DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 16     <-- 16 -->        PDF

dio krivnje za to leži u šumarskom stručnom osoblju, koje još dovoljno ne
shvaća, važnost toga rada i ne zalaže se dovoljno da se osiguraju dovoljna
sretstva.


U svim šumskim predjelima, u kojima je već izvršena eksploatacija, a koja
traže navedene uzgojne radove treba odmah pristupiti tim radovima, kako bi
se uhvatio korak sa eksploatacijom.


Kod uzgojnih radova može se upotrijebiti i slabija radna snaga s razloga,
što je ostalo radništvo zaposleno na eksploataciji.
Poseban materijal i alat za taj rad nije potreban pa sa te strane nema
zapreke uspješnom vršenju radova.


C) Provedba radova na terenu.


Za provedbu uzgojnih radova od najveće je važnosti stručnost radnika,
naročito u šumskom rasadnik^ gdje moraju biti stalni radnici.
Da bi se rad mogao uspješno obavljati potrebno je, da kod svake šumarije
ili Kotarskog N. O-a bude zaduženo posebno lice za taj rad, bilo upravitelj
šumarije bilo koji spremni nadlugar.
Kod viših nadleštva treba za taj rad da bude zadužen poseban stručnjak,
čija će glavna dužnost biti, da daje glavne smjernice radu.
Konačno treba napomenuti da se uvođenjem intenzivnijeg uzgoja prebomih
šuma, ukazuje potreba- znatne preinake smjernica kod sastava elaborata za
uređenje tih šuma.
Sva napred navedena razmatranja odnose se na uzgoj prebomih šuma,
tek u glavnim i kratkim crtama, a sa svrhom da se pristupi u budućnosti intenzivnijem
i naprednijem uzgoju tih šuma.


Ranije se tom predmetu nije posvećivala dovoljna pažnja, niti se rad na
uzgoju prebomih šuma .vršio po nekom planu, pa odluka Institut a za
šumarska istraživanja kod Ministarstva Šumarstva NRH, da taj rad


ispita i prouči, znači pristupanje radu, koji već odavna traži svoje rješenje.


Pronalaskom dobrih i sigurnih metoda uzgoja prebomih šuma, postići će
se stvaranje boljih i vrijednijih sastojina u budućnosti i maksimalno iskorištenje
produktivne snage tla.


..........: B .... ...... ..... ......... ..... ...... . ...............
....... . ............ ..... HP .........


»Obraćam se našoj narodnoj inteligenciji po ustanovama
i u administracijama, da da sve od sebe u izvršavanju svoje
dužnosti i onemogući svaki birokratizam u našim ustanovama.
« (Tito — povodom Nove godine 1948).


14