DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 39     <-- 39 -->        PDF

drveta u Madison-u, država Wisconsin. Institut se dijeli u osam odjela: odjel za iskorišćavanje
šuma, odgoj za šumsko-uzgojne odnose, odjel za kemiju i derivate drveta,
odjel za sušenje drveta, odjel za mehaničko i strukturalno istraživanje drveta, odjel
za sušenje drveta, odjel za impregnaciju drveta, odjel za patologiju drveta i odjel
za celulozu i papir. Institut je u 1|045. god. imao budžet od 2 i pol milijuna dolara.
Broj zaposlenog osoblja iznosio je iste godine 583 (u 1941 god 164, a u 1944 god. 688).
Od toga je broja polovica naučno-istraživački personal a polovica administrativni personal.
Ing. V. Be.neiko u članku »Prenosna žitarica — Lasso-Kabel« opisuje švicarsku
žicaru »Lasso-Kabel« za sitnije Sortimente (ogrijevno i celulozno drvo i t. d.).


U broju 5 Ing. L. Dere r u članku »Nekoliko riječi o našoj stručnoj šumskoj
nastavi« opisuje razvoj slovačkog šumarskog nižeg, srednjeg i višeg školstva. Dr. i n g.


L. Mačk o u članku »Tjedan šume kao propagandno sredstvo« donosi rezultate
»Tjedna šume« koji je održan u vremenu od 25. do 31. svibnja 19417.
U broju 6 I n g. S m. u članku »Durisol — novi građevni materijal iz drveta« opisuje
produkciju i svojstva »Durisola« koji se dobiva posebnom metodom iz drvnih
otpadaka i cementa. Težina toga materijala iznosi 600 kg/cm3. Vodljivost topline iznosi
od 0,08 do* 0.2, što znači da 10 cm debela daska Durisol-a daje izolaciju topline kao
70 cm zida iz opeke. Čvrstoća savijanja iznosi 9 do 12 kg/cm2, čvrstoća pritiska 17 do
36 kg/cm2, modul elasticiteta 3500 do 5000 kg/cm2. K. Kozlansk y u članku »Program
dvogodišnjeg plana drvne industrije ČSR« iznosi neke podatke o dislokaciji pilanske
industrije u Češkoj, industrijalizaciji u Slovačkoj i racionalizaciji u drvnoj
industriji. Ing. L. Slačik u članku »Industrija drveta u USA« donosi neke podatke


o drvnoj industriji u USA. . I. Horvat
»REVISTA PADURILOR«


Ovaj časopis je organ šumara Rumunije, a izlazi već . godine. Među člancima
i prikazima, koje je donio 1947 spominjemo slijedeće:


Broj 1—3. Ing. Artur Coman — u članku »Šumska flora basena rijeke Bi-
strita-Aurita«, donosi potpuni popis flore u šumama navedenog bazena. Ing. Dr. I.
Popesc u Zeleti n u članku »Način snimanja primjernih pruga, iznosi svoje prijedloge
sa skicama.


Broj 4—6. Ing. Dr. I. Popes cu-Zele tili u članku »Način kubiranja sastojina
metodom primjernih pruga« opisuje način, koji je po njegovom prijedlogu proveden
u Rumuniji već 10 godina, a koji se vidljivo razlikuje od metoda u drugim
zemljama. Iskolčenje pruge vrši se sa 1O0 m dugom žicom i 5 m dugom letvom, te se
na taj način iskolčuju pojedine pruge duge 100 m i široke 10 m odnosno površine
1000 m*.


Broj 7—9. Mari a Bodean u u članku »Sadržaj taninskih materija u deformacijama
žira prouzrokovanim po Cynips calicis«, donosi svoja istraživanja o sadržaju
tanina u šiškama sa područja Rumunije. Srednja količina taninskih materija iznosi
26,07 gr na 100 gr suhe supstance. Analiza je pokazala da sadržaj taninskih materija
raste sa povećanjem površine šišaka i postiže maksimum kada je žir sasvim deformiran.


I. Balanic a u članku »Zakon o institutu za šumarska istraživanja« prikazuje
zadatke i rad ovoga instituta. Institut je osnovan 1933 godine, aili je tek sada dobio
svoju zakonsku formu. Zadaci instituta mogu se grupisati kako slijedi:
A) Znanstveni (istraživački i šumsko eksperimentalni radovi);
B) Odgojno-propagandni (organizacija kurseva za stručno usavršavanje stručnjaka
i šumskih radnika; te pouka širokih narodnih slojeva, radnika i seljaka u poznavanju
šume i šumskog gospodarstva);
C) Administracija višeg stupnja (pripravljanje potrebnih dokumentacija o predviđenim
šumsko-uzgojnim i tehničkih radovima Ministarstvu poljoprivrede i domena,
te funkcija trajnog savjetodavnog organa za zakonske projekte i opće propise koji
se tiču šumarske administracije i šumskog gospodarstva zemlje);


37
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 40     <-- 40 -->        PDF

D) Kolaboracija (sa sektorom poljoprivrede — i sa šumarskom nastavom u pomaganju
studenata, koji se žele specijalizirati na pokusnim stanicama i centralama
znanstvenih sekcija). Institut se dijeli u 8 znanstvenih centrala a te su: I. Uzgoj
i iskorišćavanje šuma; II. šumarska botanika, ekologija, genetika i fitopatologija; III.
Zaštita šuma i lov; IV. šumarska pedologija; V. Uređivanje šuma; VI. Tehnologija
drveta, drvna industrija i ostali šumski proizvodi; VII. Gradnja šumskih prometala
i VIII. šumarska politika, ekonomija i administracija te izučavanje rada. Sekcije se
dijele na podsekcije i ´laboratorije. Institut raspolaže sa 6 stanica za šumske pokuse
u raznim krajevima zemlje. Za 14 godina svoga opstanka Institut je izdao 70 originalnih
naučnih radova, publikovanih u 10 svezaka godišnjaka instituta, 70 brošura
i saopćenja, 10 propagandnih brošura, 5 instrukcija i t. d.


I n g. N. St. Dumitresc u prikazao je u svome članku »Zakon o zaštiti državnih
šuma«, ovaj rumunjski zakon. Glavne njegove odredbe jesu: 1) Proširenje propisa
o šumarstvu na sve šume iznad 0,25 ha površine; 2) uređenje sviju šuma Rumunije
tokom 4 godine bez obzira na vlasništvo, u gospodarske cjeline za područja ravnica,
brežuljaka te visokih bregova i planina, 3) Zabrana krčenja uz izuzetak nekih
ograničenih slučajeva, 4) Likvidacija enklava, ustanovljenjem dužnosti izmjene sa
drugim poljoprivrednim zemljištem; 5) Pošumljavanje svih nepošumljenih sječina iz
prošlosti koje do danas nisu regenerirane; 6) Dužnost melioracije degradiranog zemljišta:
7) Nedjeljivost vlasništva šumskih nekretnina; 8) Ustanovljenje prava prvokupa
države na sve prodaje šuma; 9) Organizacija borbe protiv požara sankcioniranjem
strogih kazni do 10 godina teškog rada; 10) organizacija obligatnog nadzora sviju
sfumsofuiBTi ouz3ABq<~) (. : (uaijeoioj ........ BUIBZBJIS IH pilim od Buins muiBAuđ
stručnog osoblja: jedan šumarski inženjer za maksimalno 6000 ha ili jedan podinženjer
za maksimalno 3OO0 ha, a pod kontrolom šefa šumarske službe departmana.


R. Benić
Iz NR Hrvatske


Šumarska sekcija DIT NR Hrvatske saziva redovni godišnji


PLENUM


članstva zagrebačkog područja za 15. veljaču 1948. g. u 9 sati u »Šumarskom domu«,
Vukotinoviceva ul. 2 sa slijedećim dnevnim redom:


1; Otvaranje Plenuma


2. Biranje zapisničara i ovjerovitelja
3. Izvještaji: tajnika, blagajnika i urednika Šumarskog lista
4. Izvještaj Financijske kontrole i davanje razriješnice
5. Izbor nove uprave
6. Izbor delegata za skupštinu DIT Hrvatske
7. Pitanja i prijedlozi
8. Razno.
´ Napomen a : Prema čl. II? »Poslovnika« godišnjem Plenumu mogu prisustvovati,
uiz članove zagrebačkog područja, i članovi DITH-a šumarske struke sa čitavog područja
NR Hrvatske. Oni imaju,pravo stavljati prijedloge i raspravljati.


38