DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 29     <-- 29 -->        PDF

pisane, u svim za te šume izrađenim osnovama, već treba da budu što prije
i što savjesnije po određenom planu zaista u djelo privedene.


Uz to ne treba´napustiti ni sTedstva izravne borbe protiv štetnika, koja
nam pružaju represivne mjere, nego ih treba racionalno primjeniti svagdje,
gdje se možemo nadati i najmanjem uspjehu.


Ističemo, da će uspjeh otklanjanja šteta od našeg šumskog gospodarstva
koje mu nanosi kronično sušenje i propadanje vrijednih hrastovih
sastojina ovisiti o što uspješnijem uzgoju biološki otpornih mješovitih
sastojina, o racionalnoj organizaciji isvestrane uporne borbe protiv štetnika,
te o brzini provedbe svih efikasnih preventivnih i represivnih mjera.


Umoljavamo i pozivamo drugove sa terena da o predloženim šumskozaštitnim
mjerama i sami razmisle, te da u Šumarskom listu donesu svoje
zaključke i prijedloge kako bi se taj važni i teški problem našeg šumskog
gospodarstva svestrano osvijetlio i raspravio. Tek na taj način moći ćemo
stvoriti ispravne i konačne zaiključke i udariti trajne smjernice budućem
uzgajanju i uspješnoj zaštiti naših posavskih i donjopodravsikih lužnjakovih
šuma.


Ing. PAVLE FUKAREK, Sarajevo


BILJNO-GEOGRAFSKA KARTA ŠUMSKOG DRVEĆA U BOSNI.
HERCEGOVINI I DALMACIJI OD Dra L. AD AMO VICA


(Prethodni izvještaj)


Godine 1941., povodom pedesetogodišnjice »Županjačkog elaborata«, pisao sam
u Šumarskom Listu (Str. 479) o sadržini i značaju ovog jedinstvenog rada o Kršu
Zapadne Bosne. Tom prilikom naglasio sam, da je cijeli elaborat netragom isčezao, te
da sam se u referatu morao služiti materijalom iz druge ruke — iz djela i članaka
koji su negdje nešta usputno spominjali i o »Zupanjačkom elaboratu«. Na osnovu ovog
pisanja pokrenula se potraga za iznalaženje materijala i dokumenata koji su pripadali
tome elaboratu. Kratko vrijeme iza toga, u arhivi tadašnje Direkcije šuma u Mostaru,
između gomile praši jivih akata, pronašao je ing. Igo O r a š čitav osnovni komplet
elaborata u kojem su manjkale samo neke stranice i pregledne karte. Sada je 2upanjački
elaborat sređen, dopunjen i pohranjen u iMinistarstvu šumarstva NRBiH, gdje
čeka na detaljniju obradu u Šumarskom naučnom institutu. Prevod elaborata sa njemačkog
na naš jezik već je izvršen (u prvoj redakciji), te postoji mogućnost, da se
uskoro i objavi ovo značajno djelo o našem Kršu i tako učini pristupačno i najširem
krugu naših šumarskih stručnjaka.


Ovo nekoliko redaka uvoda mislim da nije na odmet, jer se i u ovom izvještaju
radi o pokretanju jedne akcije za pronalaženje zagubljenog naučnog materijala sa
područja Bosne i Hercegovine.


*


Malom je broju šumara i botaničara poznato nešto više o postojanju
jedne pregledne biljno-geografske karte šumskog drveća u Bosni, Hercegovini
i Dalmaciji. Isto tako nije poznato našim šumarskim stručnjacima,
da je ovakvu kartu izradio jedan od naših najboljih poznavalaca vegetacije
Balkanskog poluostrva, botaničar-profesor dr. Lujo Adatmović.


Jedini podatak, koji bi mogao dovesti do zaključaka, da je takva karta
negdje nekad postojala objavljen je u Šumarskom Listu 1908. godine (strana
363) i to kao bilješka slijedećeg sadržaja:


171