DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Glavne vrsti drveća Švedske su bor i smreka, te breza. Tek na jugu
zemlje, kako smo već naveli, u regiji bukve, nalazi se uz bukvu i nešto
hrasta.


U drvnoj masi šuma Švedske sudjeluje bijeli bor sa 41%, smreka
42%, a sve ostale vrste drveća tek sa 17%.


Prirast švedskih šuma po jedinici površine je vrlo mali što ovisi o
klimatskim uslovima. Stabla su malih promjera.


Iskorišćavanje drveta u Švedskoj je vrlo racionalno. U 1946. godini
iskorišćeno je po ha 1,58 m3 drveta. Drvna industrija Švedske i to kako
mehanička prerada drveta, tako i njegovo kemijsko iskorišćavanje. na
velikoj su visini.


SI. 2. Plavljenje trupaca po brdskim rijekama u Švedskoj.


Racionalno iskorišćavanje drveta u drvnoj industriji omogućava razvijena
industrija strojeva za preradu drveta. Ona snabdijeva drvnu industriju
sa najmodernijim strojevima, koji imaju veliku produktivnost rada,
te omogućuju racionalno iskorišćavanje drveta i uštedu na radnoj snazi.


Pilanarstvo je osnovna industrija Švedske, šio je uslovljeno velikim
obiljem šuma, koje pružaju vanredno povoljne uslove za opskrbu pilana
sirovinama. Pilane su većinom smještene na obali mora ili jezera, a uz veće
pilane obično se nalaze i tvornice celuloze i ploča vlaknatica, koje iskorišćavaju
otpatke, te sandučare, stolarije, tvornice drvenih kuća i si.


Većina pilana ima električni pogon i to bilo da se snabdijevaju
električnom energijom iz dalekovoda, bilo da imaju svoje vlastite električne
centrale.


149