DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 48     <-- 48 -->        PDF

3) da sprečava vršenje krivičnih djela i prekršaja predviđenih Općim zakonom o
šumama. Općim zakonom o zaštiti šuma od požara i drugim propisima o čuvanju
šuma i Općim zakonom o lovu kao i da pronalazi počinitelje ovih djela i prekršaja i
da ih privodi nadležnim državnim organima na odgovornost;


4) da ukazuje pomoć državnim organima za šumarstvo i šumskim gospodarstvima.
Šumska narodna milicija vrši i poslove opće narodne milicije na šumskom
području.


Član 3.


Šumska narodna milicija organizirana je po načelima opće narodne milicije.


Ako na određenom području ne postoje uvjeti za osnivanje stanica šumske
narodne milicije, odredit će se za čuvanje šuma na tome području pripadnici šumske
narodne milicije pojedinačno.


Stanice šumske narodne milicije na području jednog kotarskog (gradskog) narodnog
odbora, odnosno pojedinačno određeni pripadnici šumske narodne milicije neposredno
su podređeni upravi narodne milicije odsjeka (odjela) unutrašnjih poslova pri
izvršnom odboru kotarskog (gradskog) narodnog odbora.


Član 4.


Šumska narodna milicija izvršuje poslove iz svoga djelokruga neposredno na
temelju zakonskih odredaba, odluka rfarodnih odbora i na temelju naredaba nadležnih
organa za šumarstvo i drugih nadležnih državnih organa.


Pravo neposrednog izdavanja naredaba šumskej narodnoj miliciji imaju državni
organi koji su na to ovlašteni Zakonom o narodnoj miliciji.


Član 5.


Za pripadnike šumske narodne milicije važe u svemu propisi Zakona o narodnoj
miliciji: o zadacima i ovlaštenjima narodne milicije o vršenju službe, o primanju u
službu i prestanku službe, o činovima i položajima, o prinadležnostima i drugim
pogodnostima, o mirovinama i invalidninama i o odgovornosti u službi i izvan nje.


Član 6.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u »Službenom listu Feđederativne
Narodne Republike Jugoslavije«.


U. br. 683
Beograd, 29. travnja 1948.
Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Tajnik, Predsjednik,
Mile Peruničić s. r. Dr. Ivan Ribar s. r.


TROŠKOVE GAŠENJA POŽARA U DRŽAVNOJ ŠUMI DUŽAN JE DA SNOSI
DRŽAVNI ORGAN POD ČIJOM SE UPRAVOM ŠUMA NALAZI


Narodni pravnik — glasilo Saveza službenika državno-admiinistrativndih i pravosudnih
ustanova Jugoslavije — u svojem broju 1 od 1(948. g. donio je u rubrici »Iz
prakse državne arbitraže« pod brojem S-392 odluku Arbiitraižnog vijeća pri Vladi
FNRJ od 7. oktobra 1947. g., koju u cijelosti prenosimo:


U sporu tužioca Željezare u V. protiv Ministarstva šumarstva narodne
republike među strankama je utvrđeno kao neosporno: da je tužilac na poziv
okružnog odbora, dao svoje radnike za gašenje požara koji je izbio u državnim
šumama. Poslije gašenja požara tužilac je, u sporazumu sa tuženim Ministarstvom
isplatio radnicima nagradu u visini utuženog iznosa, s tim da će uslijediti
rješenja tko će snositi ove troškove. Međutim, kad se tužilac obratio okružnom
narodnom odboru u V. sa zahtjevom za naknadu odgovoreno mu je da se ovdje
radi o općoj narodnoj nesreći, te da je dužnost svakog građanina da u ovakvim
slučajevima pruži besplatnu pomoć.


Rješavajući po ovome sporu Arbitražno vijeće pri Vladi FNRJ donijelo
je odluku da je tuženo Ministarstvo dužno da plati tužiocu utuženu sumu,
i to sa slijedećih razloga:


190