DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 28     <-- 28 -->        PDF

1. u šumama koje su napadnute štetnim insektima ili zaraznim bolestima, ili su
požarom ili vjetrom oštećene, ili im prijeti opasnost otplavljivanja;
2. u planinskim šumama gdje je nemoguća zimska sječa, kao i u onim, gdje se
sjeća zakasnila uslijed vremenskih nepogoda;
3. u šumama za proizvodnju lisnika;
4. za izgradnju i popravak stambenih i ekonomskih zgrada i saobraćajnih objekata,
uništenih elementarnim nepogodama, ukoliko se ova potreba ne može podmiriti
na drugi način.
U šumama državnim, zadružnim i privatml-pravnih osoba, sječa dubećih stabala
ne smije se vršiti dok se stabla za sječu prethodno ne žigošu, a kod čistih sječa dok
se površine određene za sječu prostorno ne obilježe.


Sječa borovih šuma vrši se po pravilu poslije smolarenja.
Sve vrste proreda i čišćenja šuma mogu se vršiti u toku cijele godine izuzev
dva mjeseca od početka vegetacije.


Cl. 21.


Iznošenje šumskih proizvoda iz šume mora se vršiti određenim putevima i vezni


cima, a na način da se time ne nanosi šteta šumi, podmlatku i zemljištu.


Vlasnik zemljišta dužan je dozvoliti iznošenje šumskih proizvoda preko svoga


zemljišta, ako ovo nije moguće izvesti na drugi način, drugim pravcem, ili ako bi


drugi način ili pravac bio nerazmjerno skuplji.


Čl. 22.


Suhatike i planinski pašnjaci ne mogu se proširivati na štetu šume.


Čl. 23.


U svrhu što racionalnijeg iskorišćivanja produktivne snage zemljišta,prvenstveno
će se pošumiti obešumljene površine šumskog zemljišta, krš, goleti i živi pijesak, kao
i zemljišta koja po svom položaju, konfiguraciji, fizičkom i kemijskom sastavu i klimatskim
uvjetima, najkorisnije služe narodnoj privredi i drugim općim interesima
kad su pod šumskom kulturom.


Čl. 24.


Vlasnik šumskog zemljišta dužan je pošumiti njegove obešumljene površine, kao
i sva ona zemljišta koja su isključivo mogu koristiti ako su pod šumskom kulturom, u
roku koji u okviru općedržavnog privrednog plana, odredi svojim rješenjem nadležni
državni organ za šumarstvo.


Siečine koie su nastale siečom šume poslije 1. siječnia 1947., moraju se pošumiti
najkasnije u roku od tri godine po izvršenoj sječi, ukoliko nisu prirodnim putem
podmlađene.


Čl. 25.


Država može pomagati pošumljavanje zadružnih i privatnih zemljišta označenih
u 61. 23. i 24. ovog zakona na način i pod uvjetima koje propišu narodne republike.


Čl. 26.


Šume koje su uslijed prekomjernih sječa, kresanja, bršćenja ili paše pretvorene
u šikare, kao i šume koje su zapuštene i zakržljale, moraju se obnoviti odnosno
poboljšati.


Ministar poljoprivrede i šumarstva FNRJ starat će se da se ovi zadaci planski
i pravilno postave i izvrše u određenim rokovima.


Čl. 27.


Vlada FNRJ će uredbom postaviti opće zadatke i propisati sredstva za unapređenje
šumarske nauke, naobrazbu kadrova i prosvjećivanja naroda u oblasti šumarstva.


26