DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 25     <-- 25 -->        PDF

.?. utistq &tL^tanatlanSLt&a


OPĆI ZAKON O ŠUMAMA


I. Opće odredbe
Cl. 1,


Sve šume u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, bez obzira u čijem su
vlasništvu, služe općim interesima narodne zajednice i nalaze se pod zaštitom države.


Cl. 2.


Osim šuma smatraju se šumama u smislu ovog zakona i zemljišta:


1. koja nisu trajno sposobna za drugu vrstu kulture osim za gajenje šume, i
2. koja po svom položaju, konfiguraciji, fizičkom i kemijskom sastavu i klimatskim
uvjetima najkorisnije služe narodnoj privredi i drugim općim interesima kad su
pod šumskom kulturom.
CL 3.


Po značaju šume su općedržavnog, republikanskog, pokrajinskog, oblasnog i
lokalnog značaja.
Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, na prijedlog Vlade FNRJ, ukazom određuje
koje će se šume smatrati šumama općedržavnog značaja.


Prezidijum Narodne skupštine narodne republike, na prijedlog vlade narodne
republike, ukazom određuje koje će se šume smatrati šumama republikanskog, a koje
pokrajinskog, odnosno lokalnog značaja.


Cl. 4.


Unapređenje i razvoj šumarstva, šumske privrede i drvne industrije vrši se po
općedržavnom privrednom planu.


Cl. 5.


Državni organi nadležni za šumarstvo i šumska gospodarstva upravljaju državnim
šumama na temelju planova i šumsko-uređajnih elaborata utvrđenih za unapređenje i
razvoj šumarstva, šumske privrede i drvne industrije.


Do izradbe šumsko-uređajnih elaborata, ministri šumarstva narodnih republika
organizirat će i provesti inventariziranje svih šuma sa programom sječa.


Troškove inventariziranja snosi država.


Ministar poljoprivrede i šumarstva FNRJ propisat će uputstva za izradbu šumskouređajnih
elaborata


Cl. 6.


U svrhu unapređenja i racionalnog iskorišeivanja zadružnih i privatnih šuma,
država vrši nadzor nad njihovom eksploatacijom i podizanjem.
Vlada FNRJ donijet će uredbom propise o vršenju državnog nadzora nad
zadružnim i privatnim šumama, kao i o mjerama za njihovo unapređenje i upravljanje.


Cl. 7.


Šumski predjeli naročitih prirodnih ljepota, kao i oni povijesnog ili naučnog značaja,
mogu se zakonima proglasiti za nacionalne parkove.


Uredbom će se propisati upravljanje nacionalnim parkovima.


23