DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1948 str. 27     <-- 27 -->        PDF

voljno vlažna i koja stoje pod utjecajem kratkotrajnih proljetnih i jesenskih
poplava, treba podržavati i uzgajati mješovite sastojine hrasta lužnjaka.
i jasena (Querceto-Genistetum elatae Horv.j U njima neka je hrast
zastupan sa 30—50°/o, te da je pojedinačno i u grupama sa jasenom raspoređen
u nadstojnoj sastojim, U tim sastojinama treba održati i sve
brijestove kao i skupine brijestovih stabala, koje su se pokazale otporne
protiv holandskih bolesti; iz sjemena tih stabala treba uzgojiti što veći
broj biljaka i unijeti u tu smjesu.


Na stalno vlažnim staništima dobro će uspjevati biljna zadruga crne
johe (Alnus glutinosa — Carex brizoides Horv.j.


Na staništima, koja su uslijed promjenjenih klimatskih prilika, ili
nakon provedenih odvodnja postala trajno suhlja, pa njihove ekološke
prilike ne odgovaraju više šumskoj zadruzi hrasta lužnjaka i jasena trebati
će podizati i uzgajati sastojine hrasta lužnjaka i običnog graba; te sastojine
treba da čine prelazni oblik prema susjednoj biljnoj zadruzi hrasta kitnjaka
i graba (Querceto carpinetum croaticum Horv.j. Biljno-socicloški pretstavlja
ta zadruga vegetacijski klimaks sjevernog dijela Hrvatske, Bosne
i najnižih područja Slovenije.


Uzgojne sastojine ne smiju da pružaju sliku jednoličnih sastojina, u
kojima pojedini dobni razredi zapremaju velike površine. Dobni razredi
neka zapreme što manje površine. Njihov raspored i poredaj treba da je
u skladu sa načelima zaštite šuma. Rubovi tih sastojina treba da su zaštićeni
širokim topolovim, a negdje i bagremovim, te grabovim zaštitnim plaštevima
sa što gušćim podstojnim grmljem. Sastojine se ne bi smjele jače
prorijeđivati a da prije toga podstojno grmlje i drveće bar u širim prugama
ne pokriva i ne štiti tlo. Cjeloviti i gusti zaštitni plaštevi sa podstojnim
grmljem i drvećem treba da omoguće, da se u šumi trajno održi
tako potrebna šumska mikroklima.


2. Usporedo s temeljitom preobrazbom tih šuma u mješovite i što
raznoličnije i raznodobnije sastojine, trebati će svim sredstvima nastojati
da se u njima razmnoži i održi svojstvena šumska fauna, potrebna za
održavanje biocenotske ravnoteže. Osobitu će pažnju trebati obratiti naselenju
i podržavanju što većeg broja korisnih ptica, te poduzeti i druge
obrambene mjere biološkog značaja.
3. Treba što prije popraviti sve pogrješke učinjene na štetu šumskog
gospodarstva nepravilnom i neracionalnom odvodnjom šumskih zemljišta
u području nizinskih hrastovih šuma. Kod toga treba imati u vidu, da se
vodi, koja za vrijeme vegetacije poplavljuje te šume, omogući što brže
vraćanje i ctjecanje u riječna korita. To će se postići izgradnjom dovoljnog
broja propusta u obalnim nasipima rijeka i kanala. U hrastovim šumama,
u kojima stalno leži za vrijeme vegetacije voda, treba provesti odvodnju,
te površinske vode.
Kod odvodnje poljoprivrednih zemljišta i zamočvarenih tala, treba
strogo paziti, da razina podzemne vode po okolnim šumama trajno ne padne
ispod normalnog vodostaja potrebnog za opskrbu tih šuma vodom za
vrijeme suhih vegetaeijskih mjeseci. Ne bude li se to moglo provesti, ne
preostaje drugo, već da se na tim suhljim površinama mjesto sadanjih loših
sastojina hrasta lužnjaka i jasena, koje propadaju, uzgoje nove sastojine


169