DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Sue pent ja


OBEZBJEDITI DRVO NARODNOJ PRIVREDI


(Članak G. Orlova, ministra šumske industrije SSSR, objavljen u Pravdi,
dne 115. I. 1948.).


Grandiozna izgradnja, koja se sada vrši u našoj domovini, brza obnova i razvitak
svih grana narodnog gospodarstva traže ogromnu količinu raznih sortimenata
drveta.


Sasvim je sigurno, da je naša domovina po rezervama drveta najbogatija na
svijetu. Mi raspolažemo najbogatijim šumskim masivima, kojima nema ravnih na
čitavom svijetu. Dovoljno je kazati, da normalni godišnji prirast u bazenima takvih
rijeka, kao što je Ob, Angara, Jenisej, Lena, Amur, Sjeverna Dvina, Kama i Volga
dostiže stotinu miliona m3 drveta.


Rezerve drveta u zemlji dozvoljavaju ne samo da se sa viškom zadovolji brzi
porast potreba naše narodne privrede na drvenim materijalima nego one zauzimaju
i vodeće mjesto u našem izvozu drveta na svjetsko tržište.


U godinama Staljinskih pjatiljetki u šumsku industriju uložena su ogromna sredstva.
Izgrađeno je na stotine kilometara tvrdih cesta, oko 1O0 pilanskih zavoda, 16
tvornica ploča od drvenih vlakanaca, mnogo tvornica šibica, namještaja i uređaja za
kemijsku preradu drveta.


Međutim, prema tempu svoje tehničke rekonstrukcije, šumska industrija još znatno
zaostaje iza drugih privrednih grana u kojima je izvršena tehnička rekonstrukcija.
Unazad prilično dugo vremena šumska industrija ne ispunjava utvrđene planske
-zadatke i ne zadovoljava sve potrebe narodnog gospodarstva na drvenom materijalu.


Osnovni razlozi ovog zaostajanja šumske industrije jesu još uvijek nedovoljno
mehanizovana sječa . izrada drveta, malobrojnost raspoloživog kvalifikovanog kadra,
nezadovoljavajuća organizacija rada, te kao posljedica toga i nizak nivo proizvodnosti
rada u šumi.


Kod sječe !i izrade drveta do sada još uvijek prevladava ručni rad. Rušenje
drveta još se izvodi pretežno ručno. Ne postoji mehanizacija utovara i istovara
drveta, a što je najvažnije, uslijed toga što šumsko-eksploataciona preduzeća imaju
neznatnu količinu transportnih sredstava za obavljanje ključnog procesa šumske
eksploatacije, izvlačenje drveta iz šume, sa malim izuzetkom, obavlja se samo konjima.
Nedostatak stalnih kadrova i mehanizacije za sada neophodno traži privlačenje iz
kolhoza, za vrijeme jesensko-zimskih šumsko-eksploatacionih radova, stotinu tisuća
radnika i vozila.


U Zakonu o Petogodišnjem planu obnove i razvitka narodne privrede, ukazano
je na neophodnost preobražaja procesa izrade i izvoza drveta, od jedne grane u kojoj
prevladava ručni rad, u razvijenu mehaniizovanu industriju sa stalnim i kvallfikovanim
kadrovima Partija, državno rukovodstvo i lično drug Staljin pružaju po ovom pitanju
šumskoj industriji veliku pomoć. Naročito zasjedanje ministarskog Savjeta SSSR od


8. VIII. 1947. godine posvećeno ovim pitanjima pretstavlja samo po sebi jedan istinski
historijski dokumenat za našu šumsku industriju.
Državno rukovodstvo obavezalo je ministarstva proizvodnje mašina, da osiguraju
šumskoj industriji neophodne mašine i mehanizme za potpunu mehanizaciju svih
radnih procesa. Za vrijeme od 1948 godine do 1930 godine za rad u šumi bit će izrađeno
više od 16,5´ tisuća specijalnih traktora za vuču konstrukcije Kirovog zaveda
i oko 10 tisuća specijalnih dizalica za prevoz drveta i za utovarno-istovarne radove
u šumi i na stovarištima. Do kraja pjatiljetke bit će za šumarstvo proizvedeno više
od 60 tisuća električnih testera, što će izazvati povišenje proizvodnosti rada kod izrade
drveta najmanje za dva puta.


Da bi se moglo preći na stalno i jednomjerno izvoženje drveta, nezavisno od
godišnjeg doba i vremenskih prilika, do kraja pjatiljetke bit će izgrađeno nekoliko
stotina šumsko-eksploatacionih manipulacija sa uskotračnim željeznicama za prevoz
drveta, koje će iznositi više od 13 tisuća kilometara. Stotine lokomotiva, motornih
vozova i desetine tisuća vagona dopuniće transport šumske industrije.


83
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Šumska eksploatacija dobit će nekoliko hiljada prenosnih električnih centrala
snage od 15 do 60 kilovati, a isto tako nekoliko stotina stalnih elektro-zavoda snage
od 100 do 200 kilovati, kojli će raditi samo za potrebe šumske proizvodnje.


Ministarstva-proizvođači obavezna siu pravovremeno izvršiti zadatke u isporuci


potreba šumske industrije. To se u prvom redu odnosi na Ministarstvo izgradnje


transportnih mašina, koje je u tekućoj godini dužno dati šumskoj industrija najmanje


2.000 traktora za vuču. Jedan traktor za vuču s uspjehom može zamjeniti 10—(115 konjskih
kola. Zbog toga radnici šumske industrije s nestrpljenjem očekuju serijsku izradu
ovih mašina, kojima je tako dosuđeno da proizvedu stvarnu revoluciju u šumskoj
proizvodnji.
Ministarstvo izgradnje mašina i pribora, sa svoje strane dužno je proizvesti u


1948 godini nekoliko tisuća dizalica za vuču, te za utovarne i istovarne radove. Od


Ministarstva automobilske i traktorske industrije očekujemo novi tip automobila za


prevoz drveta s plinskim motorom koga pogoni drvo povoljne vrste.


Velike nade polažu radnici šumske industrije u Ministarstvo proizvodnje opreme.
Ono je dužno dati šumskoj proizvodnji testenu velikog učinka sa motorom lakšeg
tipa, težine od 6 najviše 7 kilograma sa kojom bi rezač lagano i udobno radio, zatim
uskotračne lokomotive i vagone, lokomobile, ekskavatore, potkove za traktorske saone
i t. d. Naročito je neophodna u šumskoj proizvodnji lokomotiva sa pritiskom na
osovine od 1—2 tone, koja bi mogla voziti po tračnicama od 8 kilograma, koje će
šumska industrija široko primjenjivati na svojim prugama.


U nastojanjima državne uprave, naročita se pažnja pridaje poboljšanju stambenih
uslova radnika, imžinjera, tehničara i službenika šumsko-prerađivačke industrije.
Znatno je povećana i nadnica svim radnicama i rukovodećem osoblju šumsko-proizvodnih
preduizeća, a pokraj toga državna uprava im podjeljuje znatne zajimove. Do
kraja pjatiljetke bit će izgrađeno na stotine visoko-mehaniizovanih šumsko-proizvodnih
preduzeća sa savršeno uređenim šumskim naseljima sa električnim osvjetljenjem, snabdjevenim
sa pitkom zdravom vodom, radioni i bioskopima. Radniku, koji izrazi želju
da stalno radi u šumsko-proizvodnlim preduzećima, podijelit će se od 0,5 do 0,75 ha
zemljišta, neopterećenog poljoprivrednim zadatkom, i pružit će mu se još čitav
niz drugih prednosti.


Ministarstvu šumske industrije određen je u ovoj sezoni zadatak na izvozu
drveta dva puta veći, nego u jesensko-zimskoj sezoni 1946—19417 godine. Uspješno
ispunjavanje sezonskog plana uvjet je za ispunjavanje cjelokupnog plana 1948 godine.


Oko polovine zadatka, utvrđenog za jesensko-zimsku sezonu izvoza drveta,
treba biti ispunjeno vlastitim sredstvima šumsko-proizvodnih preduzeća. Zadatak
radnika šumske industrije sastoji se sada u tome, da se svaki traktor, kamion, lokomotiva,
motorno vozilo i svaki par konja vlastite komore, maksimalno iskoristi na
prevozu i izvozu drveta i pri daitim uslovima ispuni plan vlastitim sredstvima.


Međutim u pojedinim preduzećima trustova »Hakasles«, »Uralzapadoles« i drugim,
sopstvena prevažna sredstva nalaze se velikim dijelom van pogona zbog kvarova.
Gotovo više od polovine traktora i automašina ne rade. Mi smo dužni da se
odlučno borimo sa ovim nepodnošljivim nemarnostima.


Više od polovine obujma šumske proizvodnje jesensko-zimske sezone treba bit»
ispunjeno pomoću sredstava kolhoznika, privučenih na rad u šumi. Potpuno angažovanje
u šumi sezonskih radnika, a osobito vozara sa konjima odlučujući je uslov za
ispunjenje plana jesensko-zimske sezone. Prevoz drveta, do trasa cesta na kojima se
transport može vršiti sa mehaniziranim vozilima, u osnovi treba biti izveden kolhoznima
kolskim transportom. Bez toga sva transportna sredstva (traktori, lokomotive,
automašine), koja osiguravaju izvoz drveta, po cestama sposobnim za mehanizovani
transport ne će se moći potpuno iskoristiti.


Značajna većina naših oblasti, krajeva i republika sprovele su sve pripremne
mjere, da bi ispunile najvažniju direktivu Partije i državnog rukovodstva o privlačenju
sezonske radne snage i posluge kolskog transporta u šumi. Nažalost ima i tu
još zaostajanja. Zaostaju na primjer Kirovska, Velikolučka, Irkutcka, Omska, Čiitinska,
Sahalinska, Gorkovska oblast, Halbarovski, Primorski i Krasnodarski kraj, Marijska
ASSR. Djelo časti partijskih i sovjetskih rukovodstava tih oblasti, krajeva i
republika, je likvidirati ovaj nesklad u toku najbližeg vremena.


Sva šumsko proizvodna preduzeća obavezna su u prvom redu proizvoditi i
izvoziti određene Sortimente drveta; rudničko drvo, građevno drvo, pilansku oblo


84