DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Zadružne organizacije preuzet će na sebe tešku zadaću sabiranja proizvodnih
podataka, te organizacije otkupa šumskih proizvoda privatnog sektora, a to će biti
veliko olakšanje dispečerskoj službi i evidenciji. U provođenju ovih zadataka, zadružne
organizacije moraju biti najtješnje povezane sa narodnim odborima i frontovskim
organizacijama.


Organiziranjem »Uprave nedržavnih šuma NR Slovenije« zadružni i privatni
sektor šumarstva Slovenije, je organizirano uključen u plansko gospodarstvo te povezan
sa državnim sektorom šumarstva u jedinstvenu gospodarsku cjelinu. R. Benić


....... ............ O ............. .......
........


. ..... ....... ...... ....... . ........ ............ ............ . .........
....... je ............ . ............. ....... ........, ..... .. .............
............ ......... .............. ............. ............ . .........,
........., ....... ......... . .......


. .......... .... .. ........ .. ... ............ .......... je ...... .......
.............. ....... .. .... ...... ......... ..... . .... .......... ........
.. ...... . ......... .... .. ........ ............. ........ . ...... ......., ....
.. ... .... ....... .... ............. .... ......, ... . ....... ..... ..........
. ..... ....... ......... ........ .... ... .... ..... . ......... ......... ....
......


.. .... ........ ..... .. .. ....... ...... ....... ........:


1) Ha .... ..... ......... .......... .... .. ...... ....... ......... ........
....... ...... ....... ...... ....., ... .. ..., no ........ ....... .... ........
....., ......... .. ...... . ........ .......... ..... .......... ...... ...
.... ........ .. ....... . ...... ..... ..... .. ...... ....... ....... ...... .....
....... ...... .. ........ ....... ............... ......., ... je ........ .. ..
..........., a . .... . .... . .......... ........ . ......., ....... .. .........
...... ......


2) ....,..... ...... ..... ........ .. ... ....... ....... ........ .. .......
........ ......, .... ........ ............. ....... . ...... .......... .. ...........
.......... . .. ..... ....., a .. ......... ..... ...... ....... .....
.. ...... ........


´ 3) ... ..... je* .. .. ........ ...... ....., ..... .... . ..... ...., .......
.... . .......... . .......... ....: ....... .. .......... a ........ ..... . ........
...... ............. ..... ....... .. . .......... ......... ..... .. ......
. ....... ......... ...... .... . ..., ... ...... .. ........ ...... ..^........


4) . ..... ...... ....... ...... .. .. ...... ......... .... ...... .......
......... ....... . .. .. .. ... ..... ....... ... ....>. ........ .. ...., ....
..... ........ ....... . ......... .... .. ........ ........ ..... ...... ...... je
......... .........


... ..... .... .......... ........, ......... .......... ........... .. ....
.... ..... .. ........ .. je ....... ......... ..... ..... ...... . .. ... .... .......
.......... ........ ......., .. ..... ...... ...... ......... ..... .. .......,
...... ..... ........ . ......... ...... .. .. ..... .......... ..... .. ....... Hi´
.... ..... ....... ........... ..... .... . ........ .... .. ....... ... ...... ..........
......... .. .... .. ........... ......... . ..... ..........


.. .... ....... .... ........ .. .. ... .... ... .. ........ ........ ..........
.......,. ............. ..... . ...... ............, ........ ..... .....
......., .... .... ..... ...... .. .... ....


Ha ..... ..... .... ........ .. .. ........ ..... . ...... je ...... .......
...... ........ ... .... .... ........ .... je ........ ..... .. .. ........ .......>
. ....... .. ..... ........ ...... . ...... ......., ...... ..... .. ..... .......
.. ...... ....... ........ ............ ......... ..... .... .. .. ......... . .....
......... .. .......


... ............ ....... ......... ........ .... .. .... .. ....., .... .. ......
... ........ ..... ...... .... . .... ........ ....... . ..... ..... ......
. ...... .... ... .... ....... ...... .. ........ ......... ......., .. je ........
.. .. ..... ..... .... . ......... ..........;


IH
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 21     <-- 21 -->        PDF

........... ..... .. ..... ........ .. ...... ........ ...... ........ .........
......., .. . . ............ ..... ........ ... .. ....., ..... . ..... .....,
..... ..... ...... .... .. .... .........., ....... ....., ...... ........ ..... .
....... ........


..... ..... ...... je .. ......... ........ ........ ..... ...... .......... ........,
.. .. .. ...., ......... ..... ....´ ......... ......, ..... ....... . ...
.... ........... .. .. ........ .... ........ . ...... .. .. .... ........ .....
........ .. ........ ... .. ....... ... .. ........... ..... . ...... .........
....... ........ ......... ........ ....... .. ... ........ ..... ........ ......,
..... .. .... ........ .... ..... ............ . .. ......... ........ ... .....
....... ..... je ..... ..... .. .......... ......... .. ........ . .. ..........
......... ....., na .. .... . ..... ....... ............ ....... ......... .......
.... ... je ......... ........ ....... ...... ....... . .. ..... .... .... ..........
......, .. .... .. ...... ........ .........


......., ....... .......... ...». ......... ...... je ..... ..... ......., ....
.. ... ...... .......... ......... .... .. .. .... ...... ........ .. .. .. ......
..... ........ ........ .... ......., ... ..... .......... ... ...... .. ......... ..
.... .. ...... .. .... ..... ...., .... . . .......... .....


...... ...... .. ........ ........ .... ..... ........ .... ... .. .........
....... ..........., ............ .. .. ....., ....... ..... ........., .... .. .........
............ .... ........ ........ . .... .. .........


Ha .... .... ........ . ......... ............ je ............:


.. .. ... ......... ........... ........, ............., .......... ....... .
........ ...... ...., ........ . ........ . . .............. ....... .... ......,
....... ... ..... . ....... .......... ...., .... ...... ....... ..... ..... ............,
......... .... ...........


..... ............. . ...... ...., .... .. ..-.... .. .. ............. ..........
......, ....... .. ... ......... ......., .. .. ....... . . ....... .... ........
....., ....... ...... .......... . ...... ............, a ........ . ....... .... ..
......... ..... ......... . ........ .. .....


. .... .. .... ............. ............ je ...... ........, . ...... .. ......
.. .. ......... ........ .......... .......... ........ ............. ........, ...
.... ... .. ..... .. ......... ........, .......... ..... ... .......... ........
...... ... ... ..: .......... .............. ..... ... je ....... ...... ........;
.......... .......... ....... .... .....; »......... ..... ......, ..... . ....>.
.... .... .... . ..... .. ........ ........ . ......... .......; ...... ..........
......... .. .......... ......., .. ........, ........ . ....... ....... ........ ....


... .......... . ........... ...... .. ........... .. ........ ..............
....... . .. ....... ...... ........


... .. ... ....... ...... .. ......, ............ ...... ........ ..... ........
. ..... ..... . .. .. .............. ......., ... je ....... ............., ...
. .... ... ....... .......... . ........ .. ... .......


...... . .........., ......... .. ... ....... .... ..... .... .. ........ ........
...... . ....., a .. ..: ......... . ....... ... ......; .... ......... . ........
....; ....... ....: . ........... ..... ....; . HP ..........: .... ....,
....... ....... . ........ ....; . . HP ..... .... ........ . ........ .....


. .... .............. ......... ........ je ... ....... .......... ........
............. ......... . ....... .. ....... ..... . ......, ........ .. .........
.... ............. . ........ ...... . ........ ............. .........


............ ....... ........, ...... ......., ... . ............ ...... ......,
.... .. ........... .. .... ............ .......... .. .... ...... ..... .... .............
.... J. %ypbeeuh


»... ..... .......... . .......... .. .... .... ........ . ........
....... ........«. (.... — ....... .... ...... 1948).


19