DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Öl. 48.


Do donošenja zakona o šumama narodnih republika primjenjivat će se odredbe
ovog zakona.


01. 49.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u »Službenom listu
Federativne Narodne Republike Jugoslavije«,


U. br.2376
Beograd, 3. prosinca 1947.
Prezidijum Narodne skupštine
Federativne Narodne Republike Jugoslavije


Tajnik: Predsjednik:


Mile Peruničić, s. r. Dr. Ivan Ribar, s. r.


ilfe


Napomena uredništva: Opći zakon o šumama objavljen je u Službenom
listu FNRJ broj 106, dana 13. XII. 1947. god., te je prema tome stupio na snagu


21. XII. 1947. god.
..... ..... O ....


I.
..... .......
.... 1.
....... .. .......... ........... ....... ......... ........... je ............
........
...... ....... ........ ... ...... ....... ........ . ..... .. . ....... ........
........ . ...........
..... .... . ...... .... ypebyje .......


.... 2.


....... ...... ........ .. ........., ....... ...... .......... . .......
............. ......... ..... .. .. .. .... ........ ......... .... ..... ......,
...... . ....... ....... . .. ........... ... .... .. ....... . ......... ........


.... 3.
. .... ............ u ...... .... ........ .. ........
....... .......... ....... . ...... .........
....... .... .... ....... ... ....... ........ .............
........ ......... ......... ........ ....... ........ . ........., ... .
....... ....... ......... . ........ .......... . ..... ...... ........
...... ........ . ........., ... . ....... ............ ......... .........
.. ...... ..... ......., .... je ... .......... ......


.... 5.
....... .... .... .... .... .......
Koje .. .......... ..... ..... ........ ... ......, ........ ...... ........
..........
...... .......... ..... .... ....... .... no .... .......


.... 6.
...... je ......... . ............
......... ...... .. ... .. ......, ....... a ....... . ..... ......... ...
............ ....... . .......... ...... .. ... ....... .........
....... .... ......... ....... .... .. ........ ......... . ...... .....,
.. ....... ............ ... . .. ......>....


30
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 33     <-- 33 -->        PDF

... ......... ....... .... .. ......... ........ ........
........ ......... ....... ......... .. .......... ........ ............ .
......... .... ........, .... je ...... ..........


........ ..... ........... ....... .... ..... ........ .. .... .........
Koje .. .. ..... ....>..., ........ ........ ......... ....... ......... .. ..........
........ ............ . ......... .....


.... 7.


.... ....... ...... . .......... ..... ......... ....... .... .. .........
.... ......... . ....... .... .. ........ ......


....... ....... .. .... je .. ........ ..... ......... ... .... .. ........
......... .... .... ....... ........... ... ... .. ...... ...... ....... ......
.. ......., ... .. ...... .......... ........


.....>. . ........... ....... .... ... . . ........ ....... ...... ........
......... ....... ...........


II.
... HA ........ .........


.... 8.


....... ....... ........ .. no ....... .. ........ ........ ....... ..........
. ........ .............. ...... ... .. .... .......... . .. ....... ..........
. ....... .......


....... ....... .... .. .......... . na ......... ........ ... ...... . .....
.. .......... ....«.... .......


.... 9.


....... ....... .. ............., .............., ............, ........ ...
........ ........
.......... ........ ....... ............. ....... .... ........ ............
. ......... .....


.......... ........ ....... ............. ....... .... .......... ... ........
...... ... ....... .............., ............, ....<-... ... ........ ........
...... ... ........., ... ........ . ........ ..... .. .......... ....... .........,
.... ........ ............ . ......... .... . ........... .. ......... .........
....... ..........


..... ....... . ........ ......... ............. ....... ...... ........
............ . ......... .....


.... 10.


....... ........ . ......... .... .......... ........ .............. ......
.... .. ........ ........., .... .. ... ....... ........
......... . .... ......... ........ ........ ..........


III.
... HA ......... ........ ........


.... 11.


....... ....... ............ .. ....... ........


....... ....... .. .......... ........ ...^... ........... ....... .........


............


....... ....... ..... ........ .. ....... .. .. .... ......... ........... .
.......>.. ..... ...., .........>.. ......., ............. . ........ ......... ......,
.......... ....... .......... . ....... ...... ...... ..... ...., ... . ............
. ......... ........... ........ . ....... ....... . .....


31
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 34     <-- 34 -->        PDF

.... 12.


... ....... ....... ......... .. . ...... (.........).


....... ..... . ......... ........ .. .. ........ ....... .......... .......


...... ........ ......... ......... .. . ...... ....... ..... .... ........ ....


........ ........... ....... ......... ............


.... 13.


....... ............ ...... ..... ..... ........


....... .. ........ ........ ............. .. ........ ....... ......... ....


.. ...... ........ ....... ........ ........... ....... ....... .......... . ......


..... .. ......... ......... .. ..........


....... .. ........ .....". ........ ...... ..!. .. ...... ....»... .......


........ vHVTpamiMix ....... .... . ........... .. ......... ............ . ..


....... .....


......... ........ ............ je ... ........ ......... ........ .......


.... 14.


....... ........ ....... ........ no ....... ........ . ........ ..... ..


........ ...... ... .... ...... ........ ...... ..... ....... ........ ......,


........ .. ........ ........ ........ ...... ... .. ..... ........ ....... ........


....... ... . ....... ..... .. ... ........ .... .... ......... ........ ..........


.......... ....... ........ ....... ... . ........ »...... ....... ........


........ ......... ....... ......... .. ....... ........ ...... ......... ........


.......


.... 15.


...... ........ ....... ........ .. ..... ... .... ........


....... ........ .. ....... ......... ...... ....... ....... ........ ........


....... mvMOKor .......... ... ........ .............. ..... ........ .........


....... ........... ....... ....., ...... .......... ... ............. ..... .....


.... .. ........ ........ ....... ...... ..... .. ........ ......... . .......


........ ........


.... 16.


....... ........... ....... ......... ........... .... ...... .... ... .. .......
........ ........ . ... ..... ....... .. ....


....... .. ... ...... ....... ..... ....... ... ........ ........ ....... .......
.. ... .. .... ...... ...... ..;...... ........... ....... ......... ...^.......
.... ..... .... je ... ............. ... je ............ ........ .... ...... ..
.... ........ ..... ...... ....... .... .... ... ....... ........ ........ ....
...... . ....... .. ........ ........ .......


rv.


....... 0 ....... ..... . .........


.... 17.


....... ...... . ......... .... ......... ........ . ....... ....... .....
.. ......... ..... .... ..... ......... ...... . ...... ...... ....... .. .........
....>......, ... ....... .. .. ......... .... ....... .. ...... ...........
....... ......... ... ..........


.... .... .... ..... ie ......... ..... .... .. ..... . ...... ...., ... .
..... .... . .... ..... .>..... ..........


....... .. ....... ..... ....... .. . .... .. .... .... .. ... je ..... .........,
a .......... . .... .. ... ...... .. ... je ..... ........


...... . ....... ..... ...... ....... ..... ....... ... ........ ........
...... .. ..... .... .. ....... ..... .. 2.500 ....... ... ..... ....... ..... ..
2500 ...... .. ........ . ....... ..... ........ je ...... ....


32
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 35     <-- 35 -->        PDF

.... 18.
........ ...... .. 3000 ...... ....... ..:


1. .. ....... .. ... ...... ......;
2. .. .... .. ........ ....... ... ....... ..... ....... ............ ... ..
.. .... .......;
3. .. ....... ..... ........ ..... ....;
4. .. ....... ....... ....... ....... . .... . ..... ....... .. ........
AKO ........ ....... . ....... ..... ... ..... ......... .... .. ......
........ ...... . ........>. ....... .. ... .. ........ ..... ... .......


.... 19.
........ ...... .. 50.000 ...... ... ...... ......... .... .. .... ...... ...
...... ...... ....... .. .... ...... ....... ..:


1. .. .... ... ....... .. ...;
2. .. ..... ....... .. ...;
3. .. .... ..... ... ......... ..... ....... .... .. ... ........ ... ........
itoje .... ....... ....;
4. .. .... .. ..... . .......... ...... .. ...... ....... ........;
5. .. .... ........ ...... .. ..... ..........
AKO ........ .... .. ....... ..... ... .... ......... ... je ....... . .......
........ .. .. ....... ...... ......... .... .. ...... .... ... ....... ....... ..
...... .....


..... ..... .. ....... ....... ... .... . ....... .. ......... .... . .......
........ ...... . .......... ....... .. ... .. ........ ..... ... ......, ...
......... ........ ...... . ........


V.
....... .......


.... 20.


....... ........., ........ ........ ........ .... .. ...... ............,
...... ...... . .... .. ...... . . ...... ...... .... .......
.. ........ ...... ........ ......... .......... .. .. ........... .. .....
........ ........... ....... ......... ........... ....... .... .......
.. ........ ...... . .... ........ ........., ..... ........ ......... ....
........ ...... . ....... .... .......... ...... ....°....


.... 21.
......... .. ........ ............ . ......... .... .. . ........... ..
............ ..... .... ...... ..... ....... .. ........ .... .......


.... 22.


........ .. ..... .... ...... ........ ...... ... ....... . .... ....... ..
........ ....... .........


.... 23.


.... ..... ..... ....... ..... ........... . »......... ..... ........... .......
......... ...........«.


.. ... 2377
......., 3. ........ 1947.


.......... ....... .........
........... ....... ......... ...........


........: ..........:
.... ....... .. .. ... .... ..... .. ..


!*


........ ..........: ..... ..... . .... ........ je . ».........
..... ........... ....... ......... ...........« .... 105, ... 10 ........ 1947.


33