DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 61     <-- 61 -->        PDF

^Devtltoeste ....


Iz NR Hrvatske


GODIŠNJI PLENUM ŠUMARSKE SEKCIJE DRUŠTVA INŽENJERA
I TEHNIČARA NR HRVATSKE U ZAGREBU


1*5. februara ove godine održan je 3. redovni godišnji Plenum Šumarske sekcije
DIT NR Hrvatske u prisustvu izaslanika Ministarstva šumarstva i Min. drvne industrije,
Poljoprivredno-šumiaTskog fakulteta, studentske omladine Šumarskog fakulteta
i izaslanika dnevne štampe. Plenumu je prisustvovalo brojno članstvo zagrebačkog
područja.


Sa Plenuma je odaslano pozdravno pismo Šumarskim sekcijama DIT-ova
svih NR-a.


U tajničkom izvještaju iznesen je rad Šumarske sekcije DIT-a Hrvatske u vremenu
od 1(6 mjeseci (5. X. 1946.—´115. II. 1194®.). Upravni je odbor održao 14 sjednica
ne računajući ui ovo brojne sastanke radnih odbora i si. Sekcija je sa uspjehom organizirala
I. Savjetovanje šum. dnženjeTa i tehničara FNR Jugoslavije u Zagrebu (6.
i 7. VII. 1947.), zatim veoma uspjelu po broju učesnika, stručnu ekskurziju u šume
Gorskog Kotara i Istre i Konferenciju Šumarskih sekcija svih DIT-ova (6. i 7. XII.
1947.). Ovo su bili veoma važni: datumi u radu sekcije. Učvršćena je veza sa slavenskim
i prijateljskim zemljama, a naročito sa ČSR-om i SSSR-om. Unatoč nezavidne saradnje,
zahvaljujući upornoj borbi i žilavosti »Šumarski list« je ušao u 72. godinu svojega
neprekidnog izlaženja. Izdana je Kaudersova: »Šumarska blbligrafija«, koja je stekla
pohvalu i priznanje ne samo u šumarskim krugovima, nego i mjerodavnih bibliografskih
stručnjaka. U ovih 16 mjeseci rada održano je 20 stručnih predavanja, od kojih
6 u zimskom periodu 1947/48. Jedan uži kolektiv članova radi na »Džepnom šumarskom
priručniku«, koji će izići tek krajem mjeseca juna ove godine uslijed velikih
tehničkih prepreka. On će obuhvatiti uz neznatni tekstovni dio sve za teren potrebne
tablice, skrižaljke ključeve i nužne podatke iz područja šumarstva i šumske privrede.
Donesen je zaključak da se uslijed tehničkih i financijskih prepreka ne štampa
brošura »Rad I. Savjetovanja šum. ing. i tehničara FNRJ«, nego samo referat ing.


Z. Bunjevčevića: Štednja i racionalna upotreba drveta. Ostali važniji referati objelodanit
će se u izvadcima u »Šumarskom listu«. Navedena propaganda brošura ing.
Bunjevčevića također je u radu i izići će krajem aprila ove godine. Sekcija sprema
vi zajednici sa Biroom za štampu i propagandu Min. šumarstva NRH popularnu brošuru
»Rad u šumi«, koja je namijenjena kvalificiranim i polukvalificiranim šumskim
radnicima. U radu je također brošura ing. Frančiškovića: Motorne lančane pile.
U blagajničkom izvještaju ing. A. Koprić iznio je stanje imovine. Novi: je
momenat u blagajničkom poslovanju činjenica, da se strogo luči imovina Šumarskog
lista od sekcije. Sveukupni su primitci u il947. g. iznosili 504.77i8 din. dok su bili predviđeni
u iznosu od Din 561.850.-—. Primitci su podbacili zbog nemara članova na
uplati pretplate i neplaćanja »Šumarske bibliografije«. Stvarni izdatci »šumarskog
lista« i sekcije iznose Din 516.563.— a predviđeni su bili sa Din 561.860.— što predstavlja
uštedu od Din 47.280.—. Ova će se ušteda povisiti za daljoih Din. 33.000.—
nakon što financijske vlasti povrate pogrešno ubrani porez. Pred blagajnu sekcije


u ovih 16 mjeseci bila su postavljena tri velika zadatka, koje je ona uspješno
savladala (L osiguranje nesmetanog izlaženja Š. L., 2. proslava 1(00 godina šumarstva


— I. Savjetovanje i 3. štampanje »Šum. bibliografije). Zadaci su uspješno rješeni
zahvaljujući moralnoj i materijalnoj pomoći, koje su pružala Min. šumarstva svih
NR-a. Ovdje se mora napose istaći pripomoć, koju je dalo Ministarstvo šumarstva
Hrvatske u iznosu od Din 100.000.— za I. Savjetovanje šum. ing. i tehničara i izdavanje
Šumarske bibliografije, a Din 40.000.— za nesmetano dzlaženje Šumarskog lista.
U svojem izvještaju ing. Z. Bunjevčević, ispred uredništva Š. L. iznio je osnovne
mane i propuste lista (vidi Š. L. br. 1-48.). Urednik je opovrgao prigovore da je list
regionalan i potkrijepio to stvarnim činjenicama. U god. 1947. list je izišao na 4M


99