između pojedinih strojeva. Grada, koju izrađuju ove pilane
većinom je slabije kvalitete i služi samo za domaću potrošnju.


Pilanska produkcija Švedske


Prema statističkim podatcima, kretala se pilanska produkcija četinjara
u godinama 1926.—1944. u Švedskoj ovako:


PROIZVODNJA PILJENE CET. GRADE


Sortimenat


Neblanjane Blanjane


Proizvodnja Kratka roba: Jede J


u godini: daske i planke: daske i planke:


9


m


1926-30 (prosj.) 4,221.000 1,662.000 208.000 147.000
1931-35 „ 3,505.000 1,630.000 120.000 43.000
1936-40 „ 3,746.000 1,705.000 92.000 43.000
1944 2,640.000 (1,243.000 46.000 33.000


Izvoz piljene četinjaste grade iznosio je:


IZVOZ PILJENE CET. GRAĐE


Sortimenat


Izvoz u
godini
Neblanjane 1 Blanjanedaske i daske iplanke planke
1 Kratk
roba4 Grede i
gredice
Sandučni
dijelovi
neblanj.
Sandučni
dijelovi
blanjani
m9
1938 2,143.000 747.000 40.000 93.000 218.000 34.000
1944 630.000 10.000 50.000 42.000 25.000
1945 2,358.000 264.000 3.700 53.000 51.000 19.000


U pilanama i saodučarama švedske radilo je 1944. god. 30.000 radnika,
a u cijeloj mehaničkoj preradi drveta 67.000 radnika i namještenika.


Sam ovaj broj zaposlenih radnika i namještenika u drvnoj industriji,
uzevši u obzir stupanj njezine mehanizacije, govori nam o obimu i značaju,
koji ima u Švedskoj drvna industrija uopće, a pilanarstvo napose.


T67
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Dr. ing. Zlatko Vajda, Zagreb:


ŠUMSKO-ZAŠTITNE MJERE U POSAVSKIM I DONJOPODRAVSKIM
HRASTOVIM ŠUMAMA


I ako napadaji štetnika na posavske hrastove šume traju već 37 godina,
mi do danas nemamo stalno i sistematski organizovamu zaštitu šuma. Svezaštitne
mjere, koje su se u prošlosti poduzimale bile su nesistematske i
provađane bez plana, Kada se činilo da štetnika nema ili ga ima malo, nije
se ništa poduzianaloi, jer da nema opasnosti, pa treba štedi ti sa novcem.
Kada se štetnik pojavio u masama, onda se, makar to više nije moglo
koristiti, niti je imalo smisla, bacale stotine hiljada dinara na uništavanje
gubarovih legla.


Zar da krenemo starim putevima i prepustimo naše najvrijednije šume
stalnom i sigurnom propadanju? Zar je nemoguće organizovati sistematsku,
stalnu i sigurnu zaštitu tih šuma? Zar se zaštita, koja se provađa od slučaja
do slučaja, može u prilikama u kojima se te šume danas nalaze uopće
nazvati nekom zaštitom šuma?


Da je u prošlosti svake godine bilo za zaštitu slavonskih hrastovih
šuma dovoljno materijalnih sredstava na raspoloženju, te da se ta zaštita
proževši čitavo gospodarenje preventivnim mjerama, stručno provodila,
smijemo pouzdano tvrditi, da do katastrofalnih sušenja u tako velikom
opsegu ne bi nikada došlo. Da je terenska zaištitna služba bila valjano
organizovana, da je ona bila upravljena po stručnjacima iz opažačkih
stanica na terenu, koji da su stalno pratili kretanje populacija, brojnih
hrastovih štetnika, te da im je bilo omogućeno da njihovu gradaciju u
samim žarištima u začetku uguše, pa da se čitavo gospodarenje provedbom
sigurnih preventivnih šumsko-uzgojnih mjera vodilo u smjeru njihove
aktivne zaštite, tada bi danas sa pouzdanjem mogli gledati u budućnost
šuma.


Zašto da danas ne krenemo obratnih putem od onog, kojim se išlo u
prošlosti, te da u interesu narodne privrede i napretka našeg šumskog
gospodarstva, ne žaleći materijalnih sredstava primjenivši sve efikasne
preventivne i represivne mjere,, koje nam savrernena nauka i tehnika daju,
ne zaštitimo i ne održimo naše nizinske lužnjakove šume?


Poznavajući glavne uzroke sušenja hrastovih nizinskih šuma kao i
njihov utjecaj na postanak šteta, navesti ću one zaštitne mjere, koje držim
da bi se trebale u šumskom gospodarstvu poduzeti, da se u budućnosti te
štete bar donekle smanje, te da izgube svoj današnji katastrofalni značaj.
Mnoge od tih mjera već su po našim šumarskim stručnjacima i ranije
predlagane — a neke djelomice i mjestimice primjenjivane — pa ih radi
cjelovitosti i njihove trajne važnosti ovdje opetujem. Od preventivnih
zaštitnih mjera navodim ove:


1. Budući način uzgajanja tih šuma, njihov način iskorišćavanja, kao
i uređivanja, treba da ujedno sadrže i sve zaštitne mjere, koje određuje
nauka o zaštiti šuma. Uzevši u obzir promjenu karaktera klime treba
uzgojiti šumu, koja će po svom sastavu toj promjeni biti najviše prilagođena.
Od umjetnog podizanja i uzgajanja čistih hrastovih sastojina treba u
tim predjelima u buduće odustati. Na staništima, koja su još uvijek do


168
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 27     <-- 27 -->        PDF

voljno vlažna i koja stoje pod utjecajem kratkotrajnih proljetnih i jesenskih
poplava, treba podržavati i uzgajati mješovite sastojine hrasta lužnjaka.
i jasena (Querceto-Genistetum elatae Horv.j U njima neka je hrast
zastupan sa 30—50°/o, te da je pojedinačno i u grupama sa jasenom raspoređen
u nadstojnoj sastojim, U tim sastojinama treba održati i sve
brijestove kao i skupine brijestovih stabala, koje su se pokazale otporne
protiv holandskih bolesti; iz sjemena tih stabala treba uzgojiti što veći
broj biljaka i unijeti u tu smjesu.


Na stalno vlažnim staništima dobro će uspjevati biljna zadruga crne
johe (Alnus glutinosa — Carex brizoides Horv.j.


Na staništima, koja su uslijed promjenjenih klimatskih prilika, ili
nakon provedenih odvodnja postala trajno suhlja, pa njihove ekološke
prilike ne odgovaraju više šumskoj zadruzi hrasta lužnjaka i jasena trebati
će podizati i uzgajati sastojine hrasta lužnjaka i običnog graba; te sastojine
treba da čine prelazni oblik prema susjednoj biljnoj zadruzi hrasta kitnjaka
i graba (Querceto carpinetum croaticum Horv.j. Biljno-socicloški pretstavlja
ta zadruga vegetacijski klimaks sjevernog dijela Hrvatske, Bosne
i najnižih područja Slovenije.


Uzgojne sastojine ne smiju da pružaju sliku jednoličnih sastojina, u
kojima pojedini dobni razredi zapremaju velike površine. Dobni razredi
neka zapreme što manje površine. Njihov raspored i poredaj treba da je
u skladu sa načelima zaštite šuma. Rubovi tih sastojina treba da su zaštićeni
širokim topolovim, a negdje i bagremovim, te grabovim zaštitnim plaštevima
sa što gušćim podstojnim grmljem. Sastojine se ne bi smjele jače
prorijeđivati a da prije toga podstojno grmlje i drveće bar u širim prugama
ne pokriva i ne štiti tlo. Cjeloviti i gusti zaštitni plaštevi sa podstojnim
grmljem i drvećem treba da omoguće, da se u šumi trajno održi
tako potrebna šumska mikroklima.


2. Usporedo s temeljitom preobrazbom tih šuma u mješovite i što
raznoličnije i raznodobnije sastojine, trebati će svim sredstvima nastojati
da se u njima razmnoži i održi svojstvena šumska fauna, potrebna za
održavanje biocenotske ravnoteže. Osobitu će pažnju trebati obratiti naselenju
i podržavanju što većeg broja korisnih ptica, te poduzeti i druge
obrambene mjere biološkog značaja.
3. Treba što prije popraviti sve pogrješke učinjene na štetu šumskog
gospodarstva nepravilnom i neracionalnom odvodnjom šumskih zemljišta
u području nizinskih hrastovih šuma. Kod toga treba imati u vidu, da se
vodi, koja za vrijeme vegetacije poplavljuje te šume, omogući što brže
vraćanje i ctjecanje u riječna korita. To će se postići izgradnjom dovoljnog
broja propusta u obalnim nasipima rijeka i kanala. U hrastovim šumama,
u kojima stalno leži za vrijeme vegetacije voda, treba provesti odvodnju,
te površinske vode.
Kod odvodnje poljoprivrednih zemljišta i zamočvarenih tala, treba
strogo paziti, da razina podzemne vode po okolnim šumama trajno ne padne
ispod normalnog vodostaja potrebnog za opskrbu tih šuma vodom za
vrijeme suhih vegetaeijskih mjeseci. Ne bude li se to moglo provesti, ne
preostaje drugo, već da se na tim suhljim površinama mjesto sadanjih loših
sastojina hrasta lužnjaka i jasena, koje propadaju, uzgoje nove sastojine


169
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 28     <-- 28 -->        PDF

hrasta lužnjaka i graba, koje će u izmj©njenim ekološkim prilikama bolje
uspijevati.


4. Ukoliko neće biti moguće, da se paša stoke po šumama potpuno
obustavi, svakako će je trebati znatno ograničiti i racionalizirati, što je
dalkako povezano sa unapređenjem stočarstva. Po šumu nije štetna, nego
naprotiv korisna jedino paša žira, ukoliko se ona provodi pravilno, te
ukoliko se ne goni u šumu stalno na jednu te istu površinu preveliki broj
životinja. Bez pravilnog rješenja pitanja paše neće biti moguće provesti
mnoge vrlo važne i odlučne šumsko-uzgoj ne i zaštitne mjere.
Od poznatih represivnih »aštitmih mjera, koje se poduzimaju kada se
štetnik već pojavi, navodim ove:


1. Treba ustanoviti one šume u kojima gubar stalno živi, te se kad
nastupe povoljne prilike, lahko i brzo razmnaža. U tim šumama treba
redovno svake jeseni i zime organizirati uništavanje gubarovih legala, te
sva legla uništiti i onda, kada se ona nalaze pojedinačno po pojedinim
međusobno udaljenim stablima.
2. Radi suzbijanja gradacije zlatokraja, treba iz blizine rubova šuma
ukloniti sva solitama stabla, Uz to je svaikako potrebno, da se u čitavom
području organizira redovno čišćenje svih voćnjaka od zapredaka zlatokraja.
Važno je da se to čišćenje najsavjesnije provede i onda, kada se ti
zapretci nalaze tek rijetko na pojedinim stablima.
3. Da se spriječi širenje krasnika, strizibube, potkornjaka i drugih
štetnih insekata, treba redovno svakog proljeća sve sastojine temeljito
pregledati, te iz njih odmah ukloniti sva već u pola osušena stabla, kao i
stabla bolesnog izgleda sa klorotičnom bojom lišća. Takova stabla treba
što prije posjeći, odmah okorati i koru spaliti.
Sve navedene represivne mjere suzbijanja štetnika mogu biti samo
onda efikasne, ako se provedu pravovremeno, t. j . dok se štetnik nalazi u
latenci, ili je tek u prvoj godini gradacije. Kasnije, kad ogromne množine
gusjenica navale na sumu, preostaje samo pokušaj, da ih se uništi otrovnim
sredstvima iz zraika. Pri tom se mora imati u vidu, da je ovaj način
uništavanja štetnika — kada i uspije — dvosjekli mač, jer uz gusjenice
nestaju iz šumske zajednice milionj korisnih životinjica i mikroorganizama.
Ovakav postupak izravne obrane smjeti će se opreznd primjenjivati tek u
bezizlaznim slučajevima, za koje se ustanovi, da bi štete bile osjetljivo veće
kada se taj postupak ne bi proveo. U najnovije vrijeme polaže se velika
nada u DDT preparat, koji kao prah ili kao tekućina raspršena u sitne
maglovite čestice, uzrokuje kao kontaktni otrov — gotovo 100 postotnu
smrtnost insekata; pred drugim otrovima ima tu prednost što ne ugrožava
život ptica i drugih toplokrvnih životinja. Ukoliko nam pokusi na suzbijanju
gusjenica s tim preparatom dadu pozitivne rezultate, dobiti ćemo sigurno
sredstvo za uništavanje gusjenica i spriječavanje golobrsta, koje ćemo moći
primjeniti onda, kada sve redovne preventivne i represivne šumsko-zaštitne
mjere zataje.


Da zaštitimo posavske i donjo-podravske lužnjakove šume od opasnosti,
koje im već nekoliko posljednjih decenija stalno prijete, a mjestimice
uzrokuju i njihovo potpuno i brzo propadanje, treba što prije pristupiti
provedbi radikalnih preventivnih mjera, koje moraju biti ne samo pro


170
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 29     <-- 29 -->        PDF

pisane, u svim za te šume izrađenim osnovama, već treba da budu što prije
i što savjesnije po određenom planu zaista u djelo privedene.


Uz to ne treba´napustiti ni sTedstva izravne borbe protiv štetnika, koja
nam pružaju represivne mjere, nego ih treba racionalno primjeniti svagdje,
gdje se možemo nadati i najmanjem uspjehu.


Ističemo, da će uspjeh otklanjanja šteta od našeg šumskog gospodarstva
koje mu nanosi kronično sušenje i propadanje vrijednih hrastovih
sastojina ovisiti o što uspješnijem uzgoju biološki otpornih mješovitih
sastojina, o racionalnoj organizaciji isvestrane uporne borbe protiv štetnika,
te o brzini provedbe svih efikasnih preventivnih i represivnih mjera.


Umoljavamo i pozivamo drugove sa terena da o predloženim šumskozaštitnim
mjerama i sami razmisle, te da u Šumarskom listu donesu svoje
zaključke i prijedloge kako bi se taj važni i teški problem našeg šumskog
gospodarstva svestrano osvijetlio i raspravio. Tek na taj način moći ćemo
stvoriti ispravne i konačne zaiključke i udariti trajne smjernice budućem
uzgajanju i uspješnoj zaštiti naših posavskih i donjopodravsikih lužnjakovih
šuma.


Ing. PAVLE FUKAREK, Sarajevo


BILJNO-GEOGRAFSKA KARTA ŠUMSKOG DRVEĆA U BOSNI.
HERCEGOVINI I DALMACIJI OD Dra L. AD AMO VICA


(Prethodni izvještaj)


Godine 1941., povodom pedesetogodišnjice »Županjačkog elaborata«, pisao sam
u Šumarskom Listu (Str. 479) o sadržini i značaju ovog jedinstvenog rada o Kršu
Zapadne Bosne. Tom prilikom naglasio sam, da je cijeli elaborat netragom isčezao, te
da sam se u referatu morao služiti materijalom iz druge ruke — iz djela i članaka
koji su negdje nešta usputno spominjali i o »Zupanjačkom elaboratu«. Na osnovu ovog
pisanja pokrenula se potraga za iznalaženje materijala i dokumenata koji su pripadali
tome elaboratu. Kratko vrijeme iza toga, u arhivi tadašnje Direkcije šuma u Mostaru,
između gomile praši jivih akata, pronašao je ing. Igo O r a š čitav osnovni komplet
elaborata u kojem su manjkale samo neke stranice i pregledne karte. Sada je 2upanjački
elaborat sređen, dopunjen i pohranjen u iMinistarstvu šumarstva NRBiH, gdje
čeka na detaljniju obradu u Šumarskom naučnom institutu. Prevod elaborata sa njemačkog
na naš jezik već je izvršen (u prvoj redakciji), te postoji mogućnost, da se
uskoro i objavi ovo značajno djelo o našem Kršu i tako učini pristupačno i najširem
krugu naših šumarskih stručnjaka.


Ovo nekoliko redaka uvoda mislim da nije na odmet, jer se i u ovom izvještaju
radi o pokretanju jedne akcije za pronalaženje zagubljenog naučnog materijala sa
područja Bosne i Hercegovine.


*


Malom je broju šumara i botaničara poznato nešto više o postojanju
jedne pregledne biljno-geografske karte šumskog drveća u Bosni, Hercegovini
i Dalmaciji. Isto tako nije poznato našim šumarskim stručnjacima,
da je ovakvu kartu izradio jedan od naših najboljih poznavalaca vegetacije
Balkanskog poluostrva, botaničar-profesor dr. Lujo Adatmović.


Jedini podatak, koji bi mogao dovesti do zaključaka, da je takva karta
negdje nekad postojala objavljen je u Šumarskom Listu 1908. godine (strana
363) i to kao bilješka slijedećeg sadržaja:


171