DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 26     <-- 26 -->        PDF

II. Zaštita i unapređenje šuma
Čl. 8.


Sve postojeće šume moraju se održati.
Iznimno, šuma se može krčiti i šumsko zemljište trajno oduzet šumskoj kulturi
saimo sa odobrenjem nadležnog državnog organa. ..
Ministar narodne obrane može za potrebe sigurnosti i obrane zemlje odrediti
krčenje šuma koje se nalaze u državnom pograničnom pojasu.
Bez njegove prethodne suglasnosti ne može se odobriti krčenje šuma u ovom
pojasu.


Za krčenje šuma kraj voda na kojima se vrši plovidba potrebna je prethodna
suglasnost Ministra saobraćaja FNRJ i Ministra poljoprivrede i šumarstva FNRJ, a
Ministra poljoprivrede i šumarstva FNRJ za krčenje šuma kraj voda na kojima se
vrši splavarenje i plavljenje. Za krčenje šuma kraj voda koje su od značaja za
elektrifikaciju zemlje potrebna je prethodna suglasnost Ministra elektroprivrede FNRJ.


ÖS. 9.


Promjena oznake kulture zadružnih i privatnih zemljišta, koja su označena kao
šume u zemljišnim knjigama (kni´eama tapija) i katastarsk:m .......... može se
provesti samo na temelju pravomoćnog rješenja državnog organa nadležnog za izdavanje
odobrenja za krčenje šume.


Sudovi koji vode zemljišne knjige i knjige tapija, kao i katastarski organi, dužni
su ustanovljene slučajeve pretvaranja zemljišta označenog kao šuma u drugu vrstu
kulture, prijaviti nadležnim državnim organima za šumarstvo.


ČUO.


Pustošenje šume kažnjivo je.
Pustošenje šume smatra se svaka radnja kojom se slabi plodnost šumskog zemljišta,
ili smanjuje priraštaj šume, ili ugrožava trajnost šumske proizvodnje, opstanak
ili gajenje šume.


Ako se na šumskom drveću poiave štetni insekti ili zarazne bolesti, nadležni
državni organ za šumarstvo, kao i vlasnik i posjednik šume, dužni su odmah poduzeti
potrebne mjere da se zaraza suzbije i otkloni.


Vlasnici i posjednici šuma dužni su pojavu zaraze u njihovim šumama odmah
prijaviti najbližem državnom organu za šumarstvo.


Ministar šumarstva narodne republike propisat će mjere za borbu protiv štetnih


insekata i zaraznih bolesti na drveću u skladu sa uputstvima Ministra poljoprivrede


i šumarstva FNRJ.


Cl. 12.


Na zemljišta koja su određena za pošumljivanje ili pođmlađivanje šume, kao i u


mlade šume, stoka se ne smije puštati.


Paša i žirenje može se dopustiti samo u onim šumama ili njihovim dijelovima u


kojima stoka ne će biti od štete za podmladak i gajenje šume.


Ispaša koza u šumi može se dozvoliti samo u onim krajevima u kojima koza


služi za prehranu stanovništva i to samo u broju neophodnom za ovu svrhu i na


površinama koje su posebno izdvojene.


24